Search result for

*ungodly*

(24 entries)
(0.055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ungodly, -ungodly-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ungodly[ADJ] ที่ไม่ศรัทธาในพระเจ้า, See also: ที่ไม่เลื่อมใสพระเจ้า, ที่ไม่ศรัทธาพระเจ้า, Syn. unholy, Ant. holy, religious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ungodly(อันกอด'ลี) adj. ไม่ยอมรับพระเจ้า,ไม่นับถือพระเจ้า,ไม่มีศาสนา,บาปหนา,ชั่วร้าย,

English-Thai: Nontri Dictionary
ungodly(adj) ไม่มีศาสนา,ไม่มีศีลธรรม,ร้ายกาจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The best chance he has of staying on God's path is to live amongst the godly, and to steer clear of the troubled and ungodly.ทางที่ดีที่สุดที่จะให้เขาได้อยู่ในหนทางของพระองค์ คือการได้อยู่ในวิถีที่ดี อยู่ห่างไกลจากอบายมุข และสิ่งชั่วร้าย Butterfly (2010)
It is chock-full of the ungodly!มันเป็นที่ๆ เต็มไปด้วยอบายมุขต่างๆ Butterfly (2010)
And upon a sudden, I hear an ungodly row on deck.แล้วทันใดนั้น ก็ได้ยินเสียงอึกทึกบนดาดฟ้า Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
You don't want the job anyway. The pressure is ungodly!(ผู้ฟัง GASPING) Hop (2011)
I got a friend at the U.S. attorney's office, and I bought an ungodly amount of her daughter's band candy.ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งเป็น อัยการสหรัฐ และฉันก็กระหน่ำซื้อ แบนด์แคนดี้ ของลูกสาวของเธอ As You Were (2011)
Science prevailing over your ungodly magic.วิทยาศาสตร์สามารถ ควบคุมมนต์ดำได้ Masked (2011)
But what he created was ungodly, and monstrous.แต่สิ่งที่เค้าสร้างขึ้นมันเป็นสัตว์ประหลาด Halloween: Part 1 (2011)
Who is calling at this ungodly hour?ใครโทรมาเวลานี้เนี่ย Something Borrowed (2011)
I'm just standing here, swimming in the elegance of your ungodly manliness.ผมเเค่ยืนอยู่ตรงนี้, แล้วก็ชื่นชมในความเป็นชายของคุณ. Bear Fan (2012)
I apologize for bringing you out here at this ungodly hour.ผมขอโทษที่ทำให้ คุณต้องมาที่นี่ ในชั่วโมงที่น่ากลัวแบบนี้ Who Are You, Really? (2013)
These two ungodly creatures broke a rock on my head.ทั้งสองสิ่งมีชีวิตที่อธรรม ยากจนหินบนหัวของฉัน The Magnificent Seven (2016)
Leave him to the boogeyman to rip him apart, or return him to whatever ungodly dirt he came from.หรือเขากลับมาเพื่อสิ่งสกปรกร้าย กาจเขามาจาก The Hollow Point (2016)
My ungodly book speaks to you.หนังสืออันชั่วร้ายกับลังพูดกับพวกแก. Hocus Pocus (1993)
May I ask what His Majesty is doing awake at such an ungodly hour?May I ask what His Majesty is doing awake at such an ungodly hour? Anna and the King (1999)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาธรรม[ADJ] iniquitous, See also: sinful, ungodly, wicked, Syn. เลว, อธรรม, Ant. ธรรมะ, Thai definition: ชั่ว, ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่ยุติธรรม
ใจบาป[ADJ] wicked, See also: evil, immoral, ungodly, bad, depraved, Syn. ใจชั่ว, จิตใจต่ำทราม, Example: เราต้องต่อต้านคนใจบาปหยาบช้าที่ทำร้ายได้แม้แต่เด็กเล็กๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
UNGODLY    AH0 N G AO1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ungodly    (j) (uh1 n g o1 d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gottlos {adv}ungodly [Add to Longdo]
scheußlich {adv}ungodly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ungodly \Un*god"ly\, a.
   1. Not godly; not having regard for God; disobedient to God;
    wicked; impious; sinful.
    [1913 Webster]
 
   2. Polluted by sin or wickedness.
    [1913 Webster]
 
       The hours of this ungodly day.    --Shak.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster] -- {Un*god"li*ly}, adv. --
    {Un*god"li*ness}, n.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top