Search result for

*hegel*

(61 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hegel, -hegel-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Last class, we talked about dictatorships, so today we'll start with Hegel.คราวก่อน เราพูดเกี่ยวกับระบอบเผด็จการ งั้นวันนี้เราจะเริ่มเกี่ยวกับเฮเกล Enemy (2013)
Uh... it was Hegel who said that all the great... greatest world events happen twice, and then Karl Marx added:เอ่อ... เฮเกลได้กล่าวไว้ว่า เหตุการณ์ที่สำคัญของโลก เกิดขึ้นสองครั้ง Enemy (2013)
Hegel?เฮเกล! Simon Said (2006)
Sintolt the Hegeling.Sintolt, der Hegeling! Die Walküre (1980)
You've got to forget your hatred. Control your feelings for revenge.Sie müssen den Hass vergessen, und die Rachegelüste beherrschen lernen. The Burning (1981)
Every year, millions of gallons of poisonous wastes, garbage, and radioactive chemicals are disposed of in nearby towns such as Tromaville, the toxic waste dumping capital of the world.Jedes Jahr werden Millionen Tonnen Giftmüll, industrieller Abfall und radioaktive Chemikalien von New York aus in nahegelegene Städte wie Tromaville gefahren und dort auf der größten Giftmüllhalde der Welt deponiert. The Toxic Avenger (1984)
A long time to harbor revenge.Eine lange Zeit für Rachegelüste. Psycho III (1986)
It's similar to early Starfleet efforts, but uses the Heglenian shift to convert energy and matter in...Sie benutzen ein veraltetes System. Allerdings ohne Anwendung des Hegelenischen Gesetzes, das... Code of Honor (1987)
I'm praying to Saint Bridget to release me from me marriage vows.Ich bete zur heiligen Brigida, damit sie mich von meinem Ehegelübde erlöst. High Spirits (1988)
The only thing that was important was killing hoods like this.Denn das Einzige, was wirklich zählt, sind Ihre Rachegelüste. The Squeaky Wheel (1989)
And to consecrate their vows of matrimony.Und um ihr Ehegelübde zu hören. When Harry Met Sally... (1989)
I think when two people take the marriage vows, it's sacred.Ich glaube, wenn zwei das Ehegelübde sprechen, dann ist das heilig. Death of a Shoe Salesman (1992)
When the house proved suddenly uninhabitable however Henry van der Luyden stepped in to offer an old cottage on his property nearby.Als sich das Haus doch plötzlich als unbewohnbar erwies, bot ihnen Henry van der Luyden eines an, auf seinem nahegelegenen Besitz. The Age of Innocence (1993)
While I was in prison, I thought only of revenge, not on you, but I was obsessed by thoughts of revenge.Während ich eingesperrt war, hatte ich dauernd Rachegefühle. Nicht gegen dich, aber ich war besessen von bösen Rachegelüsten. The House of the Spirits (1993)
Professor Wittgenstein, I do recommend you to read more Hegel.Ich empfehle Ihnen, mehr Hegel zu lesen. Wittgenstein (1993)
I couldn't possibly read Hegel.Ich könnte unmöglich Hegel lesen. Wittgenstein (1993)
Hegel...Hegel... Caro diario (1993)
There's ldran, the closest system.Das ist Idran, das nahegelegenste System. Battle Lines (1993)
"THE ROAR OF A WATERFALL IN A NEARBY POND AN OLD CARP WAITS FOR WINTER""Das Rauschen des Wasserfalls in einem nahegelegenen Teich. Picture Bride (1994)
You have bright future if you take revenge you may have to pay great priceDeine Zukunft liegt vor dir. Diese Rachegelüste können dich Karriere und sogar das Leben kosten. The Adventurers (1995)
Shelter your thoughts in the harbour of loveVergiss die Rachegelüste im ruhigen Hafen der Liebe Simon Boccanegra (1995)
Shelter your thoughts in the harbour of loveVergiss die Rachegelüste im ruhigen Hafen der Liebe Simon Boccanegra (1995)
We wouldn't be discussing Klutz Kent Nosy Lane and Super Duper, now, would we?Rachegelüste. Wir reden doch hier nicht von Trottel-Kent, der zickigen Lane und dem Super-Duper? Don't Tug on Superman's Cape (1995)
What about your marriage vows?Und dein Ehegelübde? Episode #1.2 (1996)
But you're the one breaking the marriage vows. Honour and obey.Du bist es, die das Ehegelübde bricht. Episode #1.2 (1996)
Renewing your wedding vows?Ihr erneuert euer Ehegelübde? Vegas Vacation (1997)
No matter how pitiful or disgusting it may be to wake up to the same horrifying face each day that's what the marriage vows are all about.Ganz gleich wie erbärmlich oder eklig es sein mag... jeden Tag neben demselben grauenhaften Gesicht aufzuwachen. Darum geht es doch im Ehegelübde. How to Marry a Moron (1997)
You were gonna take wedding vows with him.Sie wollten ihm das Ehegelöbnis schwören. Alone Again (1998)
What you writing there, mister ?Was schreiben Sie denn da, Mister? Mein Ehegelübde. Forces of Nature (1999)
