ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

电荷

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -电荷-, *电荷*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电荷[diàn hé, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ, / ] electric charge, #30,092 [Add to Longdo]
电荷[hé diàn hè shù, ㄏㄜˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˋ ㄕㄨˋ, / ] electric charge on nucleus; atomic number [Add to Longdo]
电荷[yáng diàn hé, ㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ, / ] positive electric charge [Add to Longdo]
电荷耦合器件[diàn hé ǒu hé qì jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] charge-coupled device (electronics) [Add to Longdo]
电荷[diàn hé liàng, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] electrical charge [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Twenty-five charges that surround the core.[CN] 核心周围有25个电荷 Phantom (2013)
Next question. "What is the force between two uncharged plates due to quantum vacuum fluctuation?"[CN] 由于量子真空涨落 两块不带电荷极板之间存在什么力? The Bat Jar Conjecture (2008)
Same charge![CN] 相同的电荷 Madagascar 3: Europe's Most Wanted (2012)
The cryosuit absorbed most of the electrical charge.[CN] 衣服吸收了大多数电荷 Lost in Space (1998)
Those electrons build up a charge... and push the other electrons away before they touch.[CN] 这些电子形成电荷, 在它们接触前就把其它电子推开了 What the #$*! Do We (K)now!? (2004)
...in a spontaneous explosion into electrically-charged particles.[CN] ...在自发的爆裂中 它们分裂成带电荷的最小粒子 Szamanka (1996)
As to the charge of aggravated child abuse, verdict as to count two, we the jury find the defendant not guilty.[CN] 至于电荷 加重虐待儿童, 判决书算两个, 我们的陪审团 找到被告罪名不成立。 Prosecuting Casey Anthony (2013)
an electric charge will ignite, releasing the nerve gas, killing everyone in the room.[CN] 将触发一个电荷 释放出神经毒气 将房间里的人统统杀死 Pandora (2011)
By applying the electrical charge of the galvanic probe, to the nerve in the frog's leg... galvani induced muscle contraction, as though the leg were alive.[CN] 通过调节电荷来探索 其与蛙腿神经的关系... 电流的信号会引导 Happy Birthday to Me (1981)
These neutrinos are acting normally. No mass, no electrical charge.[CN] 中微子活动正常 没有聚集或是带电荷 2012 (2009)
Move the bomb... off the ship.[CN] 电荷泵和船。 Dollman (1991)
BOYLE CAME UP WITH THE IDEA FOR THE CHARGED COUPLED DEVICE, AND[CN] 提出电荷藕合装置(CCD)构想 Side by Side (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top