Search result for

พระยา

(22 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระยา-, *พระยา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระยา[N] Phya, Example: ตำนานความเป็นมาของโนรามีการกล่าวถึงในสมัยพระยาสายฟ้าฟาด, Thai definition: บรรดาศักดิ์สูงกว่าพระ ต่ำกว่าเจ้าพระยา
พระยาเทครัว[N] man who has both the mother and daughter; or both sisters; as his wives, Example: เขาบอกว่าเขาชอบลูกสาวบ้านนี้ทั้งพี่ทั้งน้อง สงสัยจะอยากเป็นพระยาเทครัว, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่ได้หญิงเป็นภรรยาทั้งแม่ทั้งลูก หรือทั้งพี่ทั้งน้องในคราวเดียวกัน, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พระยาน. บรรดาศักดิ์ข้าราชการผู้ใหญ่สูงกว่าพระ ตํ่ากว่าเจ้าพระยา เช่น พระยาอนุมานราชธน.
พระยาพานทองน. ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยา และได้รับพระราชทานพานทองเป็นเครื่องสำหรับยศ, ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าขึ้นไป มีบรรดาศักดิ์เสมอตำแหน่งที่ได้รับพานทอง.
พระยาวันน. วันขึ้นจุลศักราชใหม่หรือวันเถลิงศก ตรงกับวันที่ ๑๕ เมษายน.
พระยาเทครัวน. ชายที่ได้หญิงเป็นภรรยาทั้งแม่ทั้งลูกหรือทั้งพี่ทั้งน้อง.
พระยาโต๊ะทองน. ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยา และได้รับพระราชทานโต๊ะทอง (พานก้นตื้น) เป็นเครื่องสำหรับยศ, ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ มีบรรดาศักดิ์เสมอตำแหน่งที่ได้รับโต๊ะทอง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระยานมาศสามลำคานพระราชยานชั้นสูงใช้เฉพาะในงานพระบรมศพ
<p><img src="http://stks.or.th/thaiglossary/sites/default/files/icon_doc.jpg" alt="พระยานมาศสามลำคาน"> <p>หกดสหก่ ดาสหก <p><img src="http://stks.or.th/thaiglossary/sites/default/files/icon_doc.jpg" alt="พระยานมาศสามลำคาน"> <p>กด่าส หกด่าหกสด <p><img src="http://stks.or.th/thaiglossary/sites/default/files/icon_doc.jpg" alt="พระยานมาศสามลำคาน"> <p>dหกดาสหกดสาหก ดสหกา [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His Excellency, Chao Phya Kralahome, the prime minister of Siam.พระเดชพระคุณ, เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ สมุหพระกลาโหมแห่งกรุงสยาม Anna and the King (1999)
Mr. Prime Minister, I meant no disrespect.เจ้าพระยากลาโหม, ดิฉันไม่ได้หมายความว่ามันเสียมารยาทเลย Anna and the King (1999)
Be at the Chao Praya ferry station in twenty minutes.ไปรอที่ท่าเรือเจ้าพระยา อีกยี่สิบนาที Bangkok Dangerous (2008)
A mother and daughter. That's very Wilt Chamberlain-esque, even for you.คุณแม่กับลูกสาว เป็นพระยาเทครัวรึไง ถึงเป็นคุณก็เถอะ Crazy, Stupid, Love. (2011)
Look, it's Lord Tubbington.ดูนี่ ท่านพระยาทับบิงตัน! Rumours (2011)
The Jews pray to their single God, Yahweh, for the arrival of the mystical Messiah as their religious leaders, the Sanhedrin, try to keep an uneasy peace.ชาวยิวอธิษฐานต่อพระเจ้าองค์เดียว คือพระยาห์เวห์ เพื่อขอให้พระเมสสิยาห์เสด็จมา ในฐานะผู้นำทางศาสนา สภาแซนเฮดรินพยายามรักษาความสงบ Risen (2016)
Then tell Yahweh you are coming, courtesy of Mars.งั้นก็บอกพระยาห์เวห์ สิว่าเจ้ากำลังจะไปเข้าเฝ้า Risen (2016)
They are fanatics. Yahweh deranges them.พวกเขาล้วนบ้าคลั่ง พระยาห์เวห์ทำให้พวกเขาเป็นบ้า Risen (2016)
I pray not to thee today, divine Mars, but to the god of the Hebrews, Yahweh.วันนี้ข้าไม่ได้อธิษฐานต่อเทพมาร์ส แต่เป็นพระยาห์เวห์ พระเจ้าของชาวฮีบรู Risen (2016)
Yahweh manifests himself through a crazy, poor, dead Jew.พระยาห์เวห์ทรงสำแดงกายผ่านคนยิว ที่เป็นบ้า ยากจนและตายแล้ว? Risen (2016)
Yahweh, hallowed is your name.พระยาห์เวหุ์ ขอพระนามของพระองค์เป็นที่สักการะ Risen (2016)
He has a body, the same vessel Yahweh gives all men.พระองค์มีร่างกาย เหมือนที่พระยาห์เวห์ ทรงประทานแก่มนุษย์ทุกคน Risen (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lord[N] เจ้านายผู้มีอำนาจปกครองแคว้น, See also: พระยา, เจ้านาย, เจ้าเหนือหัว, Syn. master, chief, ruler

English-Thai: Nontri Dictionary
prince(n) เจ้าชาย,เจ้าผู้ครองนคร,พระยา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top