ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

猫头鹰

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -猫头鹰-, *猫头鹰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猫头鹰[māo tóu yīng, ㄇㄠ ㄊㄡˊ ㄧㄥ, / ] owl, #26,284 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This morning you look like a tree full of owls.[CN] 你今天看上去象一棵站满猫头鹰的树 High Society (1956)
- Oh, please, Doctor. Look like an owl.[CN] 不要,才不 医生, 拜托.扮扮猫头鹰 One Hour with You (1932)
- Or an owl.[CN] -或者是猫头鹰 The Seventh Seal (1957)
An owl is givin' me the eye[CN] 猫头鹰赠我青眼 Calamity Jane (1953)
They say the owl was a baker's daughter.[CN] 他们说猫头鹰是女孩变的 Hamlet (1948)
Darling, look like an owl.[CN] 亲爱的.扮成猫头鹰 One Hour with You (1932)
Hoot owl must have got him. I thought you said they didn't make any noise.[CN] 黄鼠狼,猫头鹰 定抓到它了 The Defiant Ones (1958)
-An owl hooting in my ear all night.[CN] -猫头鹰整晚都在我耳边叫 The Adventures of Robin Hood (1938)
Like a woods owl, maybe.[CN] 也许像树林猫头鹰 Tammy and the Bachelor (1957)
Hooting? He was singing you to sleep.[CN] 猫头鹰叫 他唱歌让你睡觉 The Adventures of Robin Hood (1938)
The old hootie owl hootie-hoos to the dove[CN] 老猫头鹰对鸽子咕咕讲 The old hootie owl hootie -hoos to the dove Tammy and the Bachelor (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top