ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

casuist

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casuist-, *casuist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casuist(n) คนที่อ้างเหตุผลเพื่อทำให้เชื่ออย่างผิดๆ
casuistry(n) การใช้เหตุผลเพื่อทำให้เชื่ออย่างผิดๆ (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casuist(แคซ'ซูอิสทฺ) n. เจ้าคารม, เจ้าโวหาร, ผู้ศึกษาและถือหลักธรรมจริยา, ผู้ตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะอย่าง
casuistic(แคซซูอิส'ทิค, -คัล) adj. เจ้าคารม, เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา, ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ
casuistical(แคซซูอิส'ทิค, -คัล) adj. เจ้าคารม, เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา, ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ
casuistry(แคซ'ซูอิสทรี) n. การใช้หลักศีลธรรมจรรยาในการตัดสินปัญหา, การใช้หลักศีลธรรมจรรยาที่ผิด, การเล่นสำนวนโวหาร, การเล่นลิ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
casuist(n) คนเจ้าคารม, คนเจ้าโวหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
casuisticsการบันทึกศึกษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casuist
casuists
casuistic
casuistry
casuistical
casuistries

Japanese-English: EDICT Dictionary
こじつけ[kojitsuke] (n, adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
三百代言[さんびゃくだいげん, sanbyakudaigen] (n) (1) (derog) pettifogging lawyer; unscrupulous or unethical lawyer; shyster; (2) casuist; sophist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casuist \Cas"u*ist\, v. i.
   To play the casuist. --Milton.
   [1913 Webster] Casuistic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casuist \Cas"u*ist\, n. [L. casus fall, case; cf. F. casuiste.
   See {Casual}.]
   One who is skilled in, or given to, casuistry.
   [1913 Webster]
 
      The judment of any casuist or learned divine concerning
      the state of a man's soul, is not sufficient to give
      him confidence.             --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 casuist
   n 1: someone whose reasoning is subtle and often specious [syn:
      {casuist}, {sophist}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top