ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

柏拉图

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -柏拉图-, *柏拉图*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柏拉图[Bó lā tú, ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄊㄨˊ, / ] Plato (c. 427-c. 347 BC), Greek philosopher, #30,336 [Add to Longdo]
柏拉图主义[xīn Bó lā tú zhǔ yì, ㄒㄧㄣ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄊㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] neo-Platonism (philosophical system combining Platonism with mysticism) [Add to Longdo]
柏拉图哲学[Bó lā tú zhé xué, ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄊㄨˊ ㄓㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] Platonism [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Plato.[CN] 柏拉图 Rebel Without a Cause (1955)
Asked him who Plato was, and he said, "Plato who?"[CN] 问他柏拉图是谁 他回到到,"柏拉图是谁?" The Bells of St. Mary's (1945)
How long have you known Plato?[CN] 你认识柏拉图多久了 Rebel Without a Cause (1955)
Like being Plato's friend when nobody else liked him.[CN] 没有人喜欢柏拉图 而你把他当朋友 Rebel Without a Cause (1955)
You're my friend, Plato.[CN] 你是我的朋友 柏拉图 Rebel Without a Cause (1955)
Where's your mother tonight, Plato?[CN] 你妈在哪里 柏拉图 Rebel Without a Cause (1955)
Can you tell me why you killed those puppies, Plato?[CN] 跟我说你为什么射那些狗 柏拉图 Rebel Without a Cause (1955)
Plato? You in there?[CN] 柏拉图 你在里面吗 Rebel Without a Cause (1955)
Who? Plato, it's me. Look at me.[CN] 谁 柏拉图 是我 看着我 Rebel Without a Cause (1955)
Plato, what--[CN] 柏拉图 怎么 Rebel Without a Cause (1955)
Plato, what is a chickie-run?[CN] 柏拉图 什么叫悬崖跳车 Rebel Without a Cause (1955)
I know a place. Plato told me before.[CN] 我知道一个地方 柏拉图跟我说的 Rebel Without a Cause (1955)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top