ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

柏油路

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -柏油路-, *柏油路*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柏油路[bǎi yóu lù, ㄅㄞˇ ㄧㄡˊ ㄌㄨˋ, ] tarred road; asphalt road, #48,382 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This ain't asphalt, son. This is dirt.[CN] 这不是柏油路,孩子,这是土 Cars (2006)
Kiss the pavement goodbye.[CN] 跟柏油路告别吧,男士们 Cars (2006)
Sometimes we seemed to be on a paved causeway, sometimes on asphalt, but there was nothing to tell me where I was.[CN] 有时候我们像跑在石子路上 有时候在柏油路 但都没法告诉我是到了哪里 The Greek Interpreter (1985)
Then we'll demolish your Elan, lay asphalt and build modern houses.[CN] 把你的葉蘭搬去當狗窩。 鋪上柏油路,蓋新樓。 Siberiade (1979)
A kilometer of tarmac - 3 million.[CN] 一公里柏油路 三百万 Traffic Department (2012)
So dad was checking out this two-lane blacktop... just outside of Jericho, California.[CN] 爸爸在查这段双车道柏油路 就在加州Jericho城外 Pilot (2005)
I know I fell on the asphalt, but I was so dazed[CN] 我知道我滚落到了柏油路上 但是我太迷乱了 The Valdemar Legacy II: The Forbidden Shadow (2010)
One morning before classes jump from the window and pie on the asphalt.[CN] 一个早晨在上课前从窗户跳下摔到柏油路 Yulenka (2009)
Firstly, Rhydian Bird, who pulled his trousers down to fart and followed through, calling an unhealthy turd onto the tarmac.[CN] 首先,瑞迪安・伯德 脱了裤子一个劲地放屁 还在柏油路上拉了一坨臭屎 Submarine (2010)
There's a 5 grand fine, 600 for towing and disposal 3 grand to steam-clean the blacktop.[CN] 罚金5000块 拖车和清理现场600块 蒸汽清洗柏油路3000块 Problem Dog (2011)
Harold ran for the bus his stiff leather shoes making a terrible squeaking sound as they flexed against the asphalt.[CN] 哈洛跑向公车 他僵硬的皮鞋踩着柏油路 发出了嘎吱声 Stranger Than Fiction (2006)
How about we settle this on the blacktop, huh?[CN] 就在这条柏油路上比赛如何? 2 Fast 2 Furious (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top