ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

久遠

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -久遠-, *久遠*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
久远[jiǔ yuǎn, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄢˇ, / ] old; ancient; far away, #20,576 [Add to Longdo]
历史久远[lì shǐ jiǔ yuǎn, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄐㄧㄡˇ ㄩㄢˇ, / ] ancient history [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
久遠[きゅうえん;くおん, kyuuen ; kuon] (n,adj-no) eternity [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They say a diamond is forever, or maybe never.[CN] 人們說鑽石恆久遠 也可能完全沒有永遠 Monstrous Ball (2012)
Older than the ages.[CN] 很久遠 Tess (1979)
Risking our lives to seek the elixir of immortality![JA] ♪困難を越えて、久遠の仙薬を求める Monkey King: Hero Is Back (2015)
I'll wager they don't go back to King Norman's day.[CN] 我敢打賭他們的家史肯定沒有 諾曼第王時代那個久遠 Tess (1979)
WALT: Oh, forever.[CN] 年代久遠 Gran Torino (2008)
But here we are again...[CN] 一個久遠的回憶 a memory from a life long ago. 而下一分鐘... The Bicameral Mind (2016)
There's a question as old as war itself.[CN] 這個問題和這場戰爭一樣久遠 Halo 4: Forward Unto Dawn (2012)
This place isn't good for you.[CN] 一個久遠的回憶 a memory from a life long ago. 而下一分鐘... -- Trace Decay (2016)
I heard about it on TV. Why do you care about this old incident?[CN] 我在電視上看過 為什麼提這麼久遠的案子 Galileo XX: Utsumi Kaoru no Saigo no jiken Moteasobu (2013)
The Lasser Glass is a well-traveled gem.[CN] 「萊斯古鏡」,經歷久遠. Oculus (2013)
We've been found to be the greatest gentlefolk in the county reaching back long before Oliver Crumble's time back to the days of the pagan Turks.[CN] 我們剛發現原來我們家可是出身於 郡裏最高貴的名門世家... 我們家史比奧利弗·克蘭保還久遠... 可追溯到培根德伯爵士那個年代 Tess (1979)
You have to come even further back.[CN] 那就得回溯到更久遠的時候 Waterland (1992)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
久遠[くおん, kuon] Ewigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top