ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arsenic trioxide

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arsenic trioxide-, *arsenic trioxide*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arsenic Trioxideอาร์เซนิกไตรออกไซด์ [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜砒酸;亜ヒ酸[あひさん(亜砒酸);あヒさん(亜ヒ酸), ahisan ( a hi san ); a hi san ( a hi san )] (n) (1) arsenious acid; arsenous acid (H3AsO3); (2) (col) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3) [Add to Longdo]
酸化ヒ素;酸化砒素[さんかヒそ(酸化ヒ素);さんかひそ(酸化砒素), sanka hi so ( sanka hi moto ); sankahiso ( sanka hiso )] (n) (1) {chem} (See 亜ヒ酸・2) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3); (2) arsenic pentoxide (As2O5) [Add to Longdo]
無水亜砒酸;無水亜ヒ酸[むすいあひさん(無水亜砒酸);むすいあヒさん(無水亜ヒ酸), musuiahisan ( musui a hi san ); musuia hi san ( musui a hi san )] (n) (obsc) (See 亜砒酸) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arsenic trioxide
   n 1: a white powdered poisonous trioxide of arsenic; used in
      manufacturing glass and as a pesticide (rat poison) and
      weed killer [syn: {arsenic}, {arsenic trioxide}, {arsenous
      anhydride}, {arsenous oxide}, {white arsenic}, {ratsbane}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top