Search result for

*inflated*

IH2 N F L EY1 T IH0 D   
43 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inflated, -inflated-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inflated[ADJ] ซึ่งเฟ้อ, See also: ตุ่ย, ยุ้ย, พอง, Syn. exaggerated, overblown

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inflated(อินเฟล'ทิด) adj. พองตัว,ขยายตัว,ลำพอง,วางภูมิ, (คำพูด) โผงผาง,สูงขึ้นผิดปกติ, See also: inflatedness n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
porous slag; inflated slagขี้เชื่อมพรุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inflated; tumidพอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inflated slag; porous slagขี้เชื่อมพรุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tumid; inflatedพอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our inflated travel budget is eviscerated by 85%.การขยายตัวของงบประมาณการเดินทางของเรา จะตัดลงได้ถึง 85% Up in the Air (2009)
Among the gangsters The gringos' fame is inflatedเอาเงินกับยากูคืนมา กูไม่ใช่นังแพทศยา Negro Y Azul (2009)
Further down the shore some of my crew had become inflated with gas.Further down the shore... ...some of my crew had become inflated with gas. Watchmen (2009)
Well that family has an inflated sense of its own importance.แหม ครอบครัวนั่นให้ความสำคัญตัวเองมากเกินไป Frankie & Alice (2010)
I believe his reputation inflated.ข้าว่ามันมันใจในชื่อเสียงของมันมาก Legends (2010)
You have an inflated sense of your importance.นายเห็นตัวเองสำคัญ ไปหน่อยนะ Two Minutes to Midnight (2010)
Has been constructed around an inflated sense of self.ถูกก่อร่างขึ้นมารอบ ความรู้สึกลำพองในตัวเอง The Internet Is Forever (2010)
This punk... a serious case of over-inflated ego...ไอ้เวรนี่, ทำไมนายถึงชอบพูดจาอวดดีแบบนั้นนะ Episode #1.6 (2010)
I know this is going to be a blow to your overinflated ego, but you don't know me.I know this is going to be a blow to your overinflated ego, Balcoin (2011)
Your inflated sense of authority does not impress me.ฉันไม่ประทับใจความเป็น ทางการแบบผยองของคุณ The Penelope Papers (2011)
My tires are inflated, I think.ยางผมพองลมไปแล้ว ผมว่านะ The Bittersweet Science (2011)
I've been privy to all manner of chicanery, from fictional kidnappings to inflated investor returns.ฉันอยู่กับกลลวงเหล่านี้มานาน ตั้งแต่การลักพาตัวที่แต่งขึ้นมาและเรื่องผลตอบแทนการลงทุนเเกินจริง Sabotage (2013)
It sounds like lug nuts being removed and... a tire being inflated.เสียงเหมือนกับการปลดสลัก และมีการอัดลมยางเข้าไป The Survivor in the Soap (2013)
I see what I've always seen: your over-inflated ego.มองเห็นเช่นที่เคยเห็น อัตตาที่พองโต Doctor Strange (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inflatedHe used so much inflated language in his speech today I couldn't figure out what he was saying.
inflatedThe frog inflated himself more and more, until finally he burst.
inflatedThe severe housing shortage is partly to blame for the inflated rents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอง[V] swell, See also: be inflated, be inflamed, blister, be swollen, Syn. บวม, ฟู, โป่ง, Ant. แฟบ, ยุบ, Example: เมื่อบรรยากาศลดลงความกดดันของก๊าซภายในจะดันภาชนะบรรจุก๊าซให้พองออก, Thai definition: บวมขึ้นมา, ฟูขึ้นมา, โป่งขึ้นมา, ตั้งขึ้น
โก่ง[ADJ] arched, See also: curved, bent, inflated, Syn. โค้ง, งอ, โกง, Ant. ตรง, Example: นางละครพวกนี้คิ้วโก่งราวกับคันศร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: full of gas ; inflated   FR: gonflé ; dilaté ; ballonné
พอง[v.] (phøng) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up   FR: enfler ; gonfler ; se dilater
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō nak kheun) EN: make inflated ; become inflated ; swell ; distend   

CMU English Pronouncing Dictionary
INFLATED    IH2 N F L EY1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inflated    (v) ˈɪnflˈɛɪtɪd (i1 n f l ei1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fú, ㄈㄨˊ, ] to float; superficial; floating; unstable; movable; provisional; temporary; transient; impetuous; hollow; inflated; to exceed; superfluous; excessive; surplus, #3,657 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überhöhtinflated [Add to Longdo]
Reifen {m} mit zu hohem Luftdruckoverinflated tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
可膨張式[かぼうちょうしき, kabouchoushiki] (n) (See 膨張式) inflatable (in the sense of "can be inflated") [Add to Longdo]
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration [Add to Longdo]
燈籠鬢[とうろうびん, touroubin] (n) Edo period hair style with inflated hair at the sides; lantern sideburns [Add to Longdo]
得意がる[とくいがる, tokuigaru] (v5r) to be inflated with pride [Add to Longdo]
膨らむ(P);脹らむ[ふくらむ, fukuramu] (v5m,vi) to expand; to swell (out); to get big; to become inflated; (P) [Add to Longdo]
膨れる(P);脹れる[ふくれる, fukureru] (v1,vi) (1) to swell (out); to expand; to be inflated; to distend; to bulge; (2) to get cross; to get sulky; to pout; (P) [Add to Longdo]
膨張式[ぼうちょうしき, bouchoushiki] (n) inflatable (in the sense of "needs to be inflated for normal use") [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inflate \In*flate"\, v. t. [imp. & p. p. {Inflated}; p. pr. &
   vb. n. {Inflating}.]
   1. To swell or distend with air or gas; to dilate; to expand;
    to enlarge; as, to inflate a bladder; to inflate the
    lungs.
    [1913 Webster]
 
       When passion's tumults in the bosom rise,
       Inflate the features, and enrage the eyes. --J.
                          Scott of
                          Amwell.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To swell; to puff up; to elate; as, to inflate one
    with pride or vanity.
    [1913 Webster]
 
       Inflate themselves with some insane delight.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to become unduly expanded or increased; as, to
    inflate the currency.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inflated \In*flat"ed\, a.
   1. Filled, as with air or gas; blown up; distended; as, a
    balloon inflated with gas.
    [1913 Webster]
 
   2. Turgid; swelling; puffed up; bombastic; pompous; as, an
    inflated style.
    [1913 Webster]
 
       Inflated and astrut with self-conceit. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Hollow and distended, as a perianth, corolla,
    nectary, or pericarp. --Martyn.
    [1913 Webster]
 
   4. Distended or enlarged fictitiously or without due cause;
    as, inflated prices; inflated expectations, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 expanded \expanded\ adj.
   increased in extent or size or bulk or scope. Opposite of
   {contracted}. [Narrower terms: {blown-up, enlarged};
   {dilated}; {distended, swollen}; {inflated}]
   [WordNet 1.5]
 
   2. (Printnig) wider than usual for a particular height; -- of
    printers' type. Contrasted with {condensed}.
 
   Syn: extended.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top