ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noisomeness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noisomeness-, *noisomeness*, noisomenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา noisomeness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *noisomeness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noisomeness[N] ความน่ารังเกียจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerlichkeit {f}noisomeness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noisome \Noi"some\, a. [For noysome, fr. noy for annoy. See
   {Annoy}.]
   1. Noxious to health; hurtful; mischievous; unwholesome;
    insalubrious; destructive; as, noisome effluvia. "Noisome
    pestilence." --Ps. xci. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. Offensive to the smell or other senses; disgusting; fetid.
    "Foul breath is noisome." --Shak.
    [1913 Webster] -- {Noi"some*ly}, adv. -- {Noi"some*ness},
    n.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Noxious; unwholesome; insalubrious; mischievous;
     destructive.
 
   Usage: {Noisome}, {Noxious}. These words have to a great
      extent been interchanged; but there is a tendency to
      make a distinction between them, applying noxious to
      things that inflict evil directly; as, a noxious
      plant, noxious practices, etc., and noisome to things
      that operate with a remoter influence; as, noisome
      vapors, a noisome pestilence, etc. Noisome has the
      additional sense of disqusting. A garden may be free
      from noxious weeds or animals; but, if recently
      covered with manure, it may be filled with a noisome
      smell.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noisomeness
   n 1: the quality of being noxious [syn: {harmfulness},
      {noisomeness}, {noxiousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top