ease แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


112 ผลลัพธ์ สำหรับ ease  IY1 Z
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -ease-, *ease*
Possible hiragana form: えあせ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
Hansen's disease(n) โรคเรื้อน
coronary artery disease(n, phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, Syn. Coronary heart disease CHD
Hodgkin's disease(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายช้า เช่น Find out more about Hodgkin's disease, a cancer of the lymphatic system with symptoms that include unexplained, recurring fevers, unexplained weight loss., Syn. Hodgkin's lymphoma
lease agreement(n) สัญญาเช่า เช่น This commercial lease agreement template is a legal contract used for real estate rental.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
ease(n) ความง่ายดายในการทำสิ่งต่างๆ
ease(n) ความสะดวก, See also: ความสุขสบาย, Syn. comfort, Ant. discomfort
ease(vt) ทำให้สบาย, See also: ทำให้ง่าย, ทำให้สะดวก
ease(vi) บรรเทา, See also: ผ่อนคลาย, Syn. alleviate, lessen
easel(n) ขาตั้งกระดานวาดรูป
ease of(phrv) ปลดปล่อยจาก, Syn. relieve of
ease of(phrv) ขโมยจาก (คำขบขัน), See also: ทำให้เบาลง, Syn. deliver of, relieve of
ease to(phrv) หันเรือกลับไปในทิศที่มีลม
ease up(phrv) ซาลง, See also: บางลง, Syn. ease off
ease up(phrv) ผ่อนคลาย, Syn. ease off, slacken off

Hope Dictionary
ease(อีซ) n. ความสะดวก, ความสบาย, ความง่าย, ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง, ความง่ายดาย. vt., vi. พักผ่อน, ทำให้สบาย, ทำให้จิตสงบ, ทำให้ไร้กังวล, บรรเทา, ลดหย่อน, ทำให้สะดวก, ผ่อน, ปล่อย, บรรเทา, เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
easel(อี'เซิล) n. ขาตั้งกระดานดำ, ขาตั้งภาพ
easement(อี'ซิเมินทฺ) n. ความง่าย, ความสบาย, ความไร้กังวล
addison' s diseaseโรคที่เนื่องจากการขาด adrenocortical hormones
appease(อะพีซ') vt. ทำให้สงบ, ปลอบใจ, ยอมตาม, สนองความอยากรู้อยากเห็น, แก้กระหาย.
black diseasen. โรคเฉียบพลันร้ายแรงในแกะเนื่องจากเชื้อ Clostridium novyi
cease(ซีส) vi. หยุด, ยุติ, เลิก, เว้น, ตาย vt. หยุด, เลิก, Syn. quit -Conf. seize
ceasefire(ซีส'ไฟเออร์) n. การหยุดนิ่ง, การหยุดรบ
ceaselessadj. ไม่สิ้นสุด, ไม่รู้จักจบ, See also: ceaselessness n.
chagas disease(ชา'กัส) n. โรคพยาธิtrypanosomiasis

Nontri Dictionary
ease(n) ความง่าย, ความสบาย, ความไร้กังวล, ความสะดวก, ความคล่องแคล่ว
ease(vt) ทำให้สะดวก, ทำให้สบาย, ทำให้หายกังวล, ผ่อนคลาย, พักผ่อน
easel(n) ม้าตั้งภาพ, ขาตั้งภาพ, ขาหยั่ง
appease(vt) ทำให้สงบ, ระงับโทสะ, ปลอบใจ, เอาใจ
cease(vi, vt) ยุติ, เลิก, หยุด, สิ้นสุด, เว้น
CEASE-cease-fire(n) การหยุดยิง, การพักรบ
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ, ไม่หยุดหย่อน, ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่เลิกรา
crease(n) รอยย่น, รอยจีบ, รอยพับ, รอยยับ
crease(vt) ทำให้ย่น, ทำให้เป็นจีบ, ทำให้เป็นรอยพับ
decease(n) คนตาย, ความตาย, การมรณกรรม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
easel paintingจิตรกรรมขาหยั่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
easementสิทธิเหนือภารยทรัพย์ [ ดู servitude ประกอบ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
easementสิทธิใช้ภาระจำยอม, สิทธิเหนือภารยทรัพย์ [ ดู servitude ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Easelฐานยึดกระดาษ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ease her up. หย่อนลงเลย Jaws (1975)
Ease off. It's not his fault. It could happen to any pilot. ใจเย็น มันไม่ใช่ความผิดของเขา มันเกิดขึ้นได้กับนักบินทุกคน Airplane! (1980)
Coming in too hot. Ease up on the throttle. เข้ามาเร็วเกินไป ลดการเร่งความเร็ว Airplane! (1980)
Ease her down. Down! ค่อยๆ นำมันลง Airplane! (1980)
Maybe if we tried working together, we could ease some of the tensions. เราน่าจะร่วมมือกัน จะได้ช่วยกันลดความตึงเครียด Day of the Dead (1985)
# So set your mind at ease # ทุกคนสบายใจได้ An American Tail (1986)
# So set your mind at ease # ทุกคนสบายใจได้ An American Tail (1986)
Ease his pain. บรรเทาความทุกข์ให้เขา Field of Dreams (1989)
Ease his pain. บรรเทาความทุกข์ให้เขา Field of Dreams (1989)
Ease his pain. What ... What the hell does that mean, ease his pain? มันหมายความว่าอะไร "บรรเทาความทุกข์ให้เขา" Field of Dreams (1989)
Ease whose pain? - บรรเทาความทุกข์ให้ใคร Field of Dreams (1989)
Fascist. I'd like to ease her pain. เผด็จการ ฉันอยากบรรเทาความทุกข์ให้หล่อน Field of Dreams (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
easeA confidence man can talk his way into a girl's trust with ease.
easeAfter many hardships, he now lives in comparative ease.
easeBe relaxed and put the other person at ease.
easeComputers can do the job with ease.
easeContrary to expectations they won with ease.
easeDan did it with care but with ease.
easeDon't feel sad or ill at ease.
easeFor my multi-talented sister, able do anything with ease, it seems that my commonplace self is something whose existence she finds very hard to forgive.
easeHe did the crossword with ease.
easeHe felt ill at ease.
easeHe felt ill at ease among prominent scholars.
easeHe is leading a life of ease.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ขาตั้ง(n) tripod, See also: easel, Example: โทรทัศน์เครื่องนี้ไม่มีขาตั้ง เขาจึงวางไว้บนหลังตู้, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สิ่งที่ใช้ค้ำภาชนะหรือของอื่นให้ทรงตัวอยู่ได้
บรรเทาเบาบาง(v) ease, See also: alleviate, relieve, Syn. ลดลง, เบาลง, ลดน้อยลง, Ant. เพิ่มขึ้น, หนักขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Example: ฉันได้แต่หวังว่าเหตุการณ์คับขันจะบรรเทาเบาบางลงในอนาคต
แบ่งเบา(v) ease, See also: lighten, help, relieve, make things easier, share, Syn. ช่วยเหลือ, แบ่งภาระ, Example: โรงเรียนมัธยมแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยชะลอการเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ยังไม่จำเป็นออกไป, Thai Definition: แบ่งภาระหนักให้เบาลง
ปลดทุกข์(v) ease, See also: be released from, relieve, Syn. ทำให้หมดทุกข์, Example: แม่ชีบำเพ็ญศีลภาวนาเพื่อปลดทุกข์ออกจากจิตใจ
การผ่อนคลาย(n) relaxation, See also: ease, abatement, relief, leisure, recreation, resting, Syn. การคลายเครียด, การคลายอารมณ์, Example: การออกกำลังกายเป็นการผ่อนคลายความเครียดอย่างหนึ่ง, Thai Definition: การลดความตึงเครียด
