Search result for

*arsenic*

(76 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arsenic, -arsenic-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arsenic[ADJ] เกี่ยวกับสารหนู
arsenic[N] สารหนู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arsenic(อาร์'ซีนิค) adj.,n. เกี่ยวกับสารหนู,สารหนู arsenical, arsenious adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
arsenic(n) สารหนู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paralysis, arsenicalอัมพาตพิษสารหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, arsenicภาวะพิษสารหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatitis arsenicalisปากอักเสบเหตุสารหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsenicอาร์เซนิก, สารหนู [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arsenic poisoningภาวะพิษสารหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsenical paralysisอัมพาตพิษสารหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arsenicสารหนู [TU Subject Heading]
Arsenic contentปริมาณสารหนู [TU Subject Heading]
Arsenic removalการกำจัดสารหนู [TU Subject Heading]
Arsenic (As) สารหนู
เป็นธาตุกึ่งโลหะ มีพิษ มีหลายอัญรูป รูปที่เสถียรเป็นโลหะสีเทาเปราะ เป็นส่วนผสมของอุตสาหกรรมแก้ว เซรามิค และสีทาบ้าน รวมทั้ง ยาปราบศัตรูพืชและสัตว์ สารหนูมีพิษต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบย่อยอาหาร และระบบประสาท [สิ่งแวดล้อม]
Arsenicสารหนู [การแพทย์]
Arsenic Compoundsสารหนู [การแพทย์]
Arsenic Intoxicationแพ้สารอาร์เซนิค [การแพทย์]
Arsenic Oxideสารหนู [การแพทย์]
Arsenic Toxicityพิษจากสารหนู [การแพทย์]
Arsenic Trioxideอาร์เซนิกไตรออกไซด์ [การแพทย์]
Arsenic, Inorganic and Organicสารหนูพวกอนินทรีย์และอินทรีย์ [การแพทย์]
Arsenic, Pentavalentสารหนูที่มีวาเลนซีเป็นห้า [การแพทย์]
Keratosis, Arsenicalเคอราโตซิสจากสารหนู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sawing or burning it releases arsenic into the air.การเลื่อยหรือเผามันจะทำให้ อาร์เซนิคลอยขึ้นไปในอากาศ Emancipation (2008)
Arsenic gets absorbed in the internal organs so it doesn't show up in the blood tests.อาร์เซนิคถูกดูดซึมไปยังอวัยวะภายใน ดังนั้นมันไม่แสดงในผลเลือด Emancipation (2008)
You're arsenic-free.คุณไม่มีอาร์เซนิคแล้ว Emancipation (2008)
Put the arsenic back.เอาอาร์เซนิคใส่กลับไป Emancipation (2008)
But since she's still dying, the arsenic obviously wasn't killing her.แต่ตอนนี้เธอก็ยังคงกำลังจะตาย เห็นได้ชัดว่าอาร์เซนิคไม่ได้ฆ่าเธอ Emancipation (2008)
And since she's now getting worse, the arsenic was obviously fighting the killer.และพอไม่มีมันเธอก็แย่ลง เห็นได้ชัดว่าอาร์เซนิคกำลังสู้อยู่กับสิ่งที่ฆ่าเธอ Emancipation (2008)
so what does arsenic treat?เราจะรักษาด้วย"อาเซนิค"ได้ยังไง Emancipation (2008)
Before penicillin, the treatment was arsenic.ก่อนมีเพนนิสซิลิน การรักษาใช้อาร์เซนิค Emancipation (2008)
We already ruled out STDs, and even if we were wrong, that much arsenic in her system would've wiped out the syphilis.เราทำนอกตำราเสมอ และถ้าเราคิดผิด มีอาร์เซนิคมากไปในระบบเธอ อาจไปทำให้ซิฟิลิสหมดไป Emancipation (2008)
Acute promyelocytic leukemia's still treated with arsenic.โรคลูคีเมียแบบเฉียบพลันก็รักษาด้วยอาเซนิค Emancipation (2008)
APL explains the lesions and why they appeared after we took the arsenic out.มันอธิบายได้ว่ารอยแผล ในสมองทำไมหายไป หลังจากที่เราเอาอาร์เซนิคออก Emancipation (2008)
So, put the arsenic back.ดังนั้นเอาอาร์เซนิคกลับเข้าไป Emancipation (2008)
Arsenic slows leukemia, but it can't cure it.อาร์เซนิคทำให้ลูคีเมียเจริญช้า แต่ไม่ได้รักษามัน Emancipation (2008)
Biopsy a lesion, confirm that she's dying, then load her up with arsenic.ตัดชิ้นเนื้อรอยแผลในสมอง ยืนยันว่าเธูอกำลังจะตาย แล้วก็เอาอาร์เซนิคใส่กลับไปให้เธอ Emancipation (2008)
There's antimony, arsenic Aluminum, seleniumThere's antimony Arsenic, aluminum, selenium The Pants Alternative (2010)
Arsenic? Pure cyanide.สารหน Pure ไซยาไนด์. The Iceman (2012)
He took a bite of this, and then he just collapsed, so run the test for arsenic or bleach or dranoเขากัดสิ่งนี้ไปหนึ่งคำ\ แล้วเขาก็ล้มลง งั้นช่วยตรวจสารหนูหรือ สารฟอกขาวหรือสารเคมี A Land Without Magic (2012)
"that the coins contain gold, arsenic, and Mercury.เหรียญนั้นประกอบไปด้วยทองคำ\ สารหนู และปรอท Three Coins in a Fuchsbau (2012)
I found traces of hydrochloric acid and arsenic.ฉันพบร่องรอย ของกรดไฮโดรคลอริค และสารหนู The Road Not Taken (2012)
So was the arsenic that comes with it.คิดอะไรออกมั้ย The Midnight Ride (2013)
Arsenic from the apothecary on the corner.ยาเบื่อ จากร้านยาที่หัวมุมโน่น Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารหนูขาว[N] arsenic, See also: arsenious acid, white arsenic, ratsbane, Syn. สารหนู, Example: อาการของผู้ที่กินสารหนูขาวเข้าไปจะอาเจียนและช็อกหมดสติได้, Thai definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ซึ่งมีธาตุสารหนูและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ มีสูตร As2O3 ลักษณะเป็นผงสีขาว มีพิษอย่างร้ายแรง ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสีบางประเภทและยาฆ่าแมลง
สารหนู[N] arsenic, See also: arsenious acid, white arsenic, ratsbane, Syn. สารหนูขาว, Example: สีผสมอาหารบางชนิดมีสารหนูเป็นส่วนประกอบ ถ้ารับประทานเข้าไปมากๆ อาจมีอันตรายถึงชีวิต, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 33 สัญลักษณ์ As ลักษณะเป็นของแข็ง มี 3 อัญรูป คือ สารหนูสีเทา สารหนูสีดำ และสารหนูสีเหลือง เป็นธาตุที่มีพิษอย่างร้ายแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรดสารหนู[n. exp.] (krot sānnū) EN: arsenic   
สารหนู[n.] (sānnū) EN: arsenic   FR: arsenic [m]
สารหนู[n.] (sānnū) EN: ratsbane ; white arsenic ; arsenious acid   FR: mort-aux-rats [f] ; arsenic blanc [m] ; anhydride arsénieux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARSENIC    AA1 R S AH0 N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arsenic    (n) (aa1 s n i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
arsenhaltigarsenical [Add to Longdo]
Arsen {n} [chem.]arsenic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーセニック[, a-senikku] (n) arsenic [Add to Longdo]
アーセニッククロライド[, a-senikkukuroraido] (n) arsenic chloride [Add to Longdo]
アーセン[, a-sen] (n) arsenic [Add to Longdo]
ヒ酸;砒酸[ヒさん(ヒ酸);ひさん(砒酸), hi san ( hi san ); hisan ( hi san )] (n) arsenic acid [Add to Longdo]
亜砒酸;亜ヒ酸[あひさん(亜砒酸);あヒさん(亜ヒ酸), ahisan ( a hi san ); a hi san ( a hi san )] (n) (1) arsenious acid; arsenous acid (H3AsO3); (2) (col) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3) [Add to Longdo]
酸化ヒ素;酸化砒素[さんかヒそ(酸化ヒ素);さんかひそ(酸化砒素), sanka hi so ( sanka hi moto ); sankahiso ( sanka hiso )] (n) (1) {chem} (See 亜ヒ酸・2) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3); (2) arsenic pentoxide (As2O5) [Add to Longdo]
無水亜砒酸;無水亜ヒ酸[むすいあひさん(無水亜砒酸);むすいあヒさん(無水亜ヒ酸), musuiahisan ( musui a hi san ); musuia hi san ( musui a hi san )] (n) (obsc) (See 亜砒酸) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3) [Add to Longdo]
砒素;ヒ素[ひそ, hiso] (n,adj-no) arsenic (As) [Add to Longdo]
砒素剤[ひそざい, hisozai] (n) arsenicals (drugs containing arsenic) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēn, ㄕㄣ, ] arsenic As, metalloid, atomic number 33, #22,085 [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] arsenic, #77,561 [Add to Longdo]
雌黄[cí huáng, ㄘˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] orpiment; arsenic trisulphide As2S3; make changes in writing; malign; criticize without grounds, #161,686 [Add to Longdo]
[shuāng, ㄕㄨㄤ, ] arsenic, #381,213 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] arsenic, #426,501 [Add to Longdo]
二甲基砷酸[èr jiǎ jī shēn suān, ㄦˋ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, ] dimethylarsenic acid (CH3)2AsO2H; cacodylic acid [Add to Longdo]
二甲基胂酸[èr jiǎ jī shēn suān, ㄦˋ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, ] dimethylarsenic acid (CH3)2AsO2H; cacodylic acid [Add to Longdo]
白砒[bái pī, ㄅㄞˊ ㄆㄧ, ] white arsenic; arsenic trioxide [Add to Longdo]
礜石[yù shí, ㄩˋ ㄕˊ, ] arsenic ore; arsenopiryte FeAsS [Add to Longdo]
类金属[lèi jīn shǔ, ㄌㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] metalloid (chem.), element with properties intermediate between metals and nonmetals, usually taken to include Boron B 硼, Silicon Si 硅, Germanium Ge 鍺|锗, Arsenic As 砷, Antimony Sb 銻|锑, Tellurium Te 碲, Polonium Po 釙|钋 (sometimes also the halogen Astatine A [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arsenic \Ar*sen"ic\, a. (Chem.)
   Pertaining to, or derived from, arsenic; -- said of those
   compounds of arsenic in which this element has its highest
   equivalence; as, arsenic acid.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arsenic \Ar"se*nic\ ([aum]r"s[-e]*n[i^]k; 277), n. [L.
   arsenicum, Gr. 'arseniko`n, 'arreniko`n, yellow orpiment,
   perh. fr. 'arseniko`s or better Attic 'arreniko`s masculine,
   'a`rrhn male, on account of its strength, or fr. Per.
   zern[imac]kh: cf. F. arsenic.]
   1. (Chem.) One of the elements, a solid substance resembling
    a metal in its physical properties, but in its chemical
    relations ranking with the nonmetals. It is of a
    steel-gray color and brilliant luster, though usually dull
    from tarnish. It is very brittle, and sublimes at 356[deg]
    Fahrenheit. It is sometimes found native, but usually
    combined with silver, cobalt, nickel, iron, antimony, or
    sulphur. Orpiment and realgar are two of its sulphur
    compounds, the first of which is the true arsenicum of the
    ancients. The element and its compounds are active
    poisons. Specific gravity from 5.7 to 5.9. Atomic weight
    75. Symbol As.
    [1913 Webster]
 
   2. (Com.) Arsenious oxide or arsenious anhydride; -- called
    also {arsenious acid}, {white arsenic}, and {ratsbane}.
    [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 arsenic [arsənik]
   arsenic
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top