ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*劦*

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -劦-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[荔, lì, ㄌㄧˋ] lychee
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  劦 (xié ㄒㄧㄝˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 3,848
[勰, xié, ㄒㄧㄝˊ] peaceful, harmonious
Radical: Decomposition: 劦 (xié ㄒㄧㄝˊ)  思 (sī ) 
Etymology: [pictophonetic] think,  Rank: 5,506
[脅, xié, ㄒㄧㄝˊ] to threaten, to coerce; ribs, flank
Radical: Decomposition: 劦 (xié ㄒㄧㄝˊ) 
Etymology: [ideographic] To control 劦 another's body ⺼,  Rank: 7,377
[劦, xié, ㄒㄧㄝˊ] to cooperate, to work together; joint labor
Radical: Decomposition: 力 (lì ㄌㄧˋ)  力 (lì ㄌㄧˋ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] Many people working 力 together
[協, xié, ㄒㄧㄝˊ] to assist; to cooperate, to join; to harmonize
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  劦 (xié ㄒㄧㄝˊ) 
Etymology: [pictophonetic] cooperate

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] unending exertion, #810,454 [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, ] variant of 協|协; cooperate; combined labor, #810,454 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The same Jørgen Mortensen?[CN] 同样? 根莫坦森? Italian for Beginners (2000)
- Jørgen Mortensen won't come anymore.[CN] ... ? 根莫特森不会来了。 Italian for Beginners (2000)
Jørgen Mortensen?[CN] ? 根莫坦森? Italian for Beginners (2000)
Jørgen Mortensen ... would you like to ask for a ticket to Italy, too?[CN] ? 根莫坦森... 你会 想,以一票要求意大利人吗? Italian for Beginners (2000)
Well, Jørgen Mortensen?[CN] 那么,强根莫坦森? Italian for Beginners (2000)
See you around, Jørgen.[CN] 再见,强根。 Italian for Beginners (2000)
... make Jørgen Mortensen feel the quintessence of love and come over for a glass of Marsala.[CN] ...使? 根莫坦森 感受到爱的精髓... ...并过来一马尔萨拉玻璃。 Italian for Beginners (2000)
Open Jørgen Mortensen's eyes and make him find me.[CN] 打开? 根Mortensen的眼睛 并让他找我。 Italian for Beginners (2000)
My name is Jørgen Mortensen.[CN] 我的名字是J根莫坦森。 Italian for Beginners (2000)
You should get married, Jørgen.[CN] 你应该结婚,强根。 Italian for Beginners (2000)
Jørgen Mortensen.[CN] ? 根莫坦森。 Italian for Beginners (2000)
What about you, Jørgen?[CN] 你怎么样,强根? Italian for Beginners (2000)
-Jørgen Mortensen.[CN] ? 根莫坦森。 Italian for Beginners (2000)
" We don't know" "where Jørgen Mortensen is."[CN] "我们不知道其中J根莫坦森的。" Italian for Beginners (2000)
-Jørgen is a great photographer.[CN] 根是一个伟大的摄影师。 Italian for Beginners (2000)
You don't speak Italian, Jørgen.[CN] 你不会讲意大利语,强根。 Italian for Beginners (2000)
We don't know where Jørgen Mortensen is.[CN] 我们不知道其中J根莫坦森的。 Italian for Beginners (2000)
No. - Where is Jørgen Mortensen?[CN] 不 根在哪里是J莫坦森? Italian for Beginners (2000)
" You don't know" "where Jørgen Mortensen is."[CN] "你不知道其中J根莫坦森的。" Italian for Beginners (2000)
I don't know, Jørgen.[CN] 我不知道,强根。 Italian for Beginners (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top