ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

柏油

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -柏油-, *柏油*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柏油[bǎi yóu, ㄅㄞˇ ㄧㄡˊ, ] asphalt; tar; pitch, #43,309 [Add to Longdo]
柏油[bǎi yóu lù, ㄅㄞˇ ㄧㄡˊ ㄌㄨˋ, ] tarred road; asphalt road, #48,382 [Add to Longdo]
柏油马路[bǎi yóu mǎ lù, ㄅㄞˇ ㄧㄡˊ ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ, / ] tarred road; asphalt road [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then we'll demolish your Elan, lay asphalt and build modern houses.[CN] 把你的葉蘭搬去當狗窩。 鋪上柏油路,蓋新樓。 Siberiade (1979)
But the tar would be black.[CN] 但柏油会是黑色 But the tar would be black. I Married a Witch (1942)
I'll head the tar-and-feather party personally![CN] 我会亲自领导聚会将你涂满柏油粘满羽毛 I'll head the tar -and -feather party personally! I Married a Witch (1942)
Stand by with the canvas and tar.[CN] 准备好帆布和柏油 Away All Boats (1956)
That's asphalt, you know what'll happen there, you know, it'll break through.[CN] 不行,上面是柏油,停上去会垮的 Dog Day Afternoon (1975)
Just tar for the nets, lamp-oil and the like.[CN] 只是些补网用的柏油 灯油之类的 Night Creatures (1962)
There are mountains looming over the asphalt[CN] 俯瞰柏油马路的群山 There are mountains looming over the asphalt Jango (1984)
You've got yourselves a whole road of tarring to do.[CN] 你们要给以整条路铺上柏油 Cool Hand Luke (1967)
-And there was a small tar stain on the mat, and some of the fibers show that as well.[CN] -门垫上留有柏油 有些纤维上也看得出来 Dial M for Murder (1954)
Ten kegs of nails, 20 barrels of tar, and all these tools.[CN] 十桶钉子,二十桶柏油,所有的工具 Once Upon a Time in the West (1968)
We are surrounded by that damnable tar sludge.[CN] 我们被该死的柏油泥环绕着 The Beastmaster (1982)
Cover the hatch with canvas. Tar it down.[CN] 用帆布堵住舱门 用柏油封好 Away All Boats (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top