ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bastille

B AE1 S T IH0 L   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bastille-, *bastille*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If Philippe is in the Bastille... then to the Bastille we will go.ถ้าฟิลลิปป์อยู่ในบาสตีย์ เราก็จะไป The Man in the Iron Mask (1998)
Amid all the fireworks on bastille day,ท่ามกลางดอกไม้ไฟในวันฉลองเทศกาล Summer Kind of Wonderful (2008)
Did he use that Bastille line? 'Cause I gave it to him.เขาใช้ถนนบาสติลล์หรือเปล่าล่ะ พวกเธอ เพราะฉันนี่แหละเป็นคนบอกเขาเอง Kill Your Darlings (2013)
And they're staying open tomorrow, on our Bastille Day.และพวกเขาจะเปิดร้านพรุ่งนี้ ในวันชาติของเรา The Hundred-Foot Journey (2014)
The usual Bastille craziness.บ้าบอเหมือนวันชาติทุกปี The Hundred-Foot Journey (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
BASTILLE B AE1 S T IH0 L
BASTILLE B AE2 S T IH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bastille (n) bæstˈiːl (b a s t ii1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bastille {f}Bastille [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bastile \Bas*tile"\ Bastille \Bas*tille"\(b[.a]s*t[=e]l" or
   b[.a]s"t[-e]l; 277), n. [F. bastille fortress, OF. bastir to
   build, F. b[^a]tir.]
   [1913 Webster]
   1. (Feud. Fort.) A tower or an elevated work, used for the
    defense, or in the siege, of a fortified place.
    [1913 Webster]
 
       The high bastiles . . . which overtopped the walls.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. "The Bastille", formerly a castle or fortress in Paris,
    used as a prison, especially for political offenders;
    hence, a rhetorical name for a prison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bastille
   n 1: a fortress built in Paris in the 14th century and used as a
      prison in the 17th and 18th centuries; it was destroyed
      July 14, 1789 at the start of the French Revolution
   2: a jail or prison (especially one that is run in a tyrannical
     manner)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 bastille /bastij/ 
  fortress

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top