ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

umpirage

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -umpirage-, *umpirage*
Possible hiragana form: うんぴらげ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
umpirage(อัม'ไพริจ) n. อำนาจหน้าที่ของผู้ตัดสินหรือผู้ชี้ขาด,การตัดสินของผู้ชี้ขาด,การชี้ขาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
umpirageคำตัดสินชี้ขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Umpirage \Um"pi*rage\ (?; 48), n. [From {Umpire}.]
   1. The office of an umpire; the power, right, or authority of
    an umpire to decide.
    [1913 Webster]
 
       The mild umpirage of the federal Union. --E.
                          Everett.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of umpiring; arbitrament. --Bp. Hall.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 umpirage
   n 1: mediation by an umpire
   2: the act of umpiring; "the officiating was excellent" [syn:
     {umpirage}, {officiation}, {officiating}, {refereeing}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

umpirage

 


  

 
umpirage
 • (อัม'ไพริจ) n. อำนาจหน้าที่ของผู้ตัดสินหรือผู้ชี้ขาด,การตัดสินของผู้ชี้ขาด,การชี้ขาด [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top