Search result for

*assimilation*

(91 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: assimilation, -assimilation-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assimilation(อะซิมมิเล'เชิน) n. กระบวนการนำเข้าและทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน,การย่อยและดูดซึม,การปรับเข้ากันของลักษณะของสังคม
assimilationist(อะวิมมิเล'เชินนิสทฺ) n. ผู้เชื่อในการปรับเข้ากันของลักษณะของสัมคม

English-Thai: Nontri Dictionary
assimilation(n) ความคล้ายกัน,การเอาอย่าง,การย่อย,การดูดซึม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
progressive assimilationการกลมกลืนตามเสียงหน้า [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
regressive assimilationการกลมกลืนตามเสียงหลัง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
reciprocal assimilationการกลมกลืนกันและกัน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
assimilationการกลมกลืน(เสียง) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
assimilationการปนปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assimilationการนำอาหารไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
assimilationการผสมกลมกลืน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assimilationการผสมกลมกลืน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coalescent assimilationการรวมเสียงกลมกลืน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assimilation (Sociology)การผสมกลมกลืน (สังคมวิทยา) [TU Subject Heading]
Cultural assimilationการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Assimilation การผสมกลมกลืน
การทำตัวให้เข้ากันหรือเหมือนกันกับโครงสร้าง สังคม ใหม่ในแง่ที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกับคนในสังคมนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Assimilationการยอมรับสภาพความเป็นจริงของสิ่งแวดล้อม, การหมักแร่ธาตุ, การปรับเข้า, กระบวนการรับความรู้สึกด้วยประสาททั้ง 5 [การแพทย์]
Assimilation, Occipito-Atlantoidการเชื่อมกันระหว่างกระดูกท้ายทอยและกระดูกแอทลาส [การแพทย์]
Knowledge assimilationการซึบซับความรู้ [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm breaking down the barriers of race by assimilation.ฉันทำลายลงอุปสรรค ของการแข่งขันโดยการดูดซึม นั่นคือทั้งหมดที่ฉันทำ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
He's practicing what's called vicarious fantasy assimilation.เขาทำในสิ่งที่เรียกว่า ซึมซับจินตนาการของผู้อื่น The Gathering (2013)
Still planning... to change the way we humble scientists view memory assimilation?Are you still planning to change the way we humble scientists - view memory assimilationThe Butterfly Effect (2004)
Assimilation and natural selection.การเลือกสรรของธรรมชาติ Appleseed Ex Machina (2007)
The assimilation seems like it's finished.Die Assimilation ist beendet. Wicked City (1987)
A complete unification.- Vollkommene AssimilationGhost in the Shell (1995)
By assimilating other beings into our collective, we are bringing them closer to perfection.Durch Assimilation anderer Geschöpfe führen wir sie zur Perfektion. Star Trek: First Contact (1996)
I've overseen the assimilation of countless millions.Ich überwachte die Assimilation von Millionen. Star Trek: First Contact (1996)
Assimilation is the perfect means of attaining that goal.Die Assimilation ist dafür die beste Methode. Random Thoughts (1997)
I'm closer to understanding how their assimilation technology works and I might be able to create some sort of medical defense.Ich verstehe besser, wie ihre Assimilationstechnik funktioniert, und ich kann ein Gegenmittel entwickeln. Scorpion (1997)
These injection tubules are the first step in the Borg assimilation process.Diese Injektionsröhren sind der erste Schritt beim Assimilationsprozess. Scorpion (1997)
Assimilation is almost instantaneous.Die Assimilation findet sofort statt. Scorpion (1997)
Which suggests to me that we should try to enhance the immune system-- create an "assimilation antibody" as it were.Wir sollten versuchen, das Immunsystem zu stärken, einen Assimilationsantikörper herzustellen. Scorpion (1997)
Let's try a submicron dissection on the probes we've collected so far, see if we can discover the assimilation mechanism.Versuchen wir eine Submikronzergliederung der Sonden, um zu sehen, ob wir den Assimilationsmechanismus entdecken. Scorpion (1997)
What makes you think the Borg won't attempt to take the information by assimilating Voyager and its crew?Werden die Borg nicht versuchen, durch Assimilation Informationen zu erhalten? Scorpion (1997)
You will, but first you must assimilate this data.- Nach der Assimilation werden Sie das. Drone (1998)
Inject the data node with an assimilation tubule-- this access port.Injizieren Sie den Datenknoten mit einem Assimilationsröhrchen, hier. Drone (1998)
