ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nauseating

N AO1 ZH IY0 EY2 T IH0 NG   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nauseating-, *nauseating*, nauseat
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nauseating[ADJ] น่าขยะแขยง, See also: น่ารังเกียจ, Syn. nauseaous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nauseating(นอ'ซิเอทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าคลื่นเหียน,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even though in, like, 10, 15 years she could possibly let herself go and then, like sex could be, like, nauseating for you?ไม่ว่าใน 10 ปี 15 ปีข้างหน้า เธอจะปล่อยตัวและจากนั้น เซ็กซ์อาจจะกลายเป็นเรื่องสะอินสะเอียนสำหรับนาย 50 First Dates (2004)
All this nauseating talk of "true love's kiss."ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสะอิดสะเอียน"จุมพิตแห่งรักแท้." Enchanted (2007)
Do you want me to show you? This ruthless, unlucky and nauseating guy... Why there are so many people chasing after him?อยากให้ฉันบอกมั๊ยล่ะ? -= ตอนที่ 2 โลกของฉัน =- ว่าคนนิสัยแย่ๆ หยาบคาย น่าขยะแขยง You've Fallen for Me (2011)
More or less nauseating than the prospect of life in prison?ขยะแขยงมากหรือน้อยกว่า โอกาสที่จะติดคุกตลอดชีวิตล่ะ Legacy (2012)
You've never been less fine in your whole nauseating existence.สภาพทุเรศทุรังอย่างเธอ ต้องเป็นอยู่เเล้ว Fallen (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nauseatingNauseating pain.

CMU English Pronouncing Dictionary
NAUSEATING N AO1 ZH IY0 EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nauseating (v) nˈɔːsɪɛɪtɪŋ (n oo1 s i ei t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nauseate \Nau"se*ate\, v. i. [imp. & p. p. {Nauseated}; p. pr. &
   vb. n. {Nauseating}.] [L. nauseare, nauseatum, fr. nausea.
   See {Nausea}.]
   To become squeamish; to feel nausea; to turn away with
   disgust.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nauseating
   adj 1: causing or able to cause nausea; "a nauseating smell";
       "nauseous offal"; "a sickening stench" [syn:
       {nauseating}, {nauseous}, {noisome}, {queasy},
       {loathsome}, {offensive}, {sickening}, {vile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top