ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*exemplary*

IH0 G Z EH1 M P L ER0 IY0   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: exemplary, -exemplary-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exemplary[ADJ] ใช้เป็นคำเตือน
exemplary[ADJ] ที่เป็นตัวอย่างที่ดี, See also: น่าเอาอย่าง, น่าทำตาม, Syn. commendable, model, praisworthy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exemplary(เอคเซม'พละรี) adj. น่าเอาอย่าง,น่ายกย่อง,เป็นแบบอย่าง,เป็นเครื่องเตือน., See also: exemplarily adv. exemplariness,exemplarity n., Syn. admirable ###A. reprehensible

English-Thai: Nontri Dictionary
exemplary(adj) น่าเอาอย่าง,เป็นแบบอย่าง,น่ายกย่อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exemplary damagesค่าเสียหายเชิงลงโทษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All I ask of you is exemplary punishment for this bastardทั้งหมดฉันถามเพราะคุณ... ... punishment for น่ายกย่อง ลูกไม่มีพ่อนี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's many years since I've had such an exemplary vegetable.หลายปีมาแล้วที่ ผมไม่ได้เห็นผักงามๆ อย่างนี้ Pride & Prejudice (2005)
The public perception is that the fbi doesn't have an exemplary record with snipers.รูปแบบการฆ่าเป็นเอกลักษณ์มาก สภาพศพหน้าบวมจากการรัดคอ L.D.S.K. (2005)
You look like an exemplary student, thoughเธอนี่ เหมือนเด็กเรียนนะ Ing (2006)
I have been an exemplary surgeonผมเป็นหมอตัวอย่างที่ดี The Ten (2007)
The authorities have decided an exemplary punishment for the incendiary.เจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้มาตรการลงโทษเป็นตัวอย่าง สำหรับการวางเพลิง Frontier(s) (2007)
Exemplary, Bagwell.ทำงานได้ดี แบคเวล The Sunshine State (2008)
From her records she seemed Like an exemplary agent.จากประวัติการทำงาน เธอดูจะเป็นพนักงานตัวอย่าง The Ghost Network (2008)
Look, your work has been beyond reproach exemplary.ว่าผลงานของคุณนั้นดีเยี่ยม Pathology (2008)
These nominees must be girls of exemplary character.การเสนอชื่อนี้จะต้องเป็นผู้หญิง ที่มีนิสัยเป็นแบบอย่าง Princess Protection Program (2009)
A princess is supposed to be a girl of exemplary character, a role model.เจ้าหญิงนั้นควรจะเป็น ผู้หญิงที่เป็นแบบอย่าง, Princess Protection Program (2009)
Dunham's been nothing but an exemplary agent, and this is my office.ดันแฮมเป็นเจ้าหน้าที่ตัวอย่าง และที่นี่ก็สำนักงานของฉัน Bound (2009)
You were exemplary.เจ้าสุดยอดไร้เทียมทาน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
"Exemplary"?ไร้เทียมทานหรอ? Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
That was exemplary. But we're not finished yet, boy.เจ้าสุดยอดไร้เทียมทาน แต่สงครามนี้ยังไม่จบ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Here at Browning-Orvis, we have a longstanding commitment to humanitarian causes because exemplary corporate citizenship is our highest calling.เรายืนหยัดเรื่องมนุษยธรรม มาอย่างยาวนาน เพราะบุคคลในบริษัทที่น่ายกย่องนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา RED (2010)
You've had a exemplary career up to now.คุณทำงานที่น่า ยกย่องจนถึงบัดนี้ Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
The big brother is going through the shit hole while the younger one is having a feast, what an exemplary family it is, uh?ลูกพี่จะจัดงานเลี้ยงว้อย เป็นครอบครัวตัวอย่างไง The Man from Nowhere (2010)
I just hope you and Agent Bartowski were able to learn something from these two exemplary operatives.ฉันแค่หวังว่าคุณและเจ้าหน้าที่บาร์ทาว์สกี้ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากสองบุคคลที่น่ายกย่อง Chuck Versus the Role Models (2010)
Are you so eager to play the exemplary son?พระองค์ต้องการจะเป็นโอรสตัวอย่างอย่างนั้นหรือ? Episode #1.4 (2010)
Career Day is coming up in a few weeks, and we always assign an exemplary student to represent Morgan to the alumni speakers.- เยี่ยม เยี่ยม เราจะส่งอีเมล์ไปให้ กับตารางงานและหน้าที่ของเธอ คุณดัสตินใช่มั้ย? The Art of Getting By (2011)
But it says he apparently lived an exemplary life.- เฮ้ แม่ เรากลับมาแล้ว - ผมหิว มีอะไรกินบ้าง Redemption (2011)
Blair received an exemplary education.ได้รับการศึกษาแบบแบลร์ The Fasting and the Furious (2011)
Either you remain at Collinwood... and devote your every waking moment to becoming an exemplary father... the father David so desperately wants and deserves...และทุ่มเททุกนาทีที่เหลือในชีวิตของเจ้า เพื่อเป็นตัวอย่างของพ่อที่ดี เป็นพ่อที่เดวิดต้องการ และเหมาะสม Dark Shadows (2012)
He is doing an exemplary job of taking over Cecilia's responsibilities.เขาทำงานได้ยอดเยี่ยม ในการรับช่วงต่องานของซิซิเลีย I've Got You Under Your Skin (2012)
Ms. Hallman had an exemplary record in jail.ครูฮอลแมนมีประวัติดีเยี่ยมในคุก I Love You, Tommy Brown (2012)
These are trying times for a section like ours, and the discipline of each and every one of you both in the field and in command has been as I would expect... exemplary.มันคือช่วงเวลาที่ซึ่งพยายามทดสอบเรา และความมีวินัยของแต่ละคนในพวกคุณ ทั้งในภาคสนามและในการรับคำสั่ง Vengeance, Part 1 (2012)
"Exemplary."น่ายกย่องสรรเสริญ Saving Mr. Banks (2013)
Well ordered, exemplaryน่ายกย่องสรรเสริญ Saving Mr. Banks (2013)
Exemplary family man, just a stellar human being.คนรักครอบครัวอย่างมาก เป็นคนดีที่สุดคนนึง Pay It Forward (2013)
Sheriff, when you referred to Charlie Figg as an exemplary family man, to which of his families were you referring?ว่าเป็นคนรักครอบครัวอย่างมาก กับครอบครัวไหนที่คุณพูดถึงอยู่ล่ะ Pay It Forward (2013)
Chavez has an exemplary record with the bureau.ชาเวสมีประวัติดีเยี่ยมที่สำนักงาน The Grimm Identity (2015)
He is an exemplary Starfleet officer. He'll make a great captain.เขาเป็นนายทหารฟลีทที่เป็น แบบอย่าง เขาก็จะทำให้เป็นกัปตันที่ดี Star Trek Beyond (2016)
Du-il got released earlier as an exemplary prisoner.ดูอิลได้รับการปล่อยตัวเร็วขึ้น เพราะเป็นนักโทษประพฤติดี The King (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXEMPLARY    IH0 G Z EH1 M P L ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exemplary    (j) ˈɪgzˈɛmpləriː (i1 g z e1 m p l @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
师表[shī biǎo, ㄕ ㄅㄧㄠˇ, / ] paragon of virtue and learning; exemplary character, #78,555 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beispielhaft; musterhaft; exemplarisch {adj} | beispielhafter | am beispielhaftestenexemplary | more exemplary | most exemplary [Add to Longdo]
typisch; Muster...exemplary [Add to Longdo]
vorbildlichexemplary [Add to Longdo]
warnend; abschreckendexemplary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
代表的[だいひょうてき, daihyouteki] (adj-na) representative; exemplary; model; (P) [Add to Longdo]
篤農[とくのう, tokunou] (n) (abbr) exemplary farmer [Add to Longdo]
篤農家[とくのうか, tokunouka] (n) exemplary farmer; outstanding farmer [Add to Longdo]
模範生[もはんせい, mohansei] (n) model or exemplary student [Add to Longdo]
模範的[もはんてき, mohanteki] (adj-na) exemplary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exemplary \Ex"em*pla*ry\, a. [L. exemplaris, fr. exemplar: cf.
   F. exemplaire. See {Exemplar}.]
   1. Serving as a pattern; deserving to be proposed for
    imitation; commendable; as, an exemplary person; exemplary
    conduct.
    [1913 Webster]
 
       [Bishops'] lives and doctrines ought to be
       exemplary.              --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Serving as a warning; monitory; as, exemplary justice,
    punishment, or damages.
    [1913 Webster]
 
   3. Illustrating as the proof of a thing. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   {Exemplary damages}. (Law) See under {Damage}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exemplary \Ex"em*pla*ry\, n.
   An exemplar; also, a copy of a book or writing. [Obs.]
   --Donne.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top