Because they fear assimilation? Correct.- Sie fürchten die AssimilationDrone (1998)
You undoubtedly witnessed other victims being assimilated.Sie wohnten der Assimilation anderer Opfer bei. Wäre es möglich, dass Sie sich vielleicht daran erinnern? Retrospect (1998)
Assimilation?- AssimilationThe Omega Directive (1998)
I believe in a strong judicial system... and the right to assimilate into the country I love!Ich glaube an eine starke Justiz und das Recht auf Assimilation in dem Land, das ich liebe. Sunshine (1999)
You'll never be accepted here.- Assimilation... Sunshine (1999)
Assimilation is the only possible way.Assimilation ist das einzig Mögliche. Sunshine (1999)
Sors, something I once said to you: That assimilation was the right choice.Einst habe ich Ihnen gesagt, Assimilation sei die rechte Wahl. Sunshine (1999)
Our exclusion from society has given us an ability to adapt to others... and to sense connections between things which seem diverse.Unser Ausschluss aus der Gesellschaft befähigte uns zur Assimilation und dazu, Ähnlichkeiten in scheinbaren Gegensätzen zu erkennen. Sunshine (1999)
143 life-forms. Prepare for assimilation.Assimilation vorbereiten. Dark Frontier, Part I (1999)
The other contains tactical information. Specifically? Long-range sensor telemetry, assimilation logistics and vessel movements for a radius of 30 light-years.Sensordaten, Assimilations-Logistik und Schiffsbewegungen. Dark Frontier, Part I (1999)
Warp signature detected.Warp-Signatur entdeckt. Assimilation vorbereiten. Dark Frontier, Part I (1999)
The Borg have changed as well.Ich erwartete erneute Assimilation, keine Unterhaltung. Dark Frontier, Part I (1999)
Our presence is not required, but I thought the experience would be a rewarding one for you.- Assimilation. Ich denke, es wird nützlich für dich sein, das noch einmal zu erleben. Dark Frontier, Part I (1999)
Go to the primary assimilation chamber. You'll monitor the bio-extraction process.Sieh dir den Bio-Extraktions-Prozess an, in der Primären Assimilationskammer. Dark Frontier, Part I (1999)
Assimilation is complete.- Die Assimilation ist beendet. Dark Frontier, Part I (1999)
We're planning to deploy a new mode of assimilation, designed for highly resistant species.Wir entwickeln neue Assimilationssarten für besonders resistente Spezies. Dark Frontier, Part I (1999)
Our previous attempts to assimilate them were all direct assaults.Vorherige Assimilationsversuche waren Direktangriffe. Dark Frontier, Part I (1999)
Assimilation would be gradual.Die Assimilation geschähe schrittweise. Dark Frontier, Part I (1999)
You've been involved in hundreds of assimilations.Du nahmst an Hunderten Assimilationen teil. Dark Frontier, Part I (1999)
How so? I betrayed the crew of Voyager, threatened you with assimilation.Ich verriet die Crew der Voyager und drohte Ihnen mit AssimilationDark Frontier, Part I (1999)
As a drone, I helped assimilate many civilizations.Als Drohne war ich für die Assimilation vieler Zivilisationen verantwortlich. Dragon's Teeth (1999)
An assimilation virus has penetrated our defenses.Ein Assimilationsvirus durchdrang die Verteidigung. Tinker Tenor Doctor Spy (1999)
Assimilation is an unpleasant fate.- Assimilation ist unangenehm. Tinker Tenor Doctor Spy (1999)
I'd like the data you've collected on lcheb's species so I can prepare him for reassimilation.Ich will Daten über Ichebs Spezies, um ihn auf die Reassimilation vorzubereiten. Child's Play (2000)
Questions?- Bezüglich Icheb und der AssimilationChild's Play (2000)
From the look of this room, I'd say we're in an assimilation chamber.Dem Aussehen des Raums nach zu urteilen scheinen wir in einer Assimilationskammer zu sein. Collective (2000)
Some kind of botched assimilation?Eine verpfuschte AssimilationCollective (2000)
We were trying to perfect our assimilation techniques.- Wir wollten die perfekte AssimilationCollective (2000)
They include your names and some limited biographical data.Ich habe eure Assimilationsprofile gerettet - eure Namen und einige Lebensdaten. Collective (2000)
Minor implants-- an assimilation tubule here, a few nanoprobes there-- nothing crucial to your human physiology, but these implants control your vital functions.Unwichtige - ein Assimilationsröhrchen, ein paar Nanosonden. Nichts Wichtiges für Ihre menschliche Physiologie. - Diese hier steuern Lebensfunktionen. Imperfection (2000)
What would the Ferengi want with assimilation technology?Was sollen die Ferengi mit Assimilationstechnologie anfangen? Inside Man (2000)
I don't want him accidentally turning the galley into an assimilation chamber.Er soll die Küche nicht in eine Assimilationskammer verwandeln. Tsunkatse (2000)
