Search result for

*shah*

(137 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: shah, -shah-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Shah[N] กษัตริย์, Syn. king, dictator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
padishah(พา'ดิชา,พาด'ชา) พระมหาราชา
padshah(พา'ดิชา,พาด'ชา) พระมหาราชา
shah(ชา) n. (อิหร่าน) กษัตริย์., See also: shahdom n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shah dynasty, 1768-ราชวงศ์ชาห์, ค.ศ. 1768- [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They said they need me to become shahid for martyrdom.พวกเขาต้องการให้ฉันไปปฏิบัติการ เป็นนักรบพลีชีพ Body of Lies (2008)
Hey, you know, we got that caviar the Shah of Iran sent me.เอ้อ รู้แล้ว เรามีไข่ปลาคาร์เวียร์ ที่ท่านซาร์ของอิหร่านส่งมาให้ผม Frost/Nixon (2008)
It was built by the Shah Jahan for his favorite wife.มันถูกสร้างขึ้นโดย ชาห์ ชหานชีร์ สำหรับมเหสีองค์โปรดของพระองค์ VS. (2009)
Now the only mint outside of the US capable of printing our money, belonged to the Shah of Iran.โรงกษาปณ์มีอยู่นอกสหรัฐ ที่สามารถพิมพ์แบ๊งค์ดอลล่าปลอมได้ ของชาห์แห่งอิหร่าน/ระหว่างสงครามอิหร่าน-อิรัก มันหายไป The A-Team (2010)
She now roams the snow mountains of Shahmir.ตอนนี้นางท่องไปทั่วเทือกเขา ที่ปกคลุมด้วยหิมะแห่งชาเมียร์ Your Highness (2011)
I'd use a Shahtoosh scarf. Much softer.ฉันใช้แต่ผ้าพันคอขนสัตว์ นุ่มกว่ากันเยอะ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Thanks. It's a Shahtoosh. It was a present.ขอบคุณนะ มันเป็นของขวัญน่ะ Cross Rhodes (2012)
When I saw the Shahtoosh scarf on Alessandra, I knew.พอฉันเห็นผ้าพันคอที่อเล็กซานดร้าใส่ ฉันก็เดาออก Cross Rhodes (2012)
Shah shah shah# ชา ชา ชา # Nationals (2012)
Shah shah shah# ชา ชา ชา # Nationals (2012)
Shah shah shah shah shah# ชา ชา ชา ชา ชา# Nationals (2012)
♪ Ooh shah shah ooh shah shah# โอ้ ชา ชา โอ้ ชา ชา# Nationals (2012)
♪ Ooh shah shah ooh shah shah# โอ้ ชา ชา โอ้ ชา ชา# Nationals (2012)
♪ Ooh shah shah shah ooh shah shah# โอ้ ชา ชา โอ้ ชา ชา# Nationals (2012)
The objective of this mission is to capture and kill Ahmad Shah.วัตถุประสงค์ของภารกิจนี้ คือการจับและฆ่าอาห์หมัดชาห์ Lone Survivor (2013)
If you want a positive I.D., note that Shah has no earlobes.ถ้าคุณต้องการหมายเลข ประจำตัวผู้เสียในเชิงบวก ทราบว่าอิหร่านไม่มีติ่งหู Lone Survivor (2013)
And if and when we I.D. Shah, pass Rick James.และถ้าและเมื่อเราหมายเลข ประจำตัวผู้เสีย อิหร่าน ผ่านริกเจมส์ Lone Survivor (2013)
The movement is so we can get the 47's back here ready to bring up to phrase two, once you get eyes on Shah.การเคลื่อนไหวเพื่อให้เรา สามารถได้รับ 47 กลับมาที่นี่พร้อมที่จะนำมาถึง วลีที่สอง เมื่อคุณได้รับดวงตาในอิหร่าน Lone Survivor (2013)
Dietz, we got Shah P-I.D# d.ดิเอทซ์เราได้ชาห์ พีไอดี Lone Survivor (2013)
Shah's down there.ลงอิหร่านมี เราปล่อยให้มันไป Lone Survivor (2013)
Shah killed 20 Marines last week.อิหร่านฆ่านาวิกโยธิน 20 สัปดาห์ที่ผ่านมา Lone Survivor (2013)
Our job is to stop Shah.งานของเราคือการหยุดอิหร่าน Lone Survivor (2013)
That is Shah.นั่นคืออิหร่าน Lone Survivor (2013)
Unless you goal is to look like a reject from the Shahs of Sunset.เว้นแต่เป้าหมายของเธอคือ พยายามดูเหมือนอ้วก จากเรื่อง Shahs of Sunset. Guilty Pleasures (2013)
It reads like the main course at a shah wedding.อย่างกับกินอาหารหรูในงานแต่งระดับราชาแหนะ Virtual Reality Bites (2015)
If one's husband becomes shahid, what are the gifts bestowed upon his wife?ถ้าสามีต้องพลีชีพ แล้วภรรยาจะได้อะไร Patriots Day (2016)
