ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -贰-, *贰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[贰, èr, ㄦˋ] two (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: Decomposition: 弋 (yì ㄧˋ)  二 (èr ㄦˋ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] A banker's 贝 two 二 with accents to prevent forgery,  Rank: 3,894

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[èr, ㄦˋ, / ] two (banker's anti-fraud numeral), #7,848 [Add to Longdo]
约翰[Yuē hàn èr shū, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄦˋ ㄕㄨ, / ] Second epistle of St John; also written 約翰二書|约翰二书 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But hear this, Miss DeLeon. I was loyal.[CN] 听着 德良小姐 我可是忠心不 Bye Bye Birdie (1963)
Mind what you're saying![CN] 侈稱睲弧 Tiger Cage 2 (1990)
And another one's damaged. I don't know about that one.[CN] 胊 иぃ睲硂や Aliens (1986)
You've had your whole fucking life to think things over![CN] ノ洱俱ネрㄆ薄稱睲! The Shining (1980)
As sure as Mother was when she wrote:[CN] ㎝ρ洱糶獺妓睲 Born to Be King (1983)
Then let's do it[CN] 既然没有心也就算了,动手吧 The Avenging Eagle (1978)
Can't check it our You're quite correct[CN] 会睲 Tiger Cage 2 (1990)
Are you sure you know what you're saying?[CN] - 稲紈籜 睲弧ぐ盾 Born to Be King (1983)
And I just need a chance to think things over.[CN] и惠璶рㄆ薄稱睲诀穦 The Shining (1980)
Many of the battery cells are cracked. Chlorine gas.[CN] и临ぃ睲 筿窰 Das Boot (1981)
Movement. Signal's clean. Range: 20 metres.[CN] Τ笆繰 獺腹睲 20μ Aliens (1986)
- Get closer![CN] -穦睲 In the Realm of the Senses (1976)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top