Search result for

*intently*

(36 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: intently, -intently-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intently[ADV] อย่างตั้งใจ, See also: อย่างมุ่งมั่น, Syn. determinedly, steadfastly

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wait a minute. He had a dog? You're looking so intently.เดี๋ยวนะคะ เค้ามีหมาด้วยเหรอ You Don't Know Jack (2010)
- I know John is somewhere out there... beneath the pale moonlight, listening intently.ผม... Chuck Versus the Couch Lock (2010)
What are you working on so intently over there?ทำอะไรอยู่หรอ หน้าเธอดูเครียดจัง Riding in Town Cars with Boys (2011)
I'm listening intently.ผมกำลัง.. ตั้งใจฟังอยู่ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
But I was very, very impressed by how intently you tried to warn me.แต่ต้องขอบอกว่าประทับใจมาก กับความพยายามของเธอที่จะเตือนฉัน The Devil Wears Prada (2006)
Intently.ยังไง The Page Turner (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intentlyHe is working intently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาไม่กระพริบ[ADV] intently, See also: firmly, Example: เขาจ้องเธอในชุดเจ้าสาวหรูหราตาไม่กะพริบ, Thai definition: อย่างจดจ่อไม่วอกแวก, ไม่ละสายตาไปที่อื่น
เพ่งดู[V] gaze at, See also: stare at, gaze intently at, watch closely, direct one's attention to, Syn. เพ่ง, เพ่งมอง, Example: ในโทรทัศน์เขาเตือนว่าอย่าเพ่งดูพระอาทิตย์ด้วยตาเปล่า, Thai definition: จ้องมองดูด้วยตา
ส่งสายตา[V] stare intently to gain attention, See also: look intently to gain attention gaze, Example: ผู้หญิงชุดแดงส่งสายตาให้เขาอยู่นานแล้ว, Thai definition: มองด้วยสายตาเชิญชวน

CMU English Pronouncing Dictionary
INTENTLY    IH2 N T EH1 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intently    (a) (i1 n t e1 n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beschäftigt {adv}intently [Add to Longdo]
eifrig {adv}intently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つと[, tsuto] (adv) (1) quickly; (2) calmly; (3) intently [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P) [Add to Longdo]
一心に[いっしんに, isshinni] (adv) (See 一心) wholeheartedly; single-mindedly; fervently; intently; (P) [Add to Longdo]
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]
凝望[ぎょうぼう, gyoubou] (n,vs) looking intently [Add to Longdo]
見つめる(P);見詰める(P);凝める(oK)[みつめる, mitsumeru] (v1,vt) (uk) to stare at; to gaze at; to look hard at; to watch intently; to fix one's eyes on; (P) [Add to Longdo]
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P) [Add to Longdo]
熟(P);熟熟;熟々[つくづく(P);つくつく, tsukuduku (P); tsukutsuku] (adj-na,adv) (uk) (on-mim) completely; really; thoroughly; deeply; severely; intently; (P) [Add to Longdo]
専修念仏[せんじゅねんぶつ, senjunenbutsu] (n) (obsc) intently praying to Buddha (esp. Amitabha) [Add to Longdo]
他念無く;他念なく[たねんなく, tanennaku] (adv) eagerly; intently [Add to Longdo]
直向きに聞く;ひたむきに聞く[ひたむきにきく, hitamukinikiku] (exp,v5k) to listen intently [Add to Longdo]
徹する[てっする, tessuru] (vs-s) to sink in; to penetrate; to devote oneself; to believe in; to go through; to do intently and exclusively; (P) [Add to Longdo]
余念もなく;余念も無く[よねんもなく, yonenmonaku] (adv) (See 余念なく) earnestly; intently; attentively; wholeheartedly [Add to Longdo]
余念無く;余念なく[よねんなく, yonennaku] (adv) (See 余念もなく・よねんもなく) earnestly; intently; attentively; wholeheartedly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一心一意[yī xīn yī yì, ㄧ ㄒㄧㄣ ㄧ ㄧˋ, ] intently [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, ] gaze intently [Add to Longdo]
迫视[pò shì, ㄆㄛˋ ㄕˋ, / ] to stare at; to watch intently [Add to Longdo]
逼视[bī shì, ㄅㄧ ㄕˋ, / ] look at from close-up; watch intently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intently \In*tent"ly\, adv.
   In an intent manner; as, the eyes intently fixed.
 
   Syn: Fixedly; steadfastly; earnestly; attentively;
     sedulously; diligently; eagerly.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top