ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

枕头

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -枕头-, *枕头*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枕头[zhěn tou, ㄓㄣˇ ㄊㄡ˙, / ] pillow, #10,093 [Add to Longdo]
枕头[zhěn tou tào, ㄓㄣˇ ㄊㄡ˙ ㄊㄠˋ, / ] pillow case [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was so scared that he chewed his pillow to bits.[CN] -他害怕极了 以至于把枕头咬成了碎片 -恩 Mary Poppins (1964)
If I could take my jacket off, I'd make you a pillow.[CN] 要是我脱得下外套 我就能为你做个枕头 The Night Heaven Fell (1958)
No, that's too icky.[CN] 把床单和枕头浸在冰水里 不,那太冷了 The Seven Year Itch (1955)
All that downwardly pulsating and hair spilled across the pillow.[CN] 全是什么内在,外在,悸动的 之后她的头发飞散在枕头 The Seven Year Itch (1955)
We're not in a pillow fight, Joe.[CN] 我们不是在打枕头仗,乔 Battle of the Bulge (1965)
As the color, odor, and softness of her hair... on the pillow.[CN] 和色彩 香气 或是枕头上... ...她秀发的柔软触感一样 Senso (1954)
Make yourself comfortable with a pleasant pillow.[CN] 请问有没有人要枕头 It Happened One Night (1934)
You're lying on silk pillows.[CN] 你躺在丝绸枕头 Irma la Douce (1963)
My pillow's missing.[CN] 我的枕头不见了 Night Train (1959)
# Though your pillow's soft and deep[CN] 虽然你的枕头柔软舒适 Mary Poppins (1964)
Do you have a handkerchief under your pillow?[CN] 玛丽·泼平斯 你永远都不会离开我们的 是吗 -你的枕头底下有没有手帕 Mary Poppins (1964)
Pillow, sir?[CN] 要枕头吗 先生 It Happened One Night (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top