The Borg wouldn't know fun if they assimilated an amusement park.Die Borg hätten selbst nach Assimilation eines Vergnügungsparks keinen Spaß. Tsunkatse (2000)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเอาอย่าง[N] imitation, See also: assimilation, Syn. การเลียนแบบ, การลอกแบบ, การลอกเลียน, การทำตาม, Example: การแต่งตัวของเขาแสดงออกถึงการเอาอย่างฝรั่ง
การดูดกลืน[N] absorption, See also: assimilation, Example: น้ำมีคุณสมบัติในการดูดกลืนได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การดูดกลืน[n.] (kān dūtkleūn) EN: absorption ; assimilation   FR: absorption [f]
การเปลี่ยนแปลงสารอาหาร[n. exp.] (kān plīenplaēng sān āhān) FR: dégradation des éléments nutritifs [f] ; assimilation de la nourriture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSIMILATION    AH0 S IH2 M AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assimilation    (n) (@1 s i2 m @ l ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angleichung {f} | Angleichungen {pl}assimilation | assimilations [Add to Longdo]
Anpassung {f} | neue Anpassung {f}assimilation | reassimilation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アシミレイション[, ashimireishon] (n) assimilation [Add to Longdo]
王化[おうか, ouka] (n,vs) imperial influence; assimilation of new territory [Add to Longdo]
摂取[せっしゅ, sesshu] (n,vs) (1) intake; absorption; adoption; (2) assimilation; (P) [Add to Longdo]
炭酸同化作用[たんさんどうかさよう, tansandoukasayou] (n) carbon dioxide assimilation [Add to Longdo]
同化[どうか, douka] (n,vs,adj-no) (1) (See 異化) assimilation; absorption; (2) anabolism; (3) adaptation; (P) [Add to Longdo]
同化作用[どうかさよう, doukasayou] (n,adj-no) assimilation; metabolism; anabolism [Add to Longdo]
同和地区[どうわちく, douwachiku] (n) assimilation district; area targeted for antidiscrimination measures; burakumin area [Add to Longdo]
不同化[ふどうか, fudouka] (n,vs) nonassimilation [Add to Longdo]
咀嚼[そしゃく, soshaku] (n,vs,adj-no) (1) chewing; mastication; breaking into bite-sized pieces; (2) digestion; assimilation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同化[tóng huà, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, ] assimilation (cultural, digestive, phonemic etc), #27,147 [Add to Longdo]
同化作用[tóng huà zuò yòng, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] assimilation (biol.); anabolic, #135,405 [Add to Longdo]
熏陶成性[xūn táo chéng xìng, ㄒㄩㄣ ㄊㄠˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] (成语 saw) nurture makes second nature; good habits come by long assimilation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Photosynthesis \Pho`to*syn"the*sis\, n. (Plant Physiol.)
   The process of constructive metabolism in which green plants
   utilize the energy of sunlight to manufacture carbohydrates
   from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll.
   It was formerly called {assimilation}, but this is now
   commonly used as in animal physiology. --
   {Pho`to*syn*thet"ic}, a. -- {Pho`to*syn*thet"ic*al*ly}, adv.
   [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: In green plants water is absorbed by the roots and
      carried to the leaves by the xylem, and carbon dioxide
      is obtained from air that enters the leaves through the
      stomata and diffuses to the cells containing
      chlorophyll. The green pigment chlorophyll is uniquely
      capable of converting the active energy of light into a
      latent form that can be stored (in food) and used when
      needed.
      The initial process in photosynthesis is the
      decomposition of water (H2O) into oxygen, which is
      released, and hydrogen; direct light is required for
      this process. The hydrogen and the carbon and oxygen of
      carbon dioxide (CO2) are then converted into a series
      of increasingly complex compounds that result finally
      in a stable organic compound, glucose (C6H12O6 ), and
      water. This phase of photosynthesis utilizes stored
      energy and therefore can proceed in the dark. The
      simplified equation used to represent this overall
      process is 6CO2+12H2O+energy=C6H12O6+6O2+6H2 O. In
      general, the results of this process are the reverse of
      those in respiration, in which carbohydrates are
      oxidized to release energy, with the production of
      carbon dioxide and water.
      The intermediary reactions before glucose is formed
      involve several enzymes, which react with the coenzyme
      ATP (see adenosine triphosphate ) to produce various
      molecules. Studies using radioactive carbon have
      indicated that among the intermediate products are
      three-carbon molecules from which acids and amino
      acids, as well as glucose, are derived.
      --http://www.infoplease.com/ce6/sci/A0860378.html
 
