ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*trustworthiness*

T R AH1 S T W ER2 DH IY0 N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: trustworthiness, -trustworthiness-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trustworthiness(n) ความคู่ควรแก่การไว้วางใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope we've at least convinced you of our trustworthiness.เราหวังว่าอย่างน้อย เธอจะไว้วางใจเรา In the Beginning (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสัตย์(n) truth, See also: trustworthiness, fact, Syn. ความจริง, Thai Definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้
ความสัตย์จริง(n) truth, See also: trustworthiness, fact, Syn. ความจริง, Example: เราสรรเสริญโสกราตีสที่ยอมตายเพื่อความสัตย์จริง เราประณามเทวทัตและจูดาสว่างเป็นมนุษย์ไร้สัจจะและเป็นผู้ทรยศ
ความเชื่อถือได้(n) reliability, See also: dependability, trustworthiness, trustiness, Syn. ความน่าเชื่อถือ
ความเชื่อมั่น(n) confidence, See also: trust, reliance, trustworthiness, Syn. ความมั่นใจ, Example: ต่างชาติหมดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจไทย
ความไว้วางใจ(n) trustworthiness, See also: trust, reliance, Syn. ความไว้ใจ, ความวางใจ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อใจ, Ant. ความระแวง, Example: ชีวิตสมรสจะยั่งยืนถ้าคู่สมรสให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ความมั่นใจ(n) confidence, See also: trustworthiness, trust, reliance, Syn. ความเชื่อมั่น, ความแน่ใจ, Ant. ความลังเล, ความสงสัย, Example: เขามีความมั่นใจที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ทันเวลา
ความไม่ไว้วางใจ(n) distrustfulness, See also: untrustworthiness, trustlessness, Syn. ความคลางแคลง, ความสงสัย, ความไม่ไว้ใจ, Ant. ความไว้วางใจ, Example: ลักษณะเจตนคติของผู้ที่ชอบเยาะเย้ยผู้อื่นมักจะมีพลังผลักดันมาจากความไม่ไว้วางใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความมั่นใจ[khwāmmanjai] (n) EN: ensuring ; confidence ; trustworthiness ; trust ; reliance  FR: assurance [ f ] ; confiance [ f ]
ความน่าเชื่อถือ[khwām nācheūatheū] (n) EN: credit ; reliability ; credibility ; trustworthiness  FR: crédit [ m ] ; crédibilité [ f ] ; fiabilité [ f ]
ความไว้ใจ[khwām waijai] (n) EN: trustworthiness  FR: confiance [ f ]
ความไว้วางใจ[khwām waiwāngjai] (n, exp) EN: trustworthiness ; reliability

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRUSTWORTHINESS T R AH1 S T W ER2 DH IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trustworthiness (n) trˈʌstwɜːʳðɪnəs (t r uh1 s t w @@ dh i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信用[xìn yòng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ,  ] to trust; one's credit (i.e. trustworthiness); credit (i.e. possible bank loan) #3,598 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unzuverlässigkeit { f }untrustworthiness [Add to Longdo]
Vertrauenswürdigkeit { f }reliability; trustworthiness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頼り甲斐[たよりがい, tayorigai] (n, adj-no) reliability; trustworthiness; dependability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trustworthy \Trust"wor`thy\, a.
   Worthy of trust or confidence; trusty. --
   {Trust"wor`thi*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trustworthiness
   n 1: the trait of deserving trust and confidence [syn:
      {trustworthiness}, {trustiness}] [ant: {untrustiness},
      {untrustworthiness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top