Search result for

suitor

(35 entries)
(0.1017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suitor-, *suitor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suitor[N] ผู้ฟ้องร้อง, See also: โจทก์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suitor(ซู'เทอะ) n. ชายที่เกี้ยวผู้หญิง,โจทก์,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้ขอร้อง., Syn. young man

English-Thai: Nontri Dictionary
suitor(n) โจทก์,ผู้หมั้นหมายผู้หญิง,ผู้ร้องทุกข์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't need to steal your man. I have plenty of suitors of my own.ฉันไม่ต้องขโมยผู้ชาย มีคนอื่นที่เหมาะกับฉัน Showmance (2009)
Well, put it in the pile of gifts from my other suitors.อ้า เอาไปกองไว้กับของขวัญ จากบรรดาโจทก์ของหนูเลยค่ะแม่ Easy A (2010)
You have a serious suitor in the form a piping hotเธอกำลังจริงจังกับพ่อหนุ่มหน้าวาน Hell-O (2010)
Well, your... your aunt's worried we haven't done enough to... encourage suitors your way.เอ่อ ... ป้า ป้าของหนูกังวลว่า ลุงกับป้าไม่ได้ทำอะไรมากพอที่จะ.. The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Perhaps if you had a suitor you wouldn't bother me with these... woodland walks.บางทีถ้าหนูมีคู่ครอง หนูจะไม่กวนใจลุงแบบนี้... วู้ดแลนด์ วอล์ค The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I'd have somewhere to take a suitor.หนูอาจจะมีที่ทางสำหรับหาคู่ครองได้ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I appreciate your efforts in finding me a suitor, I really do, but you really don't have to bother.หนูขอบคุณจริงๆ ค่ะที่ช่วยหาคู่ครองให้หนู หนูทราบซึ้งนะคะ แต่ลุงกับป้าไม่ต้องเป็นกังวลค่ะ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
During that time, I saw 17 different suitors.ในห้วงเวลานั้นผมเ็ห็นคุณควงคู่ กับผู้ชาย 17 คนที่ไม่ซ้ำคนกัน The Robotic Manipulation (2010)
As for your devoted suitors, have you finally decided on whom to crush?สำหรับคนเอาใจใส่เธอ สุดท้ายคนที่เธอเลือกคือ คนที่เธอตกหลุมรักใช่ไหม? The Witches of Bushwick (2010)
I was courted, desired by many suitors.ข้ามีคนมาสู่รัก,โดยผู้ที่เหมาะสมมากมาย Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Why, to raise my social status so I'll be a more suitable suitor?ทำไม เพื่อเพิ่มสถานะทางสังคมของฉัน จะได้เหมาะสมคู่ควรกับเธองั้นสิ? The Kids Stay in the Picture (2011)
He puts on these auctions, lines up the suitors...เขาจัดงานประมูลพวกนี้ขึ้น เพื่อเรียกเหยื่อมา... . Veiled Threat (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suitorHer suitors were all after her money.
suitorShe accepted him her suitor.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
ผู้สู่ขอ[n. exp.] (phū sūkhø) EN: suitor   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUITOR    S UW1 T ER0
SUITORS    S UW1 T ER0 Z
SUITOR'S    S UW1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suitor    (n) (s uu1 t @ r)
suitors    (n) (s uu1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freier {m} | Freier {pl}suitor | suitors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピツイトリン[, pitsuitorin] (n) Pituitrin [Add to Longdo]
吸い取り紙;吸取紙[すいとりがみ, suitorigami] (n) blotting paper [Add to Longdo]
吸い取る;吸取る;吸いとる[すいとる, suitoru] (v5r,vt) to suck up; to absorb; to squeeze (money) [Add to Longdo]
求婚者[きゅうこんしゃ, kyuukonsha] (n) suitor [Add to Longdo]
婚人[よばいびと, yobaibito] (n) (arch) suitor [Add to Longdo]
訴訟人[そしょうにん, soshounin] (n) litigant; plaintiff; suitor [Add to Longdo]
訴人[そにん, sonin] (n,vs) a suitor; an accuser; a complainant; an informant; sue; accuse [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
吸い取り紙[すいとりがみ, suitorigami] Loeschpapier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suitor \Suit"or\, n.
   1. One who sues, petitions, or entreats; a petitioner; an
    applicant.
    [1913 Webster]
 
       She hath been a suitor to me for her brother.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, one who solicits a woman in marriage; a wooer;
    a lover. --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   3.
    (a) (Law) One who sues or prosecutes a demand in court; a
      party to a suit, as a plaintiff, petitioner, etc.
    (b) (O. Eng. Law) One who attends a court as plaintiff,
      defendant, petitioner, appellant, witness, juror, or
      the like.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suitor
   n 1: a man who courts a woman; "a suer for the hand of the
      princess" [syn: {suitor}, {suer}, {wooer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top