ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

讽刺

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -讽刺-, *讽刺*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讽刺[fěng cì, ㄈㄥˇ ㄘˋ, / ] to satirize; to mock; irony; satire; sarcasm, #9,649 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Don't get sarcastic.[CN] -别讽刺 Cry of the City (1948)
Rather ironic assignment: a peace conference in the shadow of war.[CN] -个任务 颇为讽刺杰 战争阴影下的和平会议 Foreign Correspondent (1940)
I could keep a much better eye on Helen if I'd had a little nip.[CN] 我能盯得更好,如果你再讽刺讽刺 The Spiral Staircase (1946)
"The Seeing Eye" and "Kitchen Satire": No renewal of license![CN] 《观察眼》和《厨房讽刺作品》,不再批准许可 Baltic Deputy (1937)
I'm fully aware of the irony in your voice, Dr. Bradman.[CN] 我听懂你话里的讽刺了 布拉德曼医生 Blithe Spirit (1945)
Insists I come to the house, be his friend, and then he makes fun of me. And you. Just as if he were watching us.[CN] 他装着做我的朋友 然后讽刺你和我 The Woman on the Beach (1947)
I'm never more witty than when I've had a little nip.[CN] 当我受到讽刺时,我会更风趣 The Spiral Staircase (1946)
The classic irony of the age, Heeney.[CN] 经典讽刺的时代, 希尼 Scandal Sheet (1952)
What a cruel and twisted fate.[CN] 一场富有讽刺意味的重逢 Taki no shiraito (1933)
Yeah. Funny twist, isn't it?[CN] 很讽刺是吧 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
You know, it's a very funny thing about the statue of justice up there.[CN] 对于这里的正义雕像来说,这是多么讽刺 Call Northside 777 (1948)
You were born and raised in Boston, and you went to Harvard where you edited The Lampoon.[CN] 出生并成长在波士顿 在哈佛大学期间做 讽刺文章的编辑 Leave Her to Heaven (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top