ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*noisome*

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: noisome, -noisome-
Possible hiragana form: *のいそめ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noisome[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าขยะแขยง, ไม่พึงปรารถนา, Syn. loathsome, nauseating, nauseous, Ant. wholesome
noisomeness[N] ความน่ารังเกียจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noisome(นอย'เซิม) adj. รุกราน,น่ารังเกียจ,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เป็นพิษ., See also: noisomeness n., Syn. noxious,bad

English-Thai: Nontri Dictionary
noisome(adj) น่ารังเกียจ,เหม็น,เป็นอันตราย,เป็นพิษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม็น[ADJ] stinking, See also: rank, bad-smelling, foul, foul-smelling, noisome, Ant. หอม, Example: การเลี้ยงสัตว์ไว้ใต้ถุนจะทำให้สกปรกส่งกลิ่นเหม็นและเกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก, Thai definition: มีกลิ่นไม่ดี
เขียว[ADJ] rank, See also: stinking, rancid, noisome, Syn. เหม็นเขียว, Example: ฉันไม่ชอบกลิ่นเหม็นเขียวของผักนี้เลย, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด, Notes: ใช้แก่กลิ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียว[adj.] (khīo) EN: rank ; stinking ; rancid ; noisome   
เหม็น[adj.] (men) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome   FR: malodorant ; puant

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noisome    (j) nˈɔɪsəm (n oi1 s @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerlichkeit {f}noisomeness [Add to Longdo]
gefährlich; schädlich; übel {adj}noisome [Add to Longdo]
übel riechend {adj}noisome [Add to Longdo]
übel riechend {adv}noisomely [Add to Longdo]
widerlich; unangenehm {adj}noisome [Add to Longdo]
widerlich {adv}noisomely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noisome \Noi"some\, a. [For noysome, fr. noy for annoy. See
   {Annoy}.]
   1. Noxious to health; hurtful; mischievous; unwholesome;
    insalubrious; destructive; as, noisome effluvia. "Noisome
    pestilence." --Ps. xci. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. Offensive to the smell or other senses; disgusting; fetid.
    "Foul breath is noisome." --Shak.
    [1913 Webster] -- {Noi"some*ly}, adv. -- {Noi"some*ness},
    n.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Noxious; unwholesome; insalubrious; mischievous;
     destructive.
 
   Usage: {Noisome}, {Noxious}. These words have to a great
      extent been interchanged; but there is a tendency to
      make a distinction between them, applying noxious to
      things that inflict evil directly; as, a noxious
      plant, noxious practices, etc., and noisome to things
      that operate with a remoter influence; as, noisome
      vapors, a noisome pestilence, etc. Noisome has the
      additional sense of disqusting. A garden may be free
      from noxious weeds or animals; but, if recently
      covered with manure, it may be filled with a noisome
      smell.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top