ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exemplary damages

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exemplary damages-, *exemplary damages*, exemplary damage
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exemplary damagesค่าเสียหายเชิงลงโทษ [TU Subject Heading]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Damage \Dam"age\ (d[a^]m"[asl]j; 48), n. [OF. damage, domage, F.
   dommage, fr. assumed LL. damnaticum, from L. damnum damage.
   See {Damn}.]
   1. Injury or harm to person, property, or reputation; an
    inflicted loss of value; detriment; hurt; mischief.
    [1913 Webster]
 
       He that sendeth a message by the hand of a fool
       cutteth off the feet and drinketh damage. --Prov.
                          xxvi. 6.
    [1913 Webster]
 
       Great errors and absurdities many commit for want of
       a friend to tell them of them, to the great damage
       both of their fame and fortune.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Law) The estimated reparation in money for detriment
    or injury sustained; a compensation, recompense, or
    satisfaction to one party, for a wrong or injury actually
    done to him by another.
    [1913 Webster]
 
   Note: In common-law actions, the jury are the proper judges
      of damages.
      [1913 Webster]
 
   {Consequential damage}. See under {Consequential}.
 
   {Exemplary damages} (Law), damages imposed by way of example
    to others. Similar in purpose to {vindictive damages},
    below.
 
   {Nominal damages} (Law), those given for a violation of a
    right where no actual loss has accrued.
 
   {vindictive damages} or {punitive damages}, those given
    specially for the punishment of the wrongdoer.
 
   Syn: Mischief; injury; harm; hurt; detriment; evil; ill. See
     {Mischief}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exemplary \Ex"em*pla*ry\, a. [L. exemplaris, fr. exemplar: cf.
   F. exemplaire. See {Exemplar}.]
   1. Serving as a pattern; deserving to be proposed for
    imitation; commendable; as, an exemplary person; exemplary
    conduct.
    [1913 Webster]
 
       [Bishops'] lives and doctrines ought to be
       exemplary.              --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Serving as a warning; monitory; as, exemplary justice,
    punishment, or damages.
    [1913 Webster]
 
   3. Illustrating as the proof of a thing. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   {Exemplary damages}. (Law) See under {Damage}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exemplary damages
   n 1: (law) compensation in excess of actual damages (a form of
      punishment awarded in cases of malicious or willful
      misconduct) [syn: {punitive damages}, {exemplary damages},
      {smart money}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

exemplary ( IH0 G Z EH1 M P L ER0 IY0) damages ( D AE1 M AH0 JH AH0 Z)

 


  

 
exemplary
 • ใช้เป็นคำเตือน[Lex2]
 • ที่เป็นตัวอย่างที่ดี: น่าเอาอย่าง, น่าทำตาม [Lex2]
 • (เอคเซม'พละรี) adj. น่าเอาอย่าง,น่ายกย่อง,เป็นแบบอย่าง,เป็นเครื่องเตือน. ###SW. exemplarily adv. exemplariness,exemplarity n. ###S. admirable ###A. reprehensible [Hope]
 • (adj) น่าเอาอย่าง,เป็นแบบอย่าง,น่ายกย่อง [Nontri]
 • /IH0 G Z EH1 M P L ER0 IY0/ [CMU]
 • (j) /'ɪgz'ɛmpləriː/ [OALD]
damages
 • ค่าเสียหาย: ค่าป่วยการ, ค่าชดเชย, เงินชดเชย, ค่าสินไหม, ค่าชดใช้ [Lex2]
 • /D AE1 M AH0 JH AH0 Z/ [CMU]
 • /D AE1 M IH0 JH IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /d'æmɪʤɪz/ [OALD]
  [damage]
 • การทำร้าย: การประทุษร้าย [Lex2]
 • ความเสียหาย: ผลเสียหาย, ผลร้าย, ผลเสีย [Lex2]
 • ทำความเสียหาย: ทำให้เสียหาย, ก่อผลเสียหาย, ส่งผลร้าย, ทำลาย, ล้างผลาญ [Lex2]
 • รายจ่าย[Lex2]
 • (แดม'มิจฺ) {damaged,damaging,damages} n. ความเสียหาย,การทำให้เสียหาย,การทำให้ได้รับอันตราย ###SW. damages n.,pl. ค่าเสียหาย เงินชดเชยค่าเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับอันตราย,เป็นภัย n. เสียหาย. damageable adj. damager n. ดูdamage [Hope]
 • (n) อันตราย,ความเสียหาย,ค่าเสียหาย [Nontri]
 • (vt) ทำให้ได้รับอันตราย,ทำให้เสียหาย,ทำให้แตกหัก,เป็นภัย [Nontri]
 • /D AE1 M AH0 JH/ [CMU]
 • /D AE1 M IH0 JH/ [CMU]
 • (v) /d'æmɪʤ/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top