Search result for

*foreman*

(81 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: foreman, -foreman-
Possible hiragana form: *ふぉれまん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foreman[N] หัวหน้าคนงาน
foreman[N] หัวหน้าคณะลูกขุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foreman(ฟอร์'เมิน) n. หัวหน้าคนงาน,หัวหน้าคณะลูกขุน., See also: foremanship n. -pl. foremen

English-Thai: Nontri Dictionary
foreman(n) หัวหน้าคนงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foreman๑. ผู้แถลงแทนคณะลูกขุน๒. หัวหน้าคนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
foremanหัวหน้าคนงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chick, get me Foreman Barrow.ชิค ตามโฟแม็น แบโร มา Dead Space: Downfall (2008)
Tell foreman to get it. Old people are scared of black people.ให้ฟอร์แมนไปเอามันมา พวกแก่ๆน่ะกลัวพี่มืด Not Cancer (2008)
And phoned a bunch of times. Foreman called him.และคุยโทรศัพท์พักใหญ่ และโฟร์แมนโทรถึงเขา Not Cancer (2008)
Talking to cuddy, foreman, But not me.คุยกับคัดดี้ โฟร์แมน แต่ไม่คุยกับฉัน Not Cancer (2008)
Foreman did a ct.โฟร์แมนทำ ซีที Not Cancer (2008)
(Foreman) sorry to interrupt, but we have a patientwith a probable brain tumor.เรามีคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเนื้องอกในสมอง Adverse Events (2008)
(Foreman) house...เฮาส์! Adverse Events (2008)
(Foreman) if there is a tumor, this test will show us--ถ้ามีเนื้องอกการทดสอบนี้จะแสดงให้พวกเราเห็น Adverse Events (2008)
(Foreman) there's a million ways these drugs could interactมีล้านวิธีที่ยาจะออกฤทธิ์ผสมกัน Adverse Events (2008)
(Foreman) his head and neck are completely swollen.หัวและคอของเค้าบวมเป่ง Adverse Events (2008)
(Foreman) what about kluver-Bucy syndrome?เกี่ยวกับ.. Kluver-Bucy syndrome Adverse Events (2008)
Foreman's right.โฟร์แมนถูก Adverse Events (2008)
If the confederacy had mosquitoes, we'd all have southern accents and I'd be paying Foreman less.ถ้ามีคนมารวมกัน มันก็มียุง เราพูดสำเนียงใต้เหมือนกัน และฉันเสียพนันให้โฟร์แมนนิดหน่อย The Itch (2008)
Foreman,listento that little voice in your head that's coming from the telephone.โฟร์แมนฟังซิ เสียงเล็กๆในหัวคุณ นั่นมันเสียงจากโทรศัพท์ The Itch (2008)
Kutner and Foreman, do an echo.คัทเนอร์กับโฟร์แมนไปทำเอ็กโค่ Emancipation (2008)
Would that be the echo that Foreman chose not to run with you after I dashed his new drug discovery dreams?นั่นอาจเพราะเอ็กโค่ที่โฟร์แมนเลือก ไม่ทำงานกับคุณ หลังจากที่ฉันทำลาย ความฝันที่จะพบยาชนิดใหม่ของเขา Emancipation (2008)
Foreman.โฟร์แมน Emancipation (2008)
Nice job, Foreman.ทำได้ดี โฟร์แมน Emancipation (2008)
Foreman, give her ergonovine to cause vasospasms, and run an MRI to see which artery's dancing.โฟร์แมนให้เออโกโนวีนเธอเพื่อให้หลอดเลือดเกร็ง แล้วเอาไปตรวจใน เอ็มอาร์ไอ ซึ่งจะเห็นเส้นเลือดเต้นระบำ Emancipation (2008)
And when I say Foreman, I mean... Foreman.และเมื่อผมบอกว่าโฟร์แมน ผมต้องการให้โฟร์แมนทำ Emancipation (2008)
(Foreman) Jonah's lucky.โจอาห์โชคดีจัง Emancipation (2008)
(Foreman) He can't feel it. [Jonah giggles]เขาต้องไม่รู้สึกแบบนั้น Emancipation (2008)
I assume Foreman needs us, and he's worried that if we're sniping, we might be distracted.ฉันเดาว่าโฟร์แมนต้องการเรา และเขากังวลถ้าเราตัดรอน เราอาจถูกทำให้ไข้วเขว Emancipation (2008)
Foreman, make sure she does it.โฟร์แมน.. คุมเธอให้ทำแบบนั้น Emancipation (2008)
Foreman.โฟร์แมน Emancipation (2008)
Nice thing you did for Foreman.นายทำสิ่งที่ดีกับโฟร์แมน Emancipation (2008)
Well, you knew Foreman would figure it out.เอาละนายรู้ว่าโฟร์แมนต้องคิดออก Emancipation (2008)
I'm not Foreman, and you're not me.ฉันไม่ใช่โฟร์แมน และนายก็ไม่ใช่ฉัน Emancipation (2008)
- Joe's bar and grill. - It's foreman,ร้านคุณโจบาร์และเนื้อย่างหรือเปล่า นี่โฟร์แมน Last Resort (2008)
Foreman, we're gonna draw blood.โฟร์แมน เราต้องการการตรวจเลือด Last Resort (2008)
Foreman, has the jury reached a verdict?คณะลูกขุนมีคำตัดสินแล้วหรือยัง? Changeling (2008)
The mine foreman confirmed that Tom was stuck... in that cage when they came down.เค้าอยู่ไหนฉันไม่รู้หรอกนะ ฟังนะนี่ไม่ใช่เกมส์นะซาร่าห์ My Bloody Valentine (2009)
When all it is is Ali/Foreman...เมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นมันก็คือ อาลีกับโฟร์แมน Lucifer Rising (2009)
What's the matter, foreman?เป็นอะไรไป, จ่า? Bulletproof (2009)
You run track, foreman?คุณเป็นนักวิ่งเหรอ จ่า? Bulletproof (2009)
To foreman.แด่ จ่า Bulletproof (2009)
Foreman, we got to go.จ่า, เราต้องไปกันแล้ว Bulletproof (2009)
Just gonna stand there, Foreman,นายจะยืนดูอยู่เฉยๆ หรือไง จ่า Bulletproof (2009)
Foreman.จ่า Bulletproof (2009)
Foreman's right.โฟร์แมนถูก House Divided (2009)
But I'm still putting Foreman in charge of the case.แต่ฉันยังคงให้โฟร์แมน คุมเคสนี้ House Divided (2009)
You're okay with Foreman in charge?คุณตกลงไหมที่โฟร์แมนคุม House Divided (2009)
Foreman concurs.โฟร์แมนสั่ง House Divided (2009)
How do we get him into the stress lab without Foreman's sign-off?ทำยังไงให้เราเอาคนไข้ไปห้องทดลองการยืดตัว โดยไม่ให้โฟร์แมนเห็น House Divided (2009)
We could kill Foreman.เราฆ่าโฟร์แมน House Divided (2009)
Foreman, kid's got Uhthoff phenomenon.โฟร์แมน.เด็ก ไม่ได้มีปาฏิหารย์ House Divided (2009)
Foreman's dying patient.คนไข้ของโฟร์แมน House Divided (2009)
My foreman sees me, I'm screwed, man.หัวหน้าคนงานจะมาเจอฉัน ฉันหิวยาพวก Fix (2009)
My dad's a shop foreman at a textile mill in Massachusetts.พ่อฉันเป็นหัวหน้าคนงานอยู่โรงงานทอผ้า.. ที่แมสซาชูเสท Peleliu Hills (2010)
"suffered another setback today in a ruling over the death of foreman fred Boyd."ได้ประสบกับภาวะเสื่อมถอยอีกครั้ง จากการเสียชีวิตของหัวหน้าคนงาน เฟรด บอยด์" Rite of Passage (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foremanMum, a mere woman surrounded by men, works in a construction company as a site foreman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ดำเนินงาน[N] manager, See also: operator, supervisor, office foreman, Example: นิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอีสานจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงาน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้งานรุดหน้าไป
หัวหน้าคนงาน[N] foreman, See also: overseer, Example: เขาเป็นหัวหน้าคนงานมายี่สิบปีแล้ว, Thai definition: ผู้ควบคุมคนงาน
หัวหน้างาน[N] foreman, See also: overseer, chief, boss, Ant. ลูกน้อง, Example: พ่อได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานในการทำถนน, Thai definition: ผู้ควบคุมงาน
หัวงาน[N] projector, See also: foreman, forewoman, Syn. หัวหน้างาน, Example: ยายบุญรับเป็นหัวงานในวันทอดผ้าป่าปีนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นหัวหน้าสั่งการในงานต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president   FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าคนงาน[n. exp.] (hūanā khon-ngān) EN: foreman   FR: contremaître [m]
หัวหน้างาน[n. exp.] (hūanā ngān) EN: supervisor ; foreman   
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: construction chief ; projector ; foreman ; forewoman   
นายงาน[n.] (nāi ngān) EN: foreman   FR: contremaître [m]
ผู้ดำเนินงาน[n. exp.] (phū damnoēn-ngān) EN: manager ; operator ; supervisor ; office foreman   
ซูปเปอร์ไวเซอร์[n.] (suppoēwaisoē) EN: supervisor ; foreman   

CMU English Pronouncing Dictionary
FOREMAN    F AO1 R M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foreman    (n) (f oo1 m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maurerpolier {m}bricklayer foreman [Add to Longdo]
Vorarbeiter {m}; Meister {m}; Polier {m}foreman [Add to Longdo]
Vorarbeiter {m}assistant foreman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォアマン[, foaman] (n) foreman; (P) [Add to Longdo]
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) [Add to Longdo]
現場監督[げんばかんとく, genbakantoku] (n) field overseer; site foreman [Add to Longdo]
職長[しょくちょう, shokuchou] (n) foreman [Add to Longdo]
親方[おやかた(P);おやがた, oyakata (P); oyagata] (n) (1) (おやかた only) (hon) (See 子方・こかた・2) master; boss; chief; foreman; supervisor; (2) (おやかた only) (hon) stable master (sumo); (3) (おやかた only) (hon) craftsman; artisan; (4) (arch) foster parent; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工头[gōng tóu, ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ, / ] foreman, #31,517 [Add to Longdo]
监工[jiān gōng, ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄥ, / ] a workplace overseer; a foreman, #46,956 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foreman \Fore"man\, n.; pl. {Foremen}.
   The first or chief man; as:
   (a) The chief man of a jury, who acts as their speaker.
   (b) The chief of a set of hands employed in a shop, or on
     works of any kind, who superintends the rest; an
     overseer.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top