ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-剂-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *剂*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[剂, jì, ㄐㄧˋ] dose; medicine; measure word for medicines
Radical: Decomposition: 齐 (qí ㄑㄧˊ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife,  Rank: 1,546

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, / ] dose, #2,986 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's just a mild sedative prescribed by Dr. Tancredi.[CN] 只是一种很温和的镇定 唐克雷蒂医生开的 来吧 {\3cH202020}It's just a mild sedative prescribed by Dr. Bluff (2006)
Because if Crazy steps out of line, all I gotta do is shoot him with 40ccs of shut-your-trap, and it's beddy-bye.[CN] 因为如果那些神经病越过禁线的话 {\3cH202020}Because if Crazy steps out of line 我所要做的就是给他们注射 {\3cH202020}all I gotta do is shoot him with 40CC的镇静 {\3cH202020}40ccs of shut Go (2006)
Give me another amp of epi, please.[CN] 再注射一针强心 In My Time of Dying (2006)
Okay. Let's try again. An amp of atropine.[CN] 好 让我们再试一次强心 In My Time of Dying (2006)
Anyway, it says you're supposed to give yourself a shot every nine days.[CN] 反正上面说每九天注射一 Three Minutes (2006)
I mean, who flies with a pregnancy test, right?[CN] 谁会带着验孕坐飞机? The Whole Truth (2006)
They will give you some antacid. Take care.[CN] 他们会给你些解酸 自己保重 Kaisha (2006)
This glycoside saxitoxin hybrid goes to work in the blood stream instantly.[CN] 蛤蚌毒素配糖混合制在血液中立刻起作用 {\3cH202020}This glycoside saxitoxin hybrid goes to work in the blood stream instantly. Flight (2006)
I need... a pregnancy test.[CN] 我需要... 验孕 The Whole Truth (2006)
- Yeah, like, steroids or something. I don't know.[CN] - 没错,就像类固醇什么的,我也不太清楚 (一种兴奋 Hundred Dollar Baby (2006)
The sedative I gave you was very mild.[CN] 我给了你微量的镇静 Maternity Leave (2006)
- Don't take the horse tranquiliser.[CN] - 别吃那些过量的镇静 Dave (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top