ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

痢疾

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -痢疾-, *痢疾*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痢疾[lì ji, ㄌㄧˋ ㄐㄧ˙, ] dysentery, #30,128 [Add to Longdo]
细菌性痢疾[xì jūn xìng lì jí, ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄐㄧˊ, / ] bacillary dysentery [Add to Longdo]
阿米巴痢疾[ā mǐ bā lì ji, ㄚ ㄇㄧˇ ㄅㄚ ㄌㄧˋ ㄐㄧ˙, ] amoebic dysentery; amebic dysentery [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Malaria, dysentery, fluvial fever, fever of the affection, urticária, over all during the monsoon.[CN] 疟疾,痢疾,恙虫病, 登革热,痱子... 特别是在雨季 It's a Lovely Day Tomorrow: Burma - 1942-1944 (1974)
Maybe it's shigellosis.[CN] 或许是志贺氏细菌性痢疾 Poison (2005)
How long has he had diarrhea?[CN] 他患痢疾多久了? The Demon (1978)
Don't drink that, asshole.[CN] 不要喝,你会得痢疾 Platoon (1986)
Then he died of dysentery- He give me the watch.[CN] 后来他死于痢疾,他把表给了我 Pulp Fiction (1994)
They died... of malaria, dysentery, beriberi, gangrene.[CN] 他们都死于... ...疟疾,痢疾,脚气和坏疽. The Bridge on the River Kwai (1957)
(narrator) With food a problem and water scarce, dysentery was a constant danger.[CN] 由于食物成了一个问题 淡水又很稀少, 痢疾成了一种常见病 The Desert: North Africa - 1940-1943 (1973)
He´s got the runs, mate. Permanently.[CN] 他得了痢疾,好不了的 Vertical Limit (2000)
Grated stem of waterwort for treating diarrhea.[CN] 沟繁缕的茎磨碎可以治痢疾. The Name of the Rose (1986)
Weeks of dysentery, of jaundice, ulcerações and malaria.[CN] 几个星期的痢疾,黄疽病,丛林疮和疟疾 It's a Lovely Day Tomorrow: Burma - 1942-1944 (1974)
What's amoebic dysentery?[CN] 什么是痢疾? Mrs. Doubtfire (1993)
I'd hate to think that she came down with amoebic dysentery or piles.[CN] 我不想想象她得了痢疾或痔疮的样子 Mrs. Doubtfire (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top