sad แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


146 ผลลัพธ์ สำหรับ sad
ภาษา
/S AE1 D/
หรือค้นหา: -sad-, *sad*, sa

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
sad(adj) เศร้า, See also: ทุกข์, เสียใจ, Syn. unhappy, sorry, sorrowful
sad(adj) (สี) ทึม, See also: หม่น, มอๆ
sadhu(n) พราหมณ์หรือพระ (ในศาสนาฮินดู)
sadly(adv) อย่างเศร้าใจ
sadly(adv) อย่างเสียใจ, See also: อย่างเศร้าสร้อย
sadden(vi) เสียใจ, Syn. depress
sadden(vt) ทำให้เสียใจ, Syn. oppress, discourage, depress
saddle(n) อานม้า, See also: อาน, อานจักรยาน, Syn. seat, montura
saddle(n) เนื้อส่วนสันหลัง
saddle(vt) ใส่อาน (เช่น ใส่อานม้า)

Hope Dictionary
sad(แซด) adj. เสียใจ, เศร้า, เศร้าโศก, สลดใจ, ตรอมใจ, โทมนัส, ทำให้เสียใจ, (สี) มืดหรือมัว, เลว., Syn. sorrowful
sadden(แซด'เดิน) vt., vi. ทำให้เสียใจ, กลายเป็นเสียใจ., See also: saddeningly adv.
saddle(แซด'เดิล) n. อาน, สันเขา, สันหนังสือ, ส่วนหลังของเป็ดไก่ vt., vi. ใส่อาน, บรรทุก -Phr. (in the saddle ในตำแหน่งที่มีอำนาจ)
sadism(แซด'ดิสซึม) n. การวิปริตที่มีความสุขใจทางกำหนัดจากการทรมานกายหรือจิตใจผู้อื่น, การมีสุขที่ได้กระทำการโหดร้าย., See also: sadist n. sadistic adj. sadistically adv.
sadness(แซด'นิส) n. ความเสียใจ, ความเศร้าโศก, ความโทมนัส, ความสลดใจ, Syn. sorrow
ambassador(แอมแบส' ซะดอร์) n. เอกอัครราชทูต. ambassadorial adj. ambassadorship n., Syn. embassdor, envoy, minister
ambassador-at-large(แอมแบล' ชะดอร์ แอทลาร์จ) n., (pl. ambassadors-at-large) ฑูตที่ไม่มีตำแหน่งเฉพาะ
ambassadress(แอมแบส' ซะดริส) n. เอกอัครราชฑูตหญิง, ภรรยาเอกอัครราชทูต (female)
crusade(ครูเซด') n. สงครามศาสนา, สงครามศาสนาในศตวรรษที่ 11, 12, 13 ระหว่างทหารคริสเตียนกับทหารมุสลิม, การปราบปราม vi. ทำสงครามครูเสด, ปราบปราม
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ, ข้อเสียเปรียบ, ข้อเสียหาย, ความเสียหาย, ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ, ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage, loss, injury

Nontri Dictionary
sad(adj) เสียใจ, เศร้าใจ, โศกเศร้า, ตรอมใจ
sadden(vi, vt) เสียใจ, เศร้าใจ, โศกเศร้า, สลดใจ
saddle(n) อานรถ, อานม้า, สันหนังสือ, สันเขา, สันหลัง
saddle(vt) ผูกอาน, ใส่อาน
saddler(n) คนทำอานม้า, คนขายอานม้า
sadist(n) คนซาดิสซ์
sadness(n) ความเสียใจ, ความเศร้าใจ, ความโทมนัส, ความโศกเศร้า
ambassador(n) ทูต, เอกอัครราชทูต
Crusade(n) สงครามศาสนา, สงครามครูเสด
crusader(n) ผู้ทำสงครามศาสนา