As in 1008, when Anandapala suffered the Shahis' most crushing defeat and Mahmud overran the entirety of the Punjab region, taking the famed temple of Kangra, we have been wronged by this alliance, this horde of Patricia, Dennis and the boy.เหมือนในปี 1008... ตอนอนันดาพาลา ทนทุกข์กับความปราชัยของซาฮีส์... และมาฮ์มูดถล่มรัฐปัญจาบจนราบ Split (2016)
Yes sir, we pride ourselves on service You're the boss, the king, the shah!ท่านครับ พวกเราภูมิใจที่จะบริการ ท่านคือเจ้านาย ราชา Aladdin (1992)
Shah Jahan built the Taj Majal as a monument to his undying love for his wife.ชาห์ จาฮาน สร้าง ทัช มาฮาล เป็นอนุสรน์สถานแสดงความรักที่มีต่อภรรยา Pilot (2005)
Since Shahjahan built the Taj mahal in India... we will have to go there to see it... and you have always complained that you have never been thereตั้งแต่กษัตริย์จาฮานสร้างทัซมาฮานในอินเดีย เราจะไปดูที่นั่นกับตา... ลูกบ่นเสมอว่าไม่เคยเห็นที่นั่น Namastey London (2007)
Gautam Shah.กิวทัม ซาฮ์ Heyy Babyy (2007)
Do you have any children, Mr. Shah?คุณมีลูกๆ บ้างไหมค่ะ คุณชาอาร์? The Visitor (2007)
Hitesh Shah, 24 out of 25.ฮีเตช ชาฮ์ 24 ส่วน 25 Like Stars on Earth (2007)
Hitesh Shah, 24 out of 25.ฮีเตช ชาฮ์ 24 ส่วน 25 Like Stars on Earth (2007)
For seven years now he's been worried in case she sticks her head in the oven.Seit sieben Jahren fragt er sich immer nur: "Hat Suzanne den Gashahn angemacht?" Garçon! (1983)
That's got a hair trigger.Der Abzugshahn ist sehr empfindlich. Still Smokin (1983)
The Known Universe is ruled by the Padisha Emperor Shaddam iv, my father.Das bekannte Universum wird regiert von Padishah Imperator Shaddam IV meinem Vater. Dune (1984)
I'm kind of bored. The singing's nice, but I want a little more action.Es ist gemütlich, aber unter einem Geishahaus stell ich mir was anderes vor. My Lucky Stars (1985)
Shaheen's boys.Die Jungs von Shaheen. Into the Night (1985)
"Shaheen's boys"?Die Jungs von Shaheen? Into the Night (1985)
I'll need you to appease Shaheen.Ich brauche euch, um Shaheen friedlich zu stimmen. Into the Night (1985)
- Shaheen Parvizi.- Shaheen Parvici. Into the Night (1985)
Must be Shaheen.Es muss Shaheen sein. Into the Night (1985)
You're gonna have to negotiate with Shaheen.Ihr müsst mit Shaheen verhandeln. Into the Night (1985)
Well, whoever he is, he can't possibly be as dangerous as Shaheen.Wer er auch ist, er kann nicht gefährlicher sein als Shaheen. Into the Night (1985)
Then, after you've armed yourself with as many ball bearings as you happen to have you just switch on the gas, and that'll give you a very explosive combination.Nachdem man sich mit allen Kugeln bewaffnet hat, die vorhanden sind, dreht man einfach den Gashahn auf. Und schon erhält man ein hochexplosives Gemisch. Eagles (1986)
My name is Kamran Shah.Mein Name ist Kamran ShahThe Living Daylights (1987)
General Gogol, I don't believe you've met Kamran Shah.General, ich nehme an, Sie kennen Kamran Shah noch nicht. The Living Daylights (1987)
My brother Shahzaman is now Khan.Mein Bruder Shahzaman ist jetzt Khan. The Beast of War (1988)
My Khan, we would fight with you to avenge Shahzaman.Mein Khan, wir werden mit dir kämpfen, um Shahzaman zu rächen. The Beast of War (1988)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAH    SH AA1
SHAH'S    SH AA1 Z
SHAHAN    SH AE1 HH AH0 N
SHAHIN    SH AE1 HH IH2 N
SHAHIAN    SH AH0 HH IY1 AH0 N
SHAHEEN    SH AH0 HH IY1 N
