ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*principally*

P R IH1 N S AH0 P L IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: principally, -principally-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
principally[ADV] อย่างสำคัญที่สุด, Syn. supremely, superlatively, mainly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
principally(พริน'ซีเพิลลี) adv. โดยส่วนใหญ่,โดยสำคัญ, Syn. chiefly,

English-Thai: Nontri Dictionary
principally(adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยสำคัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's principally bones and beaks.มันเป็นหลักกระดูกและจะงอยปาก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
But, principally, you're going to go throughและอาจจะช่วยคุณได้ The Woman in Black (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นพื้น[ADV] basically, See also: fundamentally, mainly, principally, Syn. เป็นหลัก, Example: ขนมไทยใช้แป้งและน้ำตาลเป็นพื้น, Thai definition: เป็นส่วนสำคัญ
เป็นหลัก[ADV] mainly, See also: essentially, importantly, principally, Example: ผู้ร่วมโครงการนี้ต้องมีความรู้เรื่องการคำนวณเป็นหลัก, Thai definition: อย่างสำคัญในการดำเนินการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นพื้น[adv.] (pen pheūn) EN: for the most part ; basically ; fundamentally ; mainly ; principally   FR: pour la majeure partie ; fondamentalement
อย่างสำคัญที่สุด[adv.] (yāng samkhan thīsut) EN: chiefly ; mainly ; primarily ; principally   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRINCIPALLY    P R IH1 N S AH0 P L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
principally    (a) prˈɪnsəpliː (p r i1 n s @ p l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prinzip {n} | ein Mann mit Prinzipien | aus Prinzip; grundsätzlich | im Prinzip; an sich | im Prinzipprinciple | a man of principle | on principle | in principle | principally; as a matter of principle [Add to Longdo]
grundsätzlich {adv}principally [Add to Longdo]
hauptsächlich {adv}principally [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Principally \Prin"ci*pal*ly\, adv.
     In a principal manner; primarily; above all; chiefly; mainly.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top