ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

枕套

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -枕套-, *枕套*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枕套[zhěn tào, ㄓㄣˇ ㄊㄠˋ, ] pillow case, #54,490 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At one point, some company even made Freddy pajamas for little kids, which, considering Freddy started out as a child molester...[CN] 弗雷迪. 克鲁格枕套 再说 Never Sleep Again: The Elm Street Legacy (2010)
Don't be silly. I borrowed one of your pillowcases.[CN] 别傻了 我从你的枕套里借了一块 The Codpiece Topology (2008)
You go around with these huge pillowcases.[CN] 你拿着大枕套到处走 Thriller (2013)
It was a pillowcase, and I need it to sleep.[CN] 那是枕套 我需要那个才能睡觉 And the Piece of Sheet (2013)
Soak that pillowcase in the whiskey, and give him the rest. He'll need it.[CN] 用威士忌浸湿枕套,剩下的给他 The Raven (2012)
I'm putting a pillowcase on my pillow.[CN] 我给枕头套上枕套 I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)
It's a pillow slip.[CN] 是个枕套 Bright Star (2009)
Death. The opposite is desire.[CN] 还有其他的东西,比如带血迹的枕套 A Streetcar Named Desire (1951)
I mean, except the bed was messed up, and there was one pillowcase gone.[CN] 我是说 除了床有点乱 还有个枕套不见了 I Never (2012)
OK, I just wanna check and see if you're on my pillowcase. Max, no![CN] 等我查完我的枕套 在不在你身子底下就滚 And the Piece of Sheet (2013)
Okay, you know what? That's not a pillowcase.[CN] 好的,你知道么,那可不是枕套 I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)
The pillowcase...[CN] 枕套... And the Piece of Sheet (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top