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
saddle๑. อานม้า๒. อวัยวะรูปอานม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saddle๑. ช่องสันเขา๒. ทางแร่รูปอานม้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
saddle nose; nose, saddle-back; nose, swaybackจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saddle pointจุดอานม้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
saddle reef; saddle veinทางแร่รูปอานม้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
saddle vein; saddle reefทางแร่รูปอานม้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
saddle-back nose; nose, saddle; nose, swaybackจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sadismการกระทำทารุณทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Sadnessความเศร้า [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
saddlerผู้ขายอุปกรณ์เครื่องหนัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My wife was reading all about it. A very sad case. ภรรยาผมตามอ่านข่าวนี้เป็นคดีที่น่าสะเทือนใจ Rebecca (1940)
Gentlemen, that's a very sad thing - to mean nothing. สุภาพบุรุษที่เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามาก - จะไม่มีความหมายอะไร 12 Angry Men (1957)
It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty. มันทำให้เด็กเศร้าที่เห็นชายชรา มาในแต่ละวันด้วยเรือกรรเชียง เล็ก ๆ ของเขาว่างเปล่า เขามักจะเดินลงไปช่วยเขา The Old Man and the Sea (1958)
On Sad Hill. บนแซดฮิลล์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Sad Hill Cemetery okay? สุสานแซดฮิลล์นะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
At the Sad Hill Cemetery. สุสานแซดฮิลล์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The name of the cemetery is Sad Hill! ชื่อของสุสานคือ... ...แซดฮิลล์ ตอนนี้ตานายล่ะ ชื่อบนหลุมศพคือ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
It's almost painless, and it can send you scooting out of this sad slum and sailing into the sweet, sunny, splendiferous sky. มันแทบจะไม่เจ็บปวดเลย และมันก็ส่งเธอไปจากที่ห่วย ๆ นี่ได้ แล้วก็ล่องลอยไป ในท้องฟ้าที่สว่างสดใสสวยงาม The Little Prince (1974)
There's nothing sad about old shells, is there? ไม่มีอะไรเศร้าเกี่ยวกับ กระดองเก่า ๆใช่มั้ย The Little Prince (1974)
I feel a little sad inside ผมรู้สึกเศร้าอยู่ข้างในเล็กน้อย The Blues Brothers (1980)
I feel a little sad inside ผมรู้สึกเศร้าอยู่ข้างในเล็กน้อย The Blues Brothers (1980)
Sad Sack was sitting on a block of stone แซดแซค กำลังนั่งบนท่อนหิน The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sadAfter a while the little black rabbit sat down, and looked very sad.
sadAfter a while the little black rabbit stopped eating and sat down, and looked very sad.
sadAgain his father insisted on another private conversation and broke the sad news.
sadAll love and sadness melt in my heart.
sadAll Sadako could do now was to make paper cranes and hope for a miracle.
sadAnd the little black rabbit never looked sad again.
sadA sad accident took place yesterday.
sadAs Sadako grew weaker, she thought more about death.
sadAt times I feel sad.
sadBefore getting on a horse, you usually put a saddle on its back.
sadBut the boy stayed away for a long time...and the tree was sad.
sadChris could not conceal his sadness when he heard that Beth had been unable to find his valuable watch.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ระทดระทวย(v) be in sorrow, See also: sadden, be sorrow-stricken, be sad, be oppressed, mourn, Example: เมื่อได้ฟังเรื่องราวอันชวนให้อ่อนใจ ตัวเองก็พลอยระทดระทวยและหดหู่ไปกับเขาด้วย, Thai Definition: เหนื่อยอ่อนอย่างหมดแรงหรือหมดกำลังใจ
เศร้าซึม(adj) depressed, See also: sad, unhappy, downhearted, downcast, despondent, dispirited, fed up, Syn. ซึม, Example: ร่างที่นั่งอยู่เบื้องหน้าดิฉันมีท่าทางเศร้าซึมเหมือนเด็กเก็บกดที่พยายามพูดและสื่อสารทางสายตา, Thai Definition: ที่เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา
เศร้าสลด(v) sadden, See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mour, Syn. เศร้าเสียใจ, หดหู่, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้าสลดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai Definition: ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์
โศก(adj) sad, See also: melancholy, sorrowful, depressed, woebegone, unhappy, blue, mournful, Syn. เศร้า, Example: ต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนัยน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหนี้สินรุงรัง, Thai Definition: ที่เศร้าเสียใจ
โศกสลด(v) grieve, See also: sadden, be sad, be sorrowful, distress, be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournf, Syn. เศร้าโศก, เศร้าสลด, หดหู่, Example: ใจฉันโศกสลดเมื่อเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวเรื่องที่รุ่นพี่ถูกยิงเสียชีวิต, Thai Definition: เศร้าเสียใจ
หม่นหมอง(adj) sad, See also: unhappy, sorrowful, Syn. เศร้าหมอง, ห่อเหี่ยวใจ, หดหู่, สลด, เศร้า, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง, Example: เขาออกมาจากสำนักงานด้วยหน้าตาหม่นหมอง, Thai Definition: ไม่ผ่องใส, ไม่สบายใจ, ไม่เบิกบาน
ความสลด(n) sadness, See also: sorrow, Syn. ความเศร้าเสียใจ, ความสลดหดหู่, Example: เธอปล่อยโฮออกมาด้วยความสลดหดหู่ใจสงสารเพื่อนที่หล่อนไม่อาจจะช่วยเหลืออะไรได้
เศร้าหมอง(v) sadden, See also: be gloomy, depress, sorrow, grieve, Syn. หมองมัว, Ant. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา, Example: กิเลสทั้งหลายเป็นเครื่องทำจิตใจให้เศร้าหมอง, Thai Definition: ไม่ผ่องใส
เศร้า(adv) sadly, See also: sorrowfully, grievously, regretfully, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ, Ant. สุข, Example: เขากล่าวอย่างเศร้าๆ กับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai Definition: อย่างทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้า(adj) sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, Ant. สุข, Example: นักร้องคนนี้ร้องเพลงเศร้าได้อารมณ์ดีมาก, Thai Definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อัครราชทูต[akkharātchathūt] (n) EN: minister ; ambassador  FR: ministre [ m ]
อาลัย[ālai] (v) EN: feel sad ; feel sorrowful  FR: déplorer ; regretter
อาน[ān] (n) EN: saddle  FR: selle [ f ] ; siège [ m ]
อานม้า[ān mā] (n, exp) EN: saddle  FR: selle de cheval [ f ]
อานรถ[ān rot] (n) EN: seat ; saddle  FR: siège [ m ] ; selle [ f ]
อารมณ์ขุ่นมัว[ārom khunmūa] (adj) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart  FR: maussade
บันไดหนีไฟ[bandai nī fai] (n, exp) EN: ladder; steel sadder  FR: échelle métallique [ f ]
บึ้ง[beung] (adj) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning  FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
เบี้ยล่าง[bīalāng] (n) EN: disadvantage ; underdog  FR: celui que l'on donne perdant
บิด[bit] (v) EN: twist ; distort ; wring ; wrench  FR: tordre ; torsader

CMU Pronouncing Dictionary
sad
sada
sado
sadao
sadat
sadat
sadeh
sadek
sader
sadie

Oxford Advanced Learners Dictionary
sad
sadhu
sadly
sadden
sadder
saddle
sadhus
sadism
sadist
saddens

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[bēi, ㄅㄟ, ] sad; sadness; sorrow; grief #3,902 [Add to Longdo]
悲伤[bēi shāng, ㄅㄟ ㄕㄤ,   /  ] sad; sorrowful #5,009 [Add to Longdo]
萨达姆[Sà dá mǔ, ㄙㄚˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˇ,    /   ] Saddam #5,548 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] saddle blanket #17,801 [Add to Longdo]
[ān, ㄢ, ] saddle #18,348 [Add to Longdo]
感伤[gǎn shāng, ㄍㄢˇ ㄕㄤ,   /  ] sad; down-hearted; sentimental; pathos; melancholy #19,136 [Add to Longdo]
凄厉[qī lì, ㄑㄧ ㄌㄧˋ,   /  ] sad and shrill #28,665 [Add to Longdo]
哀怨[āi yuàn, ㄞ ㄩㄢˋ,  ] sad; plaintive #28,805 [Add to Longdo]
哀愁[āi chóu, ㄞ ㄔㄡˊ,  ] sad; sorrowful #37,322 [Add to Longdo]
萨德尔[Sà dé r, ㄙㄚˋ ㄉㄜˊ ㄦ˙,    /   ] Sadr (name); Moqtada Sadr (c.1973-), Iraqi Shia clergyman and militia leader #48,262 [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] TH: โศกเศร้าเสียใจ  EN: sad
定める[さだめる, sadameru] TH: กำหนด

DING DE-EN Dictionary
Sadismus { m }sadism [Add to Longdo]
Sadist { m }sadist [Add to Longdo]
Sadomasochismus { m }sadomasochism [Add to Longdo]
Sadomasochist { m }sadomasochist [Add to Longdo]
bedauerlicherweise { adv }sad to say [Add to Longdo]
sadistisch { adj }sadistic [Add to Longdo]
sadistisch { adv }sadistically [Add to Longdo]
sadomasochistisch { adj }sadomasochistic [Add to Longdo]
traurig; betrübt (über) { adj } | trauriger | am traurigstensad (at; about) | sadder | saddest [Add to Longdo]
Jamaikatyrann { m } [ ornith. ]Sad Flycatcher [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
様;態[ざま, zama] (n) (1) mess; sorry state; plight; sad sight; (suf) (2) (See 様・さま) way; manner #945 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P) #961 [Add to Longdo]
ブルー[buru-] (adj-na, n) (1) blue (colour, color); (2) sad; down (in the dumps); (P) #2,053 [Add to Longdo]
定め[さだめ, sadame] (n) (1) law; rule; regulation; provision; decision; appointment; arrangement; agreement; (2) destiny; fate; karma #2,291 [Add to Longdo]
大使[たいし, taishi] (n, adj-no) ambassador; (P) #2,434 [Add to Longdo]
定める[さだめる, sadameru] (v1, vt) to decide; to establish; to determine; (P) #5,997 [Add to Longdo]
作動[さどう, sadou] (n, vs) operation; functioning; running; (P) #8,568 [Add to Longdo]
査読[さどく, sadoku] (n, vs) peer review; refereeing #8,634 [Add to Longdo]
悲しみ(P);哀しみ[かなしみ, kanashimi] (n) sadness; sorrow; grief; (P) #9,003 [Add to Longdo]
早稲田[わせだ;わさだ, waseda ; wasada] (n) field of early-blooming (or ripening) rice #10,122 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
誤作動[ごさどう, gosadou] malfunction [Add to Longdo]
差動増幅器[さどうぞうふくき, sadouzoufukuki] differential amplifier [Add to Longdo]
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage [Add to Longdo]
作動電圧表示器[さどうでんあつひょうじき, sadouden'atsuhyoujiki] operating voltage indicator [Add to Longdo]
値域を定める[ちいきをさだめる, chiikiwosadameru] to range [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
定か[さだか, sadaka] sicher, bestimmt [Add to Longdo]
定まる[さだまる, sadamaru] entschieden_werden [Add to Longdo]
定める[さだめる, sadameru] festsetzen, entscheiden [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0246 seconds, cache age: 4.503 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม