ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

颈椎

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -颈椎-, *颈椎*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颈椎[jǐng zhuī, ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄟ, / ] cervical vertebra; the seven cervical vertebrae in the neck of humans and most mammals, #14,140 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lift the sturdem bone, lift the arms, through the hip.. slowly[CN] 抬起颈椎骨,抬起手臂,提高臀部,... ... 慢慢的 Antitrust (2001)
Don't keep that collar on too long.[CN] 那个颈椎圈不要戴太久了 Simon Konianski (2009)
Henry Gale was hanging out of the basket, neck broken.[CN] 看见亨利盖尔吊在篮子外 颈椎断裂 Dave (2006)
You want the one in the whiplash collar or the one who keeps blinking?[CN] 你想要那个戴着颈椎围脖的还是那个 不停眨眼睛的? The Hofstadter Isotope (2009)
Trying to straighten her, she's all twisted. She'll have a crick in her neck when she wakes up.[CN] -我挪挪她她没睡好 这样会得颈椎病的 I Always Wanted to Be a Gangster (2007)
Brilliant doctor, in a surgical collar all his life![CN] 一位一直戴着颈椎圈的 伟大医生! Simon Konianski (2009)
Cut the upper cervical vertebrae are and all down it ripped.[CN] 切断了上部颈椎,然后下面的全部断裂脱节 Yulenka (2009)
Cerebral stem hemorrhage, broken cervix ...a huge smack onto a steering wheel.[CN] 脑干出血 颈椎断裂 强力撞击方向盘的结果 Ghost Mother (2007)
So tell me... how did Henry Gale write a note to his wife with a broken neck?[CN] 告诉我 颈椎断裂的亨利盖尔 如何写这张便条? Dave (2006)
Virgin School of Belovo, cutting his spine.[CN] 女子学校的贝罗沃,切开了他的颈椎 Yulenka (2009)
Coccyx,[CN] 颈椎... Leaving (2009)
- OK. Get me a blood gas and a C-spine.[CN] 好,作血液气体分析 颈椎照X光 Man of Science, Man of Faith (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top