ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -牡-, *牡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[牡, mǔ, ㄇㄨˇ] male animal; key, door bolt
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 3,001

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǔ, ㄇㄨˇ, ] male, #11,250 [Add to Longdo]
[mǔ dān, ㄇㄨˇ ㄉㄢ, ] peony (type of flower), #11,442 [Add to Longdo]
丹江[Mǔ dān jiāng, ㄇㄨˇ ㄉㄢ ㄐㄧㄤ, ] (N) Mudanjiang (city in Heilongjiang), #35,009 [Add to Longdo]
[mǔ lì, ㄇㄨˇ ㄌㄧˋ, / ] oyster, #35,015 [Add to Longdo]
丹江市[Mǔ dāng jiāng shì, ㄇㄨˇ ㄉㄤ ㄐㄧㄤ ㄕˋ, ] Mudanjiang city in Heilongjiang, #46,288 [Add to Longdo]
丹江地区[Mǔ dān jiāng dì qū, ㄇㄨˇ ㄉㄢ ㄐㄧㄤ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Mudanjiang district (district in Heilongjiang), #159,942 [Add to Longdo]
丹坊[mǔ dān fāng, ㄇㄨˇ ㄉㄢ ㄈㄤ, ] Peony Lane, #216,137 [Add to Longdo]
天竺[tiān zhú mǔ dān, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˊ ㄇㄨˇ ㄉㄢ, ] dahlia [Add to Longdo]
丹亭[mǔ dān tíng, ㄇㄨˇ ㄉㄢ ㄊㄧㄥˊ, ] Peony pavilion (1598), play by Tang Xianzu 湯顯祖|汤显祖 [Add to Longdo]
丹卡[mǔ dan kǎ, ㄇㄨˇ ㄉㄢ˙ ㄎㄚˇ, ] Peony Card (credit card issued by Industrial and Commercial Bank of China) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
牛座[おうしざ, oushiza] (n) ราศีพฤษภ
羊座[おひつじざ, ohitsujiza] (n) ราศีเมษ

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛎;硴[かき, kaki] (n) oyster [Add to Longdo]
牛;雄牛[おうし, oushi] (n) (See 雌牛) bull; ox; steer [Add to Longdo]
牛座;おうし座[おうしざ, oushiza] (n) Taurus; the Bull (constellation) [Add to Longdo]
鹿;雄鹿[おじか;おしか;おか(ok), ojika ; oshika ; oka (ok)] (n) (See 牝鹿) buck (male deer) [Add to Longdo]
[ぼたん;ボタン, botan ; botan] (n) (1) (uk) tree peony (Paeonia suffruticosa); moutan; (2) wild boar (meat) [Add to Longdo]
丹杏[ぼたんきょう, botankyou] (n) variety of plum [Add to Longdo]
丹海老;丹蝦[ぼたんえび, botan'ebi] (n) (uk) botan shrimp (Pandalus nipponensis) [Add to Longdo]
丹桜[ぼたんざくら, botanzakura] (n) (See 大島桜) any oriental variety of cherry tree descended from the Oshima cherry [Add to Longdo]
丹雪[ぼたんゆき, botanyuki] (n) large snowflakes [Add to Longdo]
丹鍋[ぼたんなべ, botannabe] (n) boar's meat stew [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
His bread is buttered on both sides.丹餅で腰打つ。
Oysters don't agree with me.蠣はどうも私の体質に合わない。
Those oysters I ate last night didn't agree with me.昨晩食べた蛎に当たってしまった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you, Miss Flaemm.[CN] 謝謝, 弗蘭小姐. Grand Hotel (1932)
They say oysters get the juices flowing.[JA] 蠣は汁が美味いんだ The Dance of Dragons (2015)
- Miss Flaemm.[CN] - 弗蘭小姐. Grand Hotel (1932)
Perhaps Miss Flaemm would join us.[CN] 或許弗蘭小姐也會來. Grand Hotel (1932)
♫ The stag in the forest ♫[JA] ♪ 森の鹿は ♪ Fallout (2016)
- Good evening, Miss Flaemm.[CN] - 晚上好, 弗蘭小姐. Grand Hotel (1932)
Oysters, clams, and cockles![JA] 蠣、はまぐり、あさり Hardhome (2015)
When I was eight, I begged enough money to buy my first bucket of oysters.[JA] 私は8歳のとき バケツ一杯の蠣を買うお金をこじきした Hardhome (2015)
Oysters, clams, and cockles.[JA] 蠣、はまぐり、あさり The Dance of Dragons (2015)
Mr. Ma[CN] 皑 The White Storm (2013)
A man of the Kingsglaive is here, sire.[JA] Kingsglaiveの男が、ここでは種馬です。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Miss Flaemm?[CN] 弗蘭小姐? Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top