Ha ! Okay, you want honesty, I'll give you honesty.Wissen Sie, warum Sie Ihr Ehegelübde nicht schreiben können? Forces of Nature (1999)
I planed to take those vows very seriously on Saturday.Ich werde mein Ehegelübde sehr ernst nehmen. Car Wash (1999)
But once they take vows and get that legal piece of paper and start having kids we take that seriously.Aber sobald sie das Ehegelöbnis ablegen... dieses Stück Papier unterschreiben und Kinder bekommen... nehmen wir diese Sache ernst. Love Unlimited (1999)
The overture in the church urged the beautiful agent's partner into an act of Hegelian self-justification.Die Annäherung drängte den Partner der Agentin zu einem Akt hegelianischer Selbstrechtfertigung. Milagro (1999)
I represent a group of investors from a nearby planet who wish to purchase something from the young lady.Ich vertrete eine Gruppe von Investoren von einem nahegelegenen Planeten. Ich möchte etwas Bestimmtes erwerben von derjungen Dame. Heavy Metal 2000 (2000)
Let us celebrate with Susan and Harold as they renew their marriage vows.Lasset uns feiern, zusammen mit Susan und {y:i}Harold die heute ihr Ehegelübde erneuern. What Planet Are You From? (2000)
This is one exceedingly sweet man. Wife like his and still he believes in wedding vows.Erglaubt noch ans Ehegelübde. The Whole Nine Yards (2000)
Well, wedding vows or not I'd watch my back.Ehegelübde hin oder her, ich wäre vorsichtig The Whole Nine Yards (2000)
And when that runs out, then starts my old age pension.Und wenn das zu Ende geht, kriegt man Ruhegeld. 101 Reykjavík (2000)
She is a fugitive, from her marriage vows... which have been sanctified by God.Sie ist durchaus eine Flüchtige. Aus ihrem Ehegelübde, das von Gott gesegnet wurde. Chocolat (2000)
The same day, a car sped to a gas station, smoke pouring out.Und am gleichen Tag raste ein rauchendes Auto in eine nahegelegene Tankstelle. Der Fahrer bat darum, nicht die Feuerwehr zu verständigen. Crossfire (2000)
The rest of the vows were exchanged over a murmur.Das Ehegelöbnis versank im Gemurmel. The Obstacle Course (2001)
Bottom line: If you can live up to your wedding vows then this prenup likely never becomes an issue.Wenn Sie Ihr Ehegelöbnis einhalten... wird dieser Ehevertrag wohl nie angewandt. The Pursuit of Unhappiness (2001)
- So the really close Scum Pits.- Nahegelegene Schleimlöcher also. Through the Looking Glass (2001)
There's nothing in those wedding vows that says they still can't break us apart.Da stand nichts im Ehegelübde, das ihnen verbietet, uns zu trennen. Sin Francisco (2001)
It's just I--I don't think you should go changing our marriage vows 'cause of a stupid story.Du solltest einfach wegen so 'ner blöden Geschichte das Ehegelöbnis nicht ändern. Veiled Threat (2001)
- But Hegel is talking about......aber Hegel spricht von... Fortunate Son (2001)
Because if you've already read Marx, Hegel will seem political.Wenn du Marx schon gelesen hast, kommt Hegel dir politisch vor. Frida (2002)
So what do you do for laundry money?Mit was verdienst du dein Wäschegeld? 40 Days and 40 Nights (2002)
Put away your need for revenge.Stecken Sie Ihre Rachegelüste weg. Rendezvous (2002)
But I'm old-fashioned and take my marriage vows very seriously.Aber ich bin altmodisch und nehme mein Ehegelübde sehr ernst. George of the Jungle 2 (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hegelIn the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course.

CMU English Pronouncing Dictionary
HEGEL    HH EH1 G AH0 L
HEGELIAN    HH IY0 JH IY1 L IY0 AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehegelöbnis {n}; Ehegelübde {n}nuptial vows [Add to Longdo]
anraten; raten; nahelegen; empfehlen | anratend; ratend; nahelegend; empfehlend | angeraten; geraten; nahegelegt; empfohlento advise | advising | advised [Add to Longdo]
nahegelegennearby [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
対自[たいじ, taiji] (n) being-for-others (philosophical term used by Hegel and Sartre (etre-en-soi)) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客观唯心主义[kè guān wéi xīn zhǔ yì, ㄎㄜˋ ㄍㄨㄢ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] objective idealism (in Hegel's philosophy) [Add to Longdo]
绝对观念[jué duì guān niàn, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] absolute idea (in Hegel's philosophy) [Add to Longdo]
黑格尔[hēi gé ěr, ㄏㄟ ㄍㄜˊ ㄦˇ, / ] Hegel (philosopher) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Hegel \Hegel\ prop. n.
     Georg Wilhelm Friedrich Hegel, a German writer (1770-1831).
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top