SHAHEED    SH AH0 HH IY1 D
SHAHROKH    SH AA1 R AA0 K
SHAHRZAD    SH AA2 R Z AE1 D
SHAHINIAN    SH AH0 HH IH1 N IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shah    (n) (sh aa1)
shahs    (n) (sh aa1 z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
新車発表会[しんしゃはっぴょうかい, shinshahappyoukai] (n uniq) งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่, See also: S. 新車初公開,
新車初公開[しんしゃはつこうかい, shinshahatsukoukai] (n uniq) งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่, See also: S. 新車発表会,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablasshahn {m}drain cock [Add to Longdo]
Entleerungshahn {m}drain cock [Add to Longdo]
Entlüftungshahn {m}air bleed cock [Add to Longdo]
Fasszapfen {m}; Fasshahn {m}faucet [Am.] [Add to Longdo]
Gashahn {m} | Gashähne {pl}gas tap | gas taps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャヒード[, shahi-do] (n) shahid (ara [Add to Longdo]
シルヴァンシャー[, shiruvansha-] (n) (obsc) Shirvanshah [Add to Longdo]
ロールシャッハテスト[, ro-rushahhatesuto] (n) Rorschach test; Rorschach inkblot test [Add to Longdo]
会社法[かいしゃほう, kaishahou] (n) corporation law; company law [Add to Longdo]
学者肌;学者膚[がくしゃはだ, gakushahada] (n) scholarly bent of mind [Add to Longdo]
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] (n) {comp} press release; announcement [Add to Longdo]
曲射砲[きょくしゃほう, kyokushahou] (n) howitzer; high-angle gun [Add to Longdo]
古写本[こしゃほん, koshahon] (n) old manuscript; codex [Add to Longdo]
公益通報者保護法[こうえきつうほうしゃほごほう, kouekitsuuhoushahogohou] (n) whistleblower protection act [Add to Longdo]
高射砲[こうしゃほう, koushahou] (n) antiaircraft gun [Add to Longdo]
高齢運転者標識[こうれいうんてんしゃひょうしき, koureiuntenshahyoushiki] (n) (See 若葉マーク,高齢者マーク) sign that indicates an older driver [Add to Longdo]
彩飾写本[さいしょくしゃほん, saishokushahon] (n) illuminated manuscript [Add to Longdo]
死海写本[しかいしゃほん, shikaishahon] (n) (See 死海文書) Dead Sea scrolls [Add to Longdo]
自動車保険[じどうしゃほけん, jidoushahoken] (n) automobile insurance [Add to Longdo]
自動車保険料[じどうしゃほけんりょう, jidoushahokenryou] (n) car insurance premium [Add to Longdo]
識者評論[しきしゃひょうろん, shikishahyouron] (exp) a word from the wise [Add to Longdo]
舎費[しゃひ, shahi] (n) dormitory maintenance fee [Add to Longdo]
写本[しゃほん, shahon] (n) manuscript; written copy; codex [Add to Longdo]
射法[しゃほう, shahou] (n) archery [Add to Longdo]
斜辺[しゃへん, shahen] (n) oblique line; hypotenuse [Add to Longdo]
斜方形[しゃほうけい, shahoukei] (n) (See 菱形) rhombus; rhomb; diamond (geometrical shape) [Add to Longdo]
社費[しゃひ, shahi] (n) company expenses; at company expense [Add to Longdo]
社賓[しゃひん, shahin] (n) company guest [Add to Longdo]
遮蔽;遮へい[しゃへい, shahei] (n,vs) screen; shielding; reverse clipping [Add to Longdo]
遮蔽物[しゃへいぶつ, shaheibutsu] (n) shelter; cover [Add to Longdo]
初心運転者標識[しょしんうんてんしゃひょうしき, shoshin'untenshahyoushiki] (n) (See 若葉マーク) sticker for new car drivers (green and yellow) [Add to Longdo]
承認者表示[しょうにんしゃひょうじ, shouninshahyouji] (n) {comp} authorizing users indication [Add to Longdo]
昇華型熱転写方式[しょうかがたねつてんしゃほうしき, shoukagatanetsutenshahoushiki] (n) {comp} thermal wax transfer [Add to Longdo]
消費者保護[しょうひしゃほご, shouhishahogo] (n) consumer protection [Add to Longdo]
消費者保護法[しょうひしゃほごほう, shouhishahogohou] (n) consumer-protection law [Add to Longdo]
照射方向[しょうしゃほうこう, shoushahoukou] (n) {comp} light source direction [Add to Longdo]
照射法[しょうしゃほう, shoushahou] (n) irradiation [Add to Longdo]
