ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-trustworthiness-

T R AH1 S T W ER2 DH IY0 N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: trustworthiness, *trustworthiness*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trustworthiness(n) ความคู่ควรแก่การไว้วางใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไว้วางใจ(n) trustworthiness, See also: trust, reliance, Syn. ความไว้ใจ, ความวางใจ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อใจ, Ant. ความระแวง, Example: ชีวิตสมรสจะยั่งยืนถ้าคู่สมรสให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไว้ใจ[khwām waijai] (n) EN: trustworthiness  FR: confiance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRUSTWORTHINESS T R AH1 S T W ER2 DH IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trustworthiness (n) trˈʌstwɜːʳðɪnəs (t r uh1 s t w @@ dh i n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trustworthy \Trust"wor`thy\, a.
   Worthy of trust or confidence; trusty. --
   {Trust"wor`thi*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trustworthiness
   n 1: the trait of deserving trust and confidence [syn:
      {trustworthiness}, {trustiness}] [ant: {untrustiness},
      {untrustworthiness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top