ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -帽-, *帽*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[帽, mào, ㄇㄠˋ] hat, cap
Radical: Decomposition: 巾 (jīn ㄐㄧㄣ)  冒 (mào ㄇㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] towel,  Rank: 1,750

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mào, ㄇㄠˋ, ] hat; cap, #4,177 [Add to Longdo]
[mào zi, ㄇㄠˋ ㄗ˙, ] hat; cap, #5,389 [Add to Longdo]
绿[lǜ mào zi, ㄌㄩˋ ㄇㄠˋ ㄗ˙, 绿 / ] cuckold, #56,218 [Add to Longdo]
[yī mào jiān, ㄧ ㄇㄠˋ ㄐㄧㄢ, / ] cloakroom, #61,168 [Add to Longdo]
[kòu mào zi, ㄎㄡˋ ㄇㄠˋ ㄗ˙, ] power word, #66,325 [Add to Longdo]
[luó mào, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄠˋ, ] nut (female component of nut and bolt), #75,869 [Add to Longdo]
[bǐ mào, ㄅㄧˇ ㄇㄠˋ, / ] the cap of a pen, pencil, or writing brush, #94,020 [Add to Longdo]
便[biàn mào, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄠˋ, 便] cap, #154,970 [Add to Longdo]
[sēng mào hóu, ㄙㄥ ㄇㄠˋ ㄏㄡˊ, ] capucin monkey; genus Cebidae [Add to Longdo]
[dōu mào, ㄉㄡ ㄇㄠˋ, ] hood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぼう, bou] (n-suf,n) (See 子) hat; cap [Add to Longdo]
[ぼうし, boushi] (n) hat; cap; (P) [Add to Longdo]
子を取る[ぼうしをとる, boushiwotoru] (exp,v5r) to take off one's hat [Add to Longdo]
子屋[ぼうしや, boushiya] (n) hat shop; hatmaker [Add to Longdo]
子掛け;子掛[ぼうしかけ, boushikake] (n) hat rack [Add to Longdo]
[ぼうしょう, boushou] (n) cap badge [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"That's cheaper than a new hat," Susan answers.「でも新しく子を買うよりは安いわよ」とスーザンが答える。 [F]
I asked her who was the man wearing a white hat.「白い子をかぶっている男の人は誰ですか」と私は彼女に言った。
I just adore your new hat.あなたの新しい子、なんて素敵な子なんでしょう。
Your hat matches your dress marvellously.あなたの子はドレスに素晴らしく似合います。
Your hat is similar to mine.あなたの子は私のに似ています。
I bow to your superior judgement.あなたの優れた御判断には脱です。
It appears to me that you put on my hat by mistake.あなたは間違えて私の子を被ったようだ。
Do you know that man with a big hat on?あなたは大きな子をかぶったあの男の人を知ってますか。
I couldn't find any hat that fitted me any that store.あの店には私に合う子はなかった。
A woman brought an old picture of her dead husband, wearing a hat, to the photographer.ある女性が、子をかぶって写っている亡き旦那の写真をカメラマンの元へ持っていった。
Where on earth did you get that hat?いったいぜんたいその子をどこで手に入れたのですか。
At the funeral, the widow looked very dignified, with her black suit, hat and gloves.お葬式で、未亡人は黒いスーツ、子そして手袋をしてとてもしっかりとして見えた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll notice I've placed a hat in front of each of you.[JA] 子をご用意しました 各自に Find This Thing We Need To (2017)
♪ That's my home... ♪[JA] 子を置いた場所が 僕の居場所さ ラベンダーじゃない人 子を置いた場所が 僕の居場所さ Salesmen Are Like Vampires (2017)
♪ Wherever I lay my hat[JA] 第1位 ポール・ヤング 第1位 ポール・ヤング 子を置いた場所が 僕の居場所さ 子を置いた場所が 僕の居場所さ Salesmen Are Like Vampires (2017)
That's why you don't like hats?[JA] それが子が嫌いな理由? Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
On your way out for the day, please make sure to get your cap and gown ordered in the main office.[JA] 子とガウンを 受け取って下さい Stalker's Prey (2017)
He wore this hat at the flower exhibition. Exactly a year before he died.[CN] 他去世前一年的菊花会还戴这 A Mother Should Be Loved (1934)
Do narcissists wear balaclavas?[JA] 目出しのナルシスト? Okja (2017)
- Can I wear your hat, Daddy?[CN] 我可以戴你的子吗,爸爸 Cavalcade (1933)
For the weak of stomach, feel free to use the hat as a barf bag.[JA] 胃の弱い人は 子に嘔吐して下さい Find This Thing We Need To (2017)
Is that Mother's hat?[JA] それ お袋の子か? Part 1 (2017)
You see, George, you're sort of like a ragged straw hat... with a very soft lining.[CN] 乔治 你如同不修边幅的草 线条却很柔和 Design for Living (1933)
Oh, it's quite all right for her to try on a hundred hats before she picks one out, but -[CN] 再买一顶子钱可以试戴无数顶 可为什么 Design for Living (1933)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぼう, bou] MUETZE, HUT, KOPFBEDECKUNG [Add to Longdo]
[ぼうし, boushi] -Hut, -Muetze [Add to Longdo]
[ぼうしょう, boushou] Abzeichen an der (Dienst) Muetze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top