คลี่คลาย(v) ease up, See also: improve, become better, Example: สถานการณ์ตึงเครียดของบ้านเมืองจะคลี่คลายลงด้วยดี, Thai Definition: ขยายออกโดยลำดับ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อำเภอใจ[amphoējai] (adv) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way  FR: selon son gôut ; libre arbitre [ m ]
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาอกเอาใจ[ao-ok aojai] (v, exp) EN: try to please ; please  FR: être prévenant
อะไรนะ[arai na] (x) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !  FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
อารมณ์ดี[ārom dī] (v) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind  FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อัดฉีด[atchīt] (v) EN: lubricate ; grease  FR: lubrifier ; graisser
อายุกษัย[āyukasai] (n) EN: death ; decease  FR: mort [ f ] ; décès [ m ]
แบ่งเบา[baengbao] (v) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share  FR: alléger
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบิกไม้[boēkmāi] (v, exp) EN: perform rites to appease the spirits of the forest  FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt

CMU Pronouncing Dictionary
EASE IY1 Z
EASED IY1 Z D
EASEL IY1 Z AH0 L
EASES IY1 Z IH0 Z
EASEMENT IY1 Z M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary
ease (v) ˈiːz (ii1 z)
eased (v) ˈiːzd (ii1 z d)
easel (n) ˈiːzl (ii1 z l)
eases (v) ˈiːzɪz (ii1 z i z)
easels (n) ˈiːzlz (ii1 z l z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
悠闲[yōu xián, ㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ, / ] ease; leisurely #12,235 [Add to Longdo]
操纵自如[cāo zòng zì rú, ㄘㄠ ㄗㄨㄥˋ ㄗˋ ㄖㄨˊ, / ] ease of operation; to control smoothly #220,071 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] easeful carriage of one's head #622,383 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Ruhe und Behaglichkeitease and comfort [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ませ;まし[mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. #57 [Add to Longdo]
発売[はつばい, hatsubai] (n, vs) sale; offering for sale; release (for sale); launch (product); (P) #236 [Add to Longdo]
お願い;御願い[おねがい, onegai] (n, vs) (1) (hon) (See 願い) request; wish; (int) (2) (abbr) (See 御願いします) please #261 [Add to Longdo]
下さい[ください, kudasai] (exp) (1) (uk) (hon) please give me; (2) (after te-form of a verb or a noun prefixed with o- or go-) please do for me; (P) #359 [Add to Longdo]
自由[じゆう, jiyuu] (exp, adj-na, n) freedom; liberty; as it pleases you; (P) #362 [Add to Longdo]
リリース[riri-su] (n, vs) release; (P) #907 [Add to Longdo]
解除[かいじょ, kaijo] (n, vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P) #1,053 [Add to Longdo]
[し, shi] (n, n-suf) (1) death; decease; (2) (arch) (See 五刑) death penalty (by strangulation or decapitation); (P) #1,412 [Add to Longdo]
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P) #1,815 [Add to Longdo]
減らす[へらす, herasu] (v5s, vt) to abate; to decrease; to diminish; to shorten; (P) #1,937 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
しわ[しわ, shiwa] crease [Add to Longdo]
テストリリース[てすとりりーす, tesutoriri-su] test release [Add to Longdo]
テスト版[テストばん, tesuto ban] test version, edition, release [Add to Longdo]
プレビューリリース[ぷれびゅーりりーす, purebyu-riri-su] preview release [Add to Longdo]
リリースノート[りりーすのーと, riri-suno-to] release notes [Add to Longdo]
リリース情報[リリースじょうほう, riri-su jouhou] release notes, release information [Add to Longdo]
リリース番号[リリースばんごう, riri-su bangou] release number [Add to Longdo]
一般リリース[いっぱんリリース, ippan riri-su] general release [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free [Add to Longdo]
解放要求[かいほうようきゅう, kaihouyoukyuu] release request [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1496 seconds, cache age: 9.932 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม