ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -砒-, *砒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[砒, pī, ㄆㄧ] arsenic
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mineral,  Rank: 4,949

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pī, ㄆㄧ, ] arsenic, #77,561 [Add to Longdo]
[bái pī, ㄅㄞˊ ㄆㄧ, ] white arsenic; arsenic trioxide [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひそ, hiso] (n) สารหนู [ヒ素] ก็นิยมเขียน

Japanese-English: EDICT Dictionary
化ガリウム[ひかガリウム, hika gariumu] (n) (obsc) (See ガリウム素) gallium arsenide (GaAs) [Add to Longdo]
化水素[ひかすいそ, hikasuiso] (n) (obsc) (See アルシン) arsine [Add to Longdo]
素;ヒ素[ひそ, hiso] (n,adj-no) arsenic (As) [Add to Longdo]
素剤[ひそざい, hisozai] (n) arsenicals (drugs containing arsenic) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why... with these deadly poisonous plants blooming?[CN] 但是为什么呢 连剧毒的素锁草都开着花 Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
Isn't it time for your milk and arsenic, darling?[CN] 你现在不是要去喝牛奶和霜吗,亲爱的? High Society (1956)
In here is where we keep all the dried goods and the canned goods.[CN] 硂и ┮Τ稦㎝繷 The Shining (1980)
Your witness, Mr. Robie.[CN] ―全部都是 Leave Her to Heaven (1945)
She needs camphor inhalations twice a day, uh, extract of allium a quarter ounce of arsenic and three of Filcher's Oil, but more if you can get it.[JA] 彼女は、1日2回 樟脳の吸入が必要だ。 あー、ネギの抽出物と... 4分の11オンスの素と コソ泥の油のうちの3つ 、 Victor Frankenstein (2015)
The twinkle in the eye and the arsenic in the soup.[CN] 那些闪烁的眼神和汤里的 The Private Life of Sherlock Holmes (1970)
Any containing arsenic, for example?[CN] 比如含有霜的物质? Leave Her to Heaven (1945)
Over 100 people killed by an arsenic ring in Philadelphia... before even one of the cases was suspected.[CN] 看 在费城超过百人被霜毒死... 在一例被引起怀疑之前 A Blueprint for Murder (1953)
- Which the state chemist testified was 60% arsenic... - Yes.[CN] 一国家级化学家检验出了这糖里含有60%的霜 一是的 Leave Her to Heaven (1945)
We got canned fruits and vegetables canned fish and meats, hot and cold cereals.[CN] иΤ杆狦㎝江垫 杆辰㎝ψ 临Τㄤㄇ爱鲁 The Shining (1980)
What was bad for you one day may help you the next[CN] 此时甘饴彼时 Cleo from 5 to 7 (1962)
I'd hate to take a bite out of you. You're a cookie full of arsenic.[CN] 当我想一口吃掉你的时候 却发现你是个涂满霜的饼干 Sweet Smell of Success (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top