世界宗教者平和会議[せかいしゅうきょうしゃへいわかいぎ, sekaishuukyoushaheiwakaigi] (n) World Conference of Religions for Peace [Add to Longdo]
正・写し受信者表示;正写し受信者表示[せい・うつしじゅしんしゃひょうじ(正・写し受信者表示);せいうつしじゅしんしゃひょうじ(正写し受信者表示), sei . utsushijushinshahyouji ( sei . utsushi jushinsha hyouji ); seiutsushijushinsh] (n) {comp} primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
盛者必衰[しょうしゃひっすい;しょうじゃひっすい;じょうしゃひっすい;せいじゃひっすい, shoushahissui ; shoujahissui ; joushahissui ; seijahissui] (exp) The prosperous must decay [Add to Longdo]
戦車兵[せんしゃへい, senshahei] (n) tankman [Add to Longdo]
速射砲[そくしゃほう, sokushahou] (n) rapid-fire gun or cannon [Add to Longdo]
対戦車砲[たいせんしゃほう, taisenshahou] (n) antitank gun [Add to Longdo]
電磁投射砲[でんじとうしゃほう, denjitoushahou] (n) railgun (firearm that uses electromagnetism to propell a projectile) [Add to Longdo]
当社比[とうしゃひ, toushahi] (n) (1) compared to our company's products (a phrase often used in advertising when comparing old and new products); in this company's comparison; (2) (col) as I see it; by my estimate [Add to Longdo]
発信者表示[はっしんしゃひょうじ, hasshinshahyouji] (n) {comp} originator indication [Add to Longdo]
反射波[はんしゃは, hanshaha] (n) reflected wave; rebounded wave; echo [Add to Longdo]
反射法線[はんしゃほうせん, hanshahousen] (n) {comp} reflectance normal [Add to Longdo]
被用者保険[ひようしゃほけん, hiyoushahoken] (n) employee insurance [Add to Longdo]
非公開受信者表示[ひこうかいじゅしんしゃひょうじ, hikoukaijushinshahyouji] (n) {comp} blind copy recipient indication [Add to Longdo]
労働者派遣業[ろうどうしゃはけんぎょう, roudoushahakengyou] (n) manpower business; manpower agency [Add to Longdo]
労働者派遣法[ろうどうしゃはけんほう, roudoushahakenhou] (n) Temporary Staffing Services Law [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙河[Shā hé, ㄕㄚ ㄏㄜˊ, ] (N) Shahe (city in Hebei), #25,987 [Add to Longdo]
阿伊莎[Ā yī shā, ㄚ ㄧ ㄕㄚ, ] Ayshe, Aise or Ayesha (name); Aishah bint Abi Bakr (c. 614-678), youngest wife of prophet Mohamed 穆罕默德[Mu4 han3 mo4 de2], #183,703 [Add to Longdo]
阿依莎[Ā yī shā, ㄚ ㄧ ㄕㄚ, ] Ayshe, Aise or Ayesha (name); Aishah bint Abi Bakr (c. 614-678), youngest wife of prophet Mohamed 穆罕默德[Mu4 han3 mo4 de2]; also written 阿伊莎, #583,487 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]
写本[しゃほん, shahon] manuscript [Add to Longdo]
遮へい〈蔽〉[しゃへい, shahei] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
承認者表示[しょうにんしゃひょうじ, shouninshahyouji] authorizing users indication [Add to Longdo]
照射方向[しょうしゃほうこう, shoushahoukou] light source direction [Add to Longdo]
正・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
発信者表示[はっしんしゃひょうじ, hasshinshahyouji] originator indication [Add to Longdo]
反射法線[はんしゃほうせん, hanshahousen] reflectance normal [Add to Longdo]
非公開受信者表示[ひこうかいじゅしんしゃひょうじ, hikoukaijushinshahyouji] blind copy recipient indication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ガス栓[がすせん, gasusen] Gashahn [Add to Longdo]
斜辺[しゃへん, shahen] schraege_Linie, Hypotenuse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shah \Shah\ (sh[aum]), n. [Per. sh[=a]h a king, sovereign,
   prince. Cf. {Checkmate}, {Chess}, {Pasha}.]
   A former title of the supreme ruler in certain Eastern
   countries, especially Persia and Iran. [Written also
   {schah}.]
   [1913 Webster +PJC]
 
   {Shah Nameh}. [Per., Book of Kings.] A celebrated historical
    poem written by Firdousi, being the most ancient in the
    modern Persian language. --Brande & C.
    [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 shah [za]
   shah
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top