ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*façon*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: façon, -façon-
Possible hiragana form: *ふぁおん*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I may be in trouble but I'm not out of shape!Aus der Façon, aber nicht aus der Form! Face of the Frog (1959)
If it be that I am indulging my self-consciousness in justifying myself or if it be...Zeit für mich, nun auf meine eigene Façon glücklich zu werden. Oh, bitte! Da wünscht man, du wärst tot! Kill Your Darlings (2013)
What good is Latin anyway?Wozu soll Latein überhaupt gut sein? À quoi sert le latin, de toute façonMia Madre (2015)
Tell me after the break when we return on "Our Very Own Art".Sagen Sie es mir nach der Pause. Wir sind gleich wieder da, bei Ganz nach unserer FaçonEl Candidato (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะนี้[adv.] (cha) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon
ฉะนี้[X] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon ; pour cette raison
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ดังนั้น[X] (dangnan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence   FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
ดังนี้[adv.] (dangnī) EN: as follows ; thus ; therefore ; so   FR: comme suit ; ainsi ; de la façon suivante
ดัด[v.] (dat) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit   FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
เจียระไน[v.] (jīaranai) EN: cut (gemstones, diamonds) ; polish ; cut and polish   FR: tailler ; façonner
การปลอมเงิน[n. exp.] (kān pløm ngoen) EN: counterfeit   FR: contrefaçon [f]
ของเก๊[n. exp.] (khøng kē) EN: counterfeit ; imitation ; forgery   FR: faux [m] ; imitation [f] ; contefaçon [f]
ของปลอม[n.] (khøng pløm) EN: countefeiting ; fake   FR: imitation [f] ; faux [m] ; contrefaçon [f]
กลึง[v.] (kleung) EN: lathe ; turn with a lathe ; shape with a lathe   FR: tourner ; usiner au tour ; façonner au tour
กระนั้น[adv.] (kranan) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless   FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
ลำลอง[X] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual   FR: simplement ; sans façon ; informel
เล่นตัว[v.] (lentūa) EN: hold out for something ; be independent ; be difficult ; be stand-offish   FR: faire des façons
ไม่ใช่อย่างนี้[xp] (mai chai yāng nī) FR: pas comme ça ; pas de cette façon
ในทาง[X] (nai thāng) EN: in   FR: d'une façon ; d'une manière
ในทางที่[X] (nai thāng thī) FR: de façon ; de manière
เพื่อให้[conj.] (pheūa hai) EN: in order that ; in order to   FR: pour que ; de façon à
พล่อย[adv.] (phlǿi) EN: freely ; indiscreetly ; indiscreetly ; thoughtlessly ; flippantly ; heedlessly   FR: de façon irréfléchie ; inconsidérément
พลอย[adv.] (phløi) EN: in the same manner ; likewise ; also ; as well ; accordingly ; along with ; in the wake of ; in pace of   FR: de la même façon
พอประมาณ[adv.] (phøpramān) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate   FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
พูดจาหยาบโลน[v. exp.] (phūtjā yāp lōn) EN: use coarse language ; use vulgar language ; have a rough tongue   FR: parler vulgairement ; s'exprimer platement ; parler de façon grossière
สินค้าเก๊[n. exp.] (sinkhā kē) EN: imitation ; fake   FR: faux [m] ; imitation [f] ; contrefaçon [f]
ตาม[prep.] (tām) EN: according to ; following ; accordingly ; in accordance with ; in the light of   FR: selon ; d'après ; en vertu de ; compte tenu de ; de façon ; à la lumière de
ตามควร[adv.] (tām khūan) EN: appropriately ; as fits ; as it should be ; as is proper ; as discretion ; suitably   FR: comme il convient ; comme il faut ; comme il se doit ; de façon/manière appropriée
ตามไปด้วย[adv.] (tām pai dūay) EN: in the same way   FR: de la même façon
ต่างหาก[adv.] (tānghāk) EN: separately ; independently ; on one's own ; on the contrary ; far from it ; apart   FR: séparément ; à part ; de façon indépendante ; indépendamment
ติเพื่อก่อ[v. exp.] (ti pheūa kø) EN: criticize constructively   FR: critiquer de manière constructive ; critiquer de façon constructive
ติเพื่อทำลาย[v. exp.] (ti pheūa thamlāi) EN: criticize negatively   FR: critiquer de manière négative ; critiquer de façon négative
วางก้าม[v.] (wāngkām) EN: put on airs ; swagger   FR: se conduire de façon arrogante
วิธี[n.] (withī) EN: method ; way ; means ; procedure ; process ; fashion ; mode ; form ; manner   FR: méthode [f] ; moyen [m] ; mode [m] ; solution [f] ; façon [f] ; pratique [f] ; manière [f] ; procédure [f] ; approche [f]
วิธีดำเนิน[n. exp.] (withī damnoēn) FR: façon de procéder [f] ; consigne [f]
วิถีแห่งชีวิต[n. exp.] (withī haeng chīwit) EN: way of life   FR: mode de vie [m] ; façon de vivre [f]
วิธีการ[n.] (withīkān) EN: procedure ; way ; medium ; approach ; means ; methodology ; method ; mode ; technique   FR: procédure [f] ; façon [f] ; méthode [f] ; procédé [m] ; processus [m] ; méthodologie [f] ; approche [f] ; manière [f] ; mode [m]
วิธีการปรุงอาหาร[n. exp.] (withīkān prung āhān) EN: manner of cooking   FR: façon de cuisiner [f] : mode de cuisson [m]
วิธีพูด[n. exp.] (withī phūt) FR: façon de s'exprimer [f]
วิธีทำ[n. exp.] (withī tham) EN: how to do (it) ; directions ; solution ; preparation   FR: manière de faire [f] ; façon d'opérer [f] ; procédure [f] ; mode opératoire [m] ; solution [f] ; recette [f] ; préparation [f] ; marche à suivre [f]
อย่าง[n.] (yāng) EN: sort ; kind ; category ; method ; way ; means ; style ; manner   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; façon [f] ; genre [m] ; type [m] ; guise [f] ; manière [f]
อย่าง[adv.] (yāng) EN: as ; such as ; as for example ; like ; similar ; analogus ; thus   FR: comme ; tel ; de façon ; de manière ; comme par exemple
อย่าง-[adv.] (yāng- (+n.)) EN: -like ; in the manner of   FR: comme ; à la façon de
อย่างใดอย่างหนึ่ง[X] (yāng dai yāng neung) EN: either...or... ; one or the other   FR: de toute façon
อย่างอื่น[X] (yāng eūn) FR: autrement ; d'une autre manière ; d'une autre façon
อย่างนั้น[X] (yāng nan) EN: so ; like that ; in that manner ; that ; such   FR: ainsi ; pareillement ; tel ; alors ; de cette façon
อย่างไร[X] (yāngrai) EN: how ; what ; in what manner ; anyhow ; anything   FR: comment ? ; de quelle manière ? ; de quelle façon ? ; quel que soit
อย่างไรก็ได้[X] (yāngraikødāi) EN: whatever ; anything is all right   FR: de toute façon ; quoii que

French-Thai: Longdo Dictionary
façon(n) |f| ฝีมือ, แบบ, วีธี, การทำ, พิธีรีตอง, เจ้าชู้ เช่น Mon épouse a fait cela de façon magistrale. Nous sommes très très heureux.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  façon /fasɔ̃/ 
   way; mode; fashion

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top