ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

companionable

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -companionable-, *companionable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
companionable(adj) ที่เป็นเพื่อนได้ดี, Syn. sociable, friendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
companionable(คัมแพน'เยินนะเบิล) adj. ซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีได้, น่าคบ., See also: companionableness n. ดูcompanionable, Syn. sociable, friendly, affable, Ant. reserved, distant

English-Thai: Nontri Dictionary
companionable(adj) น่าคบหา, น่าสมาคม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
companionable (j) kˈəmpˈænɪəʳnəbl (k @1 m p a1 n i@ n @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umgänglichkeit { f }companionable qualities [Add to Longdo]
kameradschaftlich; umgänglich { adj } | kameradschaftlicher | am kameradschaftlichstencompanionable | more companionable | most companionable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
同志的[どうしてき, doushiteki] (adj-na) companionable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Companionable \Com*pan"ion*a*ble\, a.
   Fitted to be a companion; fit for good fellowship; agreeable;
   sociable. "Each companionable guest." --Mallett.
   "Companionable wit." --Clarendon. --
   {Com*pan"ion*a*ble*ness}, n. -- {Com*pan"ion*a*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 companionable
   adj 1: suggestive of companionship; "a companionable pet"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top