   Note: The role of chlorophyll
      Chlorophyll contains a hydrophyllic head group and a
      hydrophobic tail region. A magnesium atom is held in
      the center of a cyclic, conjugated double bond
      porphyrin ring which is responsible for absorbing red
      light. (There also is an absorption band in the blue.
      Thus red and blue are absorbed and green passes
      through, giving plants a characteristic green color.)
      Light is absorbed by antenna chlorophyll molecules,
      then transferred to the reaction center chlorophylls.
      Some hundreds of antenna chlorophyll molecules transfer
      energy to a reaction center, with transfer times of
      about 10-10 sec from the edge of the unit to the
      center.
      The energy from light is used to pump H+ ions from the
      stroma into the thylakoid space and to reduce NADP+ to
      NADPH. Flow of H+ back into the stroma releases energy
      which is used to phosphorylate ADP to ATP. The
      chemiosmotic coupling is working here in a similar way
      to the mechanism of ATP generation used in
      mitochondria.
      Carbon Fixation Carbon fixation is catalyzed by
      ribulose bisphosphate carboxylase (RuBP carboxylase),
      the world's most abundent enzyme.
      The
 
   { Calvin cycle} combines three carbon dioxide molecules into
    one molecule of three carbon glyceraldehyde 3-phosphate.
    Some plants, particularly many which live in hot, dry
    climates, have a mechanism for storing carbon dioxide by
    combining it with a three carbon molecule to form a four
    carbon molecule. This pathway is known as the C4 or
    Hatch-Slack pathway.
 
    --http://fig.cox.miami.edu/Faculty/Tom/bil255/bil255sum98/17_photo.html
    [PJC] Phototaxis

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assimilation \As*sim`i*la"tion\, n. [L. assimilatio: cf. F.
   assimilation.]
   1. The act or process of assimilating or bringing to a
    resemblance, likeness, or identity; also, the state of
    being so assimilated; as, the assimilation of one sound to
    another.
    [1913 Webster]
 
       To aspire to an assimilation with God. --Dr. H.
                          More.
    [1913 Webster]
 
       The assimilation of gases and vapors. --Sir J.
                          Herschel.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) The conversion of nutriment into the fluid or
    solid substance of the body, by the processes of digestion
    and absorption, whether in plants or animals.
    [1913 Webster]
 
       Not conversing the body, not repairing it by
       assimilation, but preserving it by ventilation.
                          --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term assimilation has been limited by some to the
      final process by which the nutritive matter of the
      blood is converted into the substance of the tissues
      and organs.
      [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 assimilation [asimilasjõ]
   assimilation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top