Search result for

arbitrary

(45 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arbitrary-, *arbitrary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arbitrary[ADJ] เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ, See also: เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ
arbitrary[ADJ] ตามอำเภอใจ, See also: โดยพลการ, ตามใจชอบ, ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์, โดยการสุ่มเลือก, โดยไม่มีกฎเกณฑ์, Syn. dictatorial, discretionary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arbitrary(อาร์'บิทระรี) adj. ตามอำเภอใจ,ไร้เหตุผล,เอาแต่อารมณ์,โดยพลการ,ตัดสินโดยผู้ตัดสิน (แทนที่จะโดยกฎหมายของรัฐ) . -arbitrariness n., Syn. capricious, frivolous)

English-Thai: Nontri Dictionary
arbitrary(adj) โดยพลการ,ตามอำเภอใจ,ปราศจากเหตุผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arbitrary constantตัวคงค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arbitrary governmentการปกครองตามอำเภอใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arbitrary powerอำนาจโดยพลการ, อำนาจตามอำเภอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arbitraryกำหนดเอง [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What, it's just arbitrary with you?- นี่ คุณแค่ทำตามอำเภอใจรึไง? The Love Guru (2008)
Yes, it is arbitrary! Fight anyone for any reason!ใช่เลย ตามอำเภอใจ\ อัดใครก็ได้ เพราะอะไรก็ได้ The Love Guru (2008)
Look, I don't expect you to remember arbitrary dates like anniversaries, but last year, didn't you swear on the Lord of the Rings you'd never forget?ฟังนะ,ชั้นก็ไม่ได้หวังว่าคุณจะจำพวกวันสำคัญ อบ่างวันครบรอบ,แต่ปีที่แล้วคุณไม่ได้สาบาน ต่อลอร์ดออฟเดอะริงเหรอว่าคุณจะไม่ลืม? Pilot (2009)
Now, in a game show, no one cares about the game. The game's arbitrary.ตอนนี้ในรายการเกมโชว์ไม่มีใครใส่ใจ about เกม ของเกมโดยพลการ Death Race 2 (2010)
Okay, we have a few arbitrary things in common.เอาละ พวกเรามีบางอย่างที่เหมือนกัน แบบไม่จงใจ Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
My point is they're not arbitrary.ประเด็นคือมันไม่ใช่แบบมันเป็นของมันเอง Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
The more invisible he is, the more arbitrary in his punishment and rewards, the more they crave his approval.มากกว่าสิ่งที่เขามองไม่เห็น มากกว่าอำนาจเผด็จการ ในการลงโทษของเขาและรางวัลตอบแทน มากกว่าที่พวกเขาโหยหาการอนุมัติของเขา Episode #1.2 (2010)
Oh, please, this whole direction thing is totally arbitrary!- โอ้ ขอร้องล่ะ ทิศทั้งหมดที่คุณชี้ คุณกำหนดไป ตามอำเภอใจทั้งนั้น! The Couple in the Cave (2010)
I sat in the middle of the seesaw, and I always found the distinction between duck and goose to be very arbitrary.ผมนั่งกลางกระดานหก และผมมักจะมีปัญหา ตอนเล่นเกมแยกความแตกต่าง ระหว่างเป็ดกับห่าน Intro to Political Science (2011)
The pythagorean theorem to the arbitrary angles...ทฤษฎีบทพีทาโกรัสสู่มุมที่หาค่าไม่ได้ Know Your Frenemies (2011)
Which is an incredibly arbitrary thing to celebrate.ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำตามอำเภอใจ อย่างไม่น่าเชื่อที่จะฉลอง The Dig (2011)
- Look, I don't want to wait for some arbitrary date to start living it, I...แล้วก็เดทกันไปเรื่อยๆ จนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไป... . ฉัน... On My Way (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arbitraryOf course, they are suffering from terrible working conditions such as low wages and arbitrary layoffs, as well as from various forms of discrimination.
arbitraryOur decision to go to Portugal was quite arbitrary.

CMU English Pronouncing Dictionary
ARBITRARY    AA1 R B AH0 T R EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arbitrary    (j) (aa1 b i t r @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigenmächtigkeit {f}arbitrary act [Add to Longdo]
Hilfsursprung {m}; künstlicher Nullpunkt {m} [math.]arbitrary origin [Add to Longdo]
Nicht-Standardgerät {n}arbitrary device [Add to Longdo]
Steuerschätzung {f}arbitrary assessment [Add to Longdo]
beliebig {adj} | beliebiger Zugriff | beliebiger Code [comp.]arbitrary | arbitrary access | arbitrary code [Add to Longdo]
frei ausgehandelter Lohnsatzarbitrary wage rate [Add to Longdo]
willkürlich; arbiträr {adj}; nach Ermessen | willkürlicher | am willkürlichstenarbitrary | more arbitrary | most arbitrary [Add to Longdo]
willkürlicher Parameterarbitrary parameter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
アービトラリ;アービトレリ[, a-bitorari ; a-bitoreri] (n) arbitrary [Add to Longdo]
一方的[いっぽうてき, ippouteki] (adj-na) one-sided; unilateral; arbitrary; (P) [Add to Longdo]
縦;恣;擅[ほしいまま, hoshiimama] (adj-na) (uk) selfish; self-indulgent; arbitrary [Add to Longdo]
順不同[じゅんふどう, junfudou] (exp) (listed in) no particular order; arbitrary order; random order [Add to Longdo]
勝手[かって, katte] (adj-na,n) (1) one's own convenience; one's way; (2) convenience or ease of use; knowledge of how to use; (3) circumstances; situation (e.g. financial); environment; (4) kitchen; (5) arbitrary; (n-pref) (6) unauthorised (e.g. phone app, WWW site); unofficial; (P) [Add to Longdo]
勝手ながら[かってながら, kattenagara] (exp,pref) (1) (with noun+する or noun+をverb) to allow oneself to ...; to take the liberty of ...; (exp) (2) it is presumed that; (I, we) presume that; (3) (See 勝手に) on one's own accord; by one's arbitrary decision [Add to Longdo]
専権[せんけん, senken] (n) arbitrary use of power [Add to Longdo]
専行[せんこう, senkou] (n,vs) acting arbitrarily; arbitrary action [Add to Longdo]
専断[せんだん, sendan] (adj-na,n,adj-no) arbitrary decision; on one's own authority; arbitrariness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
擅断[shàn duàn, ㄕㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] arbitrary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arbitrary \Ar"bi*tra*ry\, a. [L. arbitrarius, fr. arbiter: cf.
   F. arbitraire. See {Arbiter}.]
   1. Depending on will or discretion; not governed by any fixed
    rules; as, an arbitrary decision; an arbitrary punishment.
    [1913 Webster]
 
       It was wholly arbitrary in them to do so. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
       Rank pretends to fix the value of every one, and is
       the most arbitrary of all things.   --Landor.
    [1913 Webster]
 
   2. Exercised according to one's own will or caprice, and
    therefore conveying a notion of a tendency to abuse the
    possession of power.
    [1913 Webster]
 
       Arbitrary power is most easily established on the
       ruins of liberty abused licentiousness.
                          --Washington.
    [1913 Webster]
 
   3. Despotic; absolute in power; bound by no law; harsh and
    unforbearing; tyrannical; as, an arbitrary prince or
    government.                 --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Arbitrary constant}, {Arbitrary function} (Math.), a
    quantity of function that is introduced into the solution
    of a problem, and to which any value or form may at will
    be given, so that the solution may be made to meet special
    requirements.
 
   {Arbitrary quantity} (Math.), one to which any value can be
    assigned at pleasure.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arbitrary
   adj 1: based on or subject to individual discretion or
       preference or sometimes impulse or caprice; "an arbitrary
       decision"; "the arbitrary rule of a dictator"; "an
       arbitrary penalty"; "of arbitrary size and shape"; "an
       arbitrary choice"; "arbitrary division of the group into
       halves" [ant: {nonarbitrary}, {unarbitrary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top