ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wholesome

HH OW1 L S AH0 M   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wholesome-, *wholesome*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wholesome[ADJ] ซึ่งเป็นประโยชน์, See also: ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ, เกี่ยวกับการมีสุขภาพดี, ส่งเสริมสุขภาพ, Syn. healthful, healthy, salubrious, Ant. unhealthy
wholesomely[ADV] อย่างเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
wholesomeness[N] การส่งเสริมสุขภาพ, Syn. healthfulness, healthiness, salubriousness, Ant. unhealthiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wholesome(โฮล'ซัม) adj. เป็นประโยชน์,ส่งเสริมสุขภาพ,ดี,ดีงาม,ปลอดภัย,, See also: wholesomely adv. wholesomeness n., Syn. healthful,healthy
unwholesome(อันโฮล'เซิม) adj. มีสุขภาพไม่ดี,เป็นอันตรายต่อกายหรือจิตใจ,เสื่อมเสียศีลธรรม., See also: unwholesomeness n. -S.unhealthy

English-Thai: Nontri Dictionary
wholesome(adj) เหมาะแก่สุขภาพ,เป็นประโยชน์
unwholesome(adj) ไม่สมบูรณ์,ไม่ดี,ไม่สบาย,แสลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wholesome.ดีเลิศ 10 Things I Hate About You (1999)
Voilà! A pot pie, wholesome, warm, healthy.ผมคาดว่าผมมีบางเรื่องที่รบกวนใจอยู่ Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
Well,tracy's not as wholesome as she looks.อืม เทรซี่ไม่ได้เป็น อย่างที่เราเห็นทั้งหมดหรอกนะ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
Guess the Olsen's not so wholesome.ไม่รู้เลยว่าจิมมี่จะเป็นคนโรแมนติก Committed (2008)
(What a wholesome family, eh? )(เป็นครอบครัวแบบไหนกันเนี่ย) Baby and I (2008)
Quinn is so wholesome.- อะไรนะ? - ควินน์เพียบพร้อมจะตาย Hairography (2009)
He means that in a-a non-weird, wholesome, family kind of a way.เขาไม่ได้หมายถึงแบบ ครอบครัวพิลึกๆนะครับ The Song Remains the Same (2010)
We need to surround him with wholesome American girls- the kind of girl that he wants to shop at conwell's.เราต้องให้เขาอยู่ท่ามกลางวงล้อมของเด็กสาวอเมริกัน พวกที่ อยากจะช๊อปปิ้งที่ร้านของคอนเวล The Empire Strikes Jack (2010)
We're closed for businessmen. What? My mother said she wanted me to pack the crowd with wholesome American girls.เราสนิทกับพวกนักธุรกิจจะตายไป อะไรนะ แม่บอกว่า ต้องการให้ฉัน The Empire Strikes Jack (2010)
When you guys first came in, we were as wholesome and healthy as the family in Brady Bunch.ตอนพวกคุณเข้ามาทีแรก พวกเรายังผาสุกกันดี เหมือนครอบครัวในเรื่อง The Brady Bunch Romantic Expressionism (2010)
It's so wholesome.มันเป็นเพลงที่มีประโยชน์มาก Sexy (2011)
There is a delicate wholesomeness to Kurt that's unexpected, but not unwelcome, for Tony.มันมีสิ่งที่หยุมหยิมไป สำหรับเคิร์ท ซึ่งคาดไม่ถึง แต่ไม่ใช่ ไม่เหมาะกับโทนี่นะ I Am Unicorn (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wholesomeShe prepares wholesome meals for her family.
wholesomeSome lectures are not wholesome for children.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมชั่ว[n. exp.] (kam chūa) EN: bad deeds ; unwholesome action   FR: mauvaise action [f]
กรรมดี[n. exp.] (kam dī) EN: good deeds ; wholesome action   FR: bonne action [f]
กิเลส[n.] (kilēt) EN: unwholesome thought ; lustful desires ; sin ; evil wish ; longing ; greed ; human passion   FR: mauvaise pensée[f]
แสลง[adj.] (salaēng) EN: unwholesome ; unhealthy ; harmful ; poisonous ; bad   FR: mauvais pour la santé

CMU English Pronouncing Dictionary
WHOLESOME    HH OW1 L S AH0 M
WHOLESOMENESS    HH OW1 L S AH0 M N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wholesome    (j) hˈoulsəm (h ou1 l s @ m)
wholesomely    (a) hˈoulsəmliː (h ou1 l s @ m l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有益[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, ] wholesome, #6,993 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
健康[けんこう, kenkou] (adj-na,n) health; sound; wholesome; (P) [Add to Longdo]
健全[けんぜん, kenzen] (adj-na,n) health; soundness; wholesome; (P) [Add to Longdo]
滋味[じみ, jimi] (n) nutriment; wholesome; savoriness; savouriness; rich food; nourishment [Add to Longdo]
定散二善[じょうさんにぜん, jousannizen] (n) {Buddh} wholesomeness while meditating and in one's daily affairs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wholesome \Whole"some\, a. [Compar. {Wholesomer}; superl.
   {Wholesomest}.] [Whole + some; cf. Icel. heilsamr, G.
   heilsam, D. heilzaam.]
   [1913 Webster]
   1. Tending to promote health; favoring health; salubrious;
    salutary.
    [1913 Webster]
 
       Wholesome thirst and appetite.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       From which the industrious poor derive an agreeable
       and wholesome variety of food.    --A Smith.
    [1913 Webster]
 
   2. Contributing to the health of the mind; favorable to
    morals, religion, or prosperity; conducive to good;
    salutary; sound; as, wholesome advice; wholesome
    doctrines; wholesome truths; wholesome laws.
    [1913 Webster]
 
       A wholesome tongue is a tree of life. --Prov. xv. 4.
    [1913 Webster]
 
       I can not . . . make you a wholesome answer; my
       wit's diseased.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A wholesome suspicion began to be entertained. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. Sound; healthy. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster] -- {Whole"some*ly}, adv. --
    {Whole"some*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wholesome
   adj 1: conducive to or characteristic of physical or moral well-
       being; "wholesome attitude"; "wholesome appearance";
       "wholesome food" [ant: {unwholesome}]
   2: sound or exhibiting soundness in body or mind; "exercise
     develops wholesome appetites"; "a grin on his ugly wholesome
     face"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top