ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ratsbane

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ratsbane-, *ratsbane*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ratsbane[N] ยาฆ่าหนู, See also: ยาเบื่อหนู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ratsbane(แรทซฺ'เบน) n. ยาเบื่อหนู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารหนู[n.] (sānnū) EN: ratsbane ; white arsenic ; arsenious acid   FR: mort-aux-rats [f] ; arsenic blanc [m] ; anhydride arsénieux [m]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ratsbane \Rats"bane`\ (r[a^]ts"b[=a]n`), n. [Rat + bane.]
   Rat poison; white arsenic.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arsenic \Ar"se*nic\ ([aum]r"s[-e]*n[i^]k; 277), n. [L.
   arsenicum, Gr. 'arseniko`n, 'arreniko`n, yellow orpiment,
   perh. fr. 'arseniko`s or better Attic 'arreniko`s masculine,
   'a`rrhn male, on account of its strength, or fr. Per.
   zern[imac]kh: cf. F. arsenic.]
   1. (Chem.) One of the elements, a solid substance resembling
    a metal in its physical properties, but in its chemical
    relations ranking with the nonmetals. It is of a
    steel-gray color and brilliant luster, though usually dull
    from tarnish. It is very brittle, and sublimes at 356[deg]
    Fahrenheit. It is sometimes found native, but usually
    combined with silver, cobalt, nickel, iron, antimony, or
    sulphur. Orpiment and realgar are two of its sulphur
    compounds, the first of which is the true arsenicum of the
    ancients. The element and its compounds are active
    poisons. Specific gravity from 5.7 to 5.9. Atomic weight
    75. Symbol As.
    [1913 Webster]
 
   2. (Com.) Arsenious oxide or arsenious anhydride; -- called
    also {arsenious acid}, {white arsenic}, and {ratsbane}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ratsbane
   n 1: a white powdered poisonous trioxide of arsenic; used in
      manufacturing glass and as a pesticide (rat poison) and
      weed killer [syn: {arsenic}, {arsenic trioxide}, {arsenous
      anhydride}, {arsenous oxide}, {white arsenic}, {ratsbane}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top