Search result for

-arsenic-

(32 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arsenic, *arsenic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arsenic[ADJ] เกี่ยวกับสารหนู
arsenic[N] สารหนู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arsenic(อาร์'ซีนิค) adj.,n. เกี่ยวกับสารหนู,สารหนู arsenical, arsenious adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
arsenic(n) สารหนู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arsenicอาร์เซนิก, สารหนู [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arsenicสารหนู [TU Subject Heading]
Arsenicสารหนู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sawing or burning it releases arsenic into the air.การเลื่อยหรือเผามันจะทำให้ อาร์เซนิคลอยขึ้นไปในอากาศ Emancipation (2008)
Arsenic gets absorbed in the internal organs so it doesn't show up in the blood tests.อาร์เซนิคถูกดูดซึมไปยังอวัยวะภายใน ดังนั้นมันไม่แสดงในผลเลือด Emancipation (2008)
You're arsenic-free.คุณไม่มีอาร์เซนิคแล้ว Emancipation (2008)
Put the arsenic back.เอาอาร์เซนิคใส่กลับไป Emancipation (2008)
But since she's still dying, the arsenic obviously wasn't killing her.แต่ตอนนี้เธอก็ยังคงกำลังจะตาย เห็นได้ชัดว่าอาร์เซนิคไม่ได้ฆ่าเธอ Emancipation (2008)
And since she's now getting worse, the arsenic was obviously fighting the killer.และพอไม่มีมันเธอก็แย่ลง เห็นได้ชัดว่าอาร์เซนิคกำลังสู้อยู่กับสิ่งที่ฆ่าเธอ Emancipation (2008)
so what does arsenic treat?เราจะรักษาด้วย"อาเซนิค"ได้ยังไง Emancipation (2008)
Before penicillin, the treatment was arsenic.ก่อนมีเพนนิสซิลิน การรักษาใช้อาร์เซนิค Emancipation (2008)
We already ruled out STDs, and even if we were wrong, that much arsenic in her system would've wiped out the syphilis.เราทำนอกตำราเสมอ และถ้าเราคิดผิด มีอาร์เซนิคมากไปในระบบเธอ อาจไปทำให้ซิฟิลิสหมดไป Emancipation (2008)
Acute promyelocytic leukemia's still treated with arsenic.โรคลูคีเมียแบบเฉียบพลันก็รักษาด้วยอาเซนิค Emancipation (2008)
APL explains the lesions and why they appeared after we took the arsenic out.มันอธิบายได้ว่ารอยแผล ในสมองทำไมหายไป หลังจากที่เราเอาอาร์เซนิคออก Emancipation (2008)
So, put the arsenic back.ดังนั้นเอาอาร์เซนิคกลับเข้าไป Emancipation (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารหนูขาว[N] arsenic, See also: arsenious acid, white arsenic, ratsbane, Syn. สารหนู, Example: อาการของผู้ที่กินสารหนูขาวเข้าไปจะอาเจียนและช็อกหมดสติได้, Thai definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ซึ่งมีธาตุสารหนูและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ มีสูตร As2O3 ลักษณะเป็นผงสีขาว มีพิษอย่างร้ายแรง ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสีบางประเภทและยาฆ่าแมลง
สารหนู[N] arsenic, See also: arsenious acid, white arsenic, ratsbane, Syn. สารหนูขาว, Example: สีผสมอาหารบางชนิดมีสารหนูเป็นส่วนประกอบ ถ้ารับประทานเข้าไปมากๆ อาจมีอันตรายถึงชีวิต, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 33 สัญลักษณ์ As ลักษณะเป็นของแข็ง มี 3 อัญรูป คือ สารหนูสีเทา สารหนูสีดำ และสารหนูสีเหลือง เป็นธาตุที่มีพิษอย่างร้ายแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรดสารหนู[n. exp.] (krot sānnū) EN: arsenic   
สารหนู[n.] (sānnū) EN: arsenic   FR: arsenic [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARSENIC    AA1 R S AH0 N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arsenic    (n) (aa1 s n i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pī, ㄆㄧ, ] arsenic, #77,561 [Add to Longdo]
[shuāng, ㄕㄨㄤ, ] arsenic, #381,213 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] arsenic, #426,501 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arsenic \Ar*sen"ic\, a. (Chem.)
   Pertaining to, or derived from, arsenic; -- said of those
   compounds of arsenic in which this element has its highest
   equivalence; as, arsenic acid.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arsenic \Ar"se*nic\ ([aum]r"s[-e]*n[i^]k; 277), n. [L.
   arsenicum, Gr. 'arseniko`n, 'arreniko`n, yellow orpiment,
   perh. fr. 'arseniko`s or better Attic 'arreniko`s masculine,
   'a`rrhn male, on account of its strength, or fr. Per.
   zern[imac]kh: cf. F. arsenic.]
   1. (Chem.) One of the elements, a solid substance resembling
    a metal in its physical properties, but in its chemical
    relations ranking with the nonmetals. It is of a
    steel-gray color and brilliant luster, though usually dull
    from tarnish. It is very brittle, and sublimes at 356[deg]
    Fahrenheit. It is sometimes found native, but usually
    combined with silver, cobalt, nickel, iron, antimony, or
    sulphur. Orpiment and realgar are two of its sulphur
    compounds, the first of which is the true arsenicum of the
    ancients. The element and its compounds are active
    poisons. Specific gravity from 5.7 to 5.9. Atomic weight
    75. Symbol As.
    [1913 Webster]
 
   2. (Com.) Arsenious oxide or arsenious anhydride; -- called
    also {arsenious acid}, {white arsenic}, and {ratsbane}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arsenic
   n 1: a white powdered poisonous trioxide of arsenic; used in
      manufacturing glass and as a pesticide (rat poison) and
      weed killer [syn: {arsenic}, {arsenic trioxide}, {arsenous
      anhydride}, {arsenous oxide}, {white arsenic}, {ratsbane}]
   2: a very poisonous metallic element that has three allotropic
     forms; arsenic and arsenic compounds are used as herbicides
     and insecticides and various alloys; found in arsenopyrite
     and orpiment and realgar [syn: {arsenic}, {As}, {atomic
     number 33}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 arsenic [arsənik]
   arsenic
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top