ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -钝-, *钝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[钝, dùn, ㄉㄨㄣˋ] blunt, obtuse; dull, flat; dim-witted
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  屯 (tún ㄊㄨㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 3,059

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chí dùn, ㄔˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] slow (witted); stupid, #16,883 [Add to Longdo]
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, / ] blunt; stupid, #22,911 [Add to Longdo]
[dùn jiǎo, ㄉㄨㄣˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] obtuse angle, #109,570 [Add to Longdo]
[lǔ dùn, ㄌㄨˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] stupid; slow on the uptake, #148,924 [Add to Longdo]
[wán dùn, ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] blunt (instrument); stupid; thick-headed, #420,616 [Add to Longdo]
思想顽[sī xiǎng wán dùn, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] blunt thinking; apathy [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're not so usually slow on the uptake, Evans.[CN] 你们平时可不是这么迟的. The Bridge on the River Kwai (1957)
Yes. My blade must be getting dull.[CN] 是,我的刀刃肯定是变 Late Spring (1949)
Parents in their best clothes followed their children awkwardly, with the clumsy movements of bodies always bent at work.[CN] 父母穿上最体面的衣服 笨拙地跟在孩子们后面 身体由于工作长期弯腰 动作有些迟 Le Plaisir (1952)
- Forget it. - Drinking dulls your senses.[CN] 算了 喝酒令你迟 To Catch a Thief (1955)
But for the umpire's blunder, he'd probably still be batting.[CN] 英国队反应迟 恐怕还在跟对方争论不休 The Lady Vanishes (1938)
Continues to suffer, however, from a condition of chronic inertia... accompanied by symptoms of extreme terror.[CN] 不过,继续表现出慢性迟症状... 并伴有极度恐惧 Lust for Life (1956)
Now, Aunt Moll was kind of muddle-minded.[CN] 婶婶脑子比较 The Yearling (1946)
Just sweet and vague and terribly slow.[CN] 他很可爱 有点茫然和很迟 Breakfast at Tiffany's (1961)
You behaved with a stolid, obtuse lack of comprehension which frankly shocked me.[CN] 你表现得很冷漠,迟,缺乏理解 这让我很讶异 Blithe Spirit (1945)
A man suffering severe psychic disorders, afflicted with a genetic retardation and an alcoholic father.[CN] 一个有着严重精神失常的人,天生智力迟 有个酗酒的父亲,谁知道呢? The Devil Strikes at Night (1957)
I know I'm kind of slow sometimes, but I see things.[CN] 我有时有点迟 但有些事我也看到了 Shane (1953)
Just be sure to lock up all blunt instruments and throwable objects.[CN] 只要记得将器和能摔的东西 锁起来就没事了 All About Eve (1950)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top