ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

基づく

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -基づく-, *基づく*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
基づく[もとづく, motoduku] (vt) มีพื้นฐานจาก, อ้างอิงจาก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
基づく[もとづく, motoduku] TH: ยึดตาม  EN: to base on

Japanese-English: EDICT Dictionary
基づく(P);基付く;基く(io)[もとづく, motoduku] (v5k, vi) to be grounded on; to be based on; to be due to; to originate from; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Some think it is based on love, others on control.それが愛情に基づくと考える人もいれば、しつけに基づくと考える人もいる。
The character of men depends more on their occupations than on any teaching we can give them.人々の性格は彼らに与え得る、いかなる教えよりも、その職業に基づく
Taxation is based on income.税金は収入に基づく
His theory is based on the fact.彼の理論は事実に基づく
He wrote a novel based on ancient myths.彼は古代神話に基づく小説を書いた。
The dispute between them is due to misunderstanding.彼らの争いは誤解に基づくものだ。
The relationship between husband and wife should be based on love.夫婦間の関係は愛情に基づくものでなければいけない。
For delayed flights, seasonal adjustments are made on the basis of the original flight date and so refunds of air-mile difference will not be made.遅延便については、オリジナルの出発日に基づくシーズナリティを適用するため、マイル差額の払い戻しはいたしません。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So under possible penalty of perjury, as it relates to case file b1987004, do you, agent james ellison, today attest that all that you've recorded and said, case file's accurate and factual as far as your recollection can warrant?[JP] ファイル番号B1987004の事件に関する 偽証可能性について あなた、ジェームス・エリソン捜査官は 自身の記憶に基づく範囲で Samson & Delilah (2008)
There's an emotional core... to each of our memories, and when you eradicate that core it starts its degradation process.[JP] 個々の記憶には 感情に基づく核が存在し それを根絶すれば 劣化が始まります Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
Vulcan Intelligence claims, the Andorians are developing a weapon, possibly based on Xindi technology.[JP] ヴァルカンの諜報局は、アンドリア人がジンディの 技術に基づく武器を開発していると言っている Awakening (2004)
We've talked about our new protein-based compounds disease-fighting agents for livestock.[JP] 私たちの新しいタンパク質に 基づく合成について話しました 家畜の病気と闘う薬品です Splice (2009)
We pulled some mug shots based on the description Lisa gave our sketch artist.[JP] リサの供述に基づく 似顔絵から顔写真を Fruition (2010)
I want a civilian case, filed with the DA's Office, with the guarantee that I won't be prosecuted for terrorism.[JP] それなら 民事司法に基づく裁判を テロとして扱わないと約束しろ Tribes (2008)
It's based on data collected by search patrols.[JP] - パトロール機の調査結果に基づくものだ Awakening (2004)
We've got more recent information on him analyzed and there's no doubt about it, he's a ringer.[JP] ヤツの分析に基づく最新の情報では それを疑う余地はない アイツは偽物だ A Scanner Darkly (2006)
- Educated guess.[JP] 経験に基づく推測だ You Can't Go Home Again (2004)
Based on the sewer map, this will make a fine infiltration point.[JP] 下水道地図に基づくと ここが最適な進入ポイントだ Unleashed (2009)
Can't afford to operate on faith.[JP] 信念に基づく行いをしている余裕はない Demons (2005)
Blackwood's method is based on a ritualistic mystical system that's been employed by the Temple of the Four Order for centuries.[JP] ブラックウッドの手法は 儀式的な神秘主義に基づく それは「4つの秩序の教会」 によって何百年も行われてきた Sherlock Holmes (2009)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top