ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การร้องขอ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การร้องขอ-, *การร้องขอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การร้องขอ[N] request, See also: supplication, entreaty, begging, asking, Example: รัฐบาลได้รับการร้องขอจากประชาชนให้ลดภาษีนำเข้าของรถยนต์, Thai definition: การขอเป็นทางการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No requestไม่มีการร้องขอ Pinocchio (1940)
This list doesn't mean anything. They're just requests.รายการนี้ไม่มีความหมาย มันเป็นการร้องขอ The Blues Brothers (1980)
We'd like to know the reason for Curnow's request.เราต้องการที่จะทราบเหตุผล สำหรับการร้องขอของนาว 2010: The Year We Make Contact (1984)
And then there's this request of yours for further funding because of subject Number 25's prediction.และนี่ก็เป็นการร้องขอจากคุณ... ...สำหรับเงินทุนมหาศาลของ คำทำนายเป้าหมายของหมายเลข 25 Akira (1988)
At the government's request, you see.และการร้องขอของรัฐบาล เธอรู้นี่ Akira (1988)
Northern District battalion has not responded to mobilization request.กองพันเขตทางเหนือไม่มีการ ตอบสนองการร้องขอทางวิทยุสื่อสาร Akira (1988)
They broke the door down before I could take requests.พวกเขายากจนประตูลงก่อนที่ฉันจะใช้เวลาการร้องขอ The Shawshank Redemption (1994)
A request like yours requires flattery and groveling.การร้องขอเหมือนที่คุณต้องการ การประจบสอพลอ ประจบประแจง A Walk to Remember (2002)
We've been asked to... keep you here.เราได้รับการร้องขอ ให้กักตัวคุณไว้ก่อน The Constant Gardener (2005)
Since a duplicate was requested.ตั้งแต่มีการร้องขอสำเนา Bang, Bang, Your Debt (2007)
A call the Jedi are cautious to answer.การร้องขอซึ่งเจไดต้องระวังที่จะตอบรับ Star Wars: The Clone Wars (2008)
I've been sent at the request of Deputy Director Esmar to get to the bottom of the Scofield-Burrows supermax story.ผมถูกส่งมา จากการร้องขอของท่านรองอธิบดี เพื่อที่จะรู้ถึงเรื่องราวของสกอฟิลแลโบร์โรว์อย่างละเอียด Deal or No Deal (2008)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration,utility, request

English-Thai: Nontri Dictionary
encore(n) การร้องขอให้ทำอีก,การเรียกร้องให้แสดงอีก
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง
intercession(n) การขอร้อง,การร้องขอความกรุณา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: